Tuesday, September 22, 2020

Flights report (2020-09-22)

 • statistics spanning 20 hr 56 min, from Mon 21 06:58:16 local time
 • 53 flights spotted (one every 23.7 minutes)
 • speeds ranging from 304 to 844 km/h
 • altitudes ranging from 2415 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-22
 03:54:56
MDG050
Air Madagascar
40º41'37.1"N, 14º13'30.8"E11582318º703
2020-09-22
 01:41:53
RYR4061
Ryanair
40º42'5.5"N, 14º14'3.3"E11590348º706
2020-09-21
 22:10:21
FBU700
French Bee
40º36'2.4"N, 14º21'33.7"E11277133º844
2020-09-21
 21:20:58
THY6611
Turkish
40º42'9.0"N, 14º24'38.9"E10972269º730
2020-09-21
 20:50:20
EJU782M
Alpine
40º47'26.9"N, 14º21'15.0"E11018150º732
2020-09-21
 20:25:14
AEE1MS
Aegean
40º39'48.9"N, 14º19'1.4"E11277119º758
2020-09-21
 20:19:14
RYR8SH
Ryanair
40º45'12.7"N, 14º15'40.9"E11887140º733
2020-09-21
 20:13:34
EZS68KM
Topswiss
40º41'14.1"N, 14º26'57.1"E11513324º696
2020-09-21
 19:50:21
AZA1PM
Alitalia
40º46'29.2"N, 14º27'0.0"E10370326º692
2020-09-21
 19:13:07
RYR7N
Ryanair
40º46'18.1"N, 14º25'37.3"E11582327º709
2020-09-21
 19:09:28
TCTRC
Trans-cont
40º48'0.2"N, 14º20'14.8"E1249691º743
2020-09-21
 18:29:02
EJU38FA
Alpine
40º46'7.0"N, 14º25'26.3"E2423149º373
2020-09-21
 18:23:22
RYR5040
Ryanair
40º42'29.8"N, 14º26'37.8"E10363321º671
2020-09-21
 18:20:47
EZS21RN
Topswiss
40º39'36.9"N, 14º20'7.0"E11879141º716
2020-09-21
 17:55:05
RYR1T
Ryanair
40º40'30.3"N, 14º17'56.9"E3352163º510
2020-09-21
 17:24:05
RYR9UN
Ryanair
40º47'2.7"N, 14º17'34.6"E11277143º711
2020-09-21
 17:10:46
IAM1496
Italian Airforce
40º45'55.8"N, 14º12'31.9"E280º645
2020-09-21
 16:35:46
WZZ5008
Wizzair
40º44'55.3"N, 14º13'25.7"E10972746
2020-09-21
 15:48:10
QTR3FM
Qatari
40º45'0.0"N, 14º18'27.4"E1249691º814
2020-09-21
 15:33:04
VOE1ZM
Volotea
40º36'53.9"N, 14º22'11.1"E512839º597
2020-09-21
 15:29:04
RYR1JB
Ryanair
40º32'48.8"N, 14º16'10.1"E11582737
2020-09-21
 14:39:13
EJU593D
Alpine
40º42'45.1"N, 14º8'27.1"E11292169º696
2020-09-21
 13:44:11
MLT332M40º47'13.2"N, 14º25'39.1"E4107191º540
2020-09-21
 13:27:48
TUX1730
Tulpa
40º39'28.8"N, 14º28'23.6"E304827º439
2020-09-21
 13:20:50
THY5LX
Turkish
40º43'29.3"N, 14º18'51.5"E1066090º714
2020-09-21
 12:31:55
RYR54TF
Ryanair
40º47'6.7"N, 14º16'51.7"E11887141º717
2020-09-21
 10:43:23
RYR9ZM
Ryanair
40º44'37.6"N, 14º21'49.5"E332934º489
2020-09-21
 10:42:55
AHO485T
Air Hamburg
40º43'41.1"N, 14º22'36.1"E5173356º450
2020-09-21
 10:32:18
EJU81TZ
Alpine
40º49'40.7"N, 14º24'29.5"E409119º508
2020-09-21
 09:56:36
NJE840E
Fraction
40º36'47.0"N, 14º25'37.5"E13106259º743
2020-09-21
 09:36:55
XRO433
Cramer
40º41'3.2"N, 14º28'11.0"E361942º490
2020-09-21
 09:33:16
TOM3AB
Tui Air
40º42'37.8"N, 14º20'8.9"E413062º616
2020-09-21
 09:21:35
VOE17JP
Volotea
40º35'54.7"N, 14º21'11.5"E11597717
2020-09-21
 09:18:24
EDW385
Edelweiss
40º44'11.2"N, 14º15'28.1"E11574345º724
2020-09-21
 09:17:49
EJU4864
Alpine
40º41'26.2"N, 14º29'8.8"E241530º465
2020-09-21
 09:07:55
CNV6221
Convoy
40º44'39.4"N, 14º24'3.2"E293394º304
2020-09-21
 09:01:33
THY38TY
Turkish
40º39'53.2"N, 14º26'22.2"E11582233º704
2020-09-21
 08:48:28
THY3TJ
Turkish
40º44'42.6"N, 14º25'31.9"E10355232º696
2020-09-21
 07:48:01
RYR84XH
Ryanair
40º48'2.2"N, 14º25'17.8"E11635147º712
2020-09-21
 07:15:58
RYR67RQ
Ryanair
40º46'55.7"N, 14º21'22.5"E11277144º716
2020-09-21
 07:15:43
AZA1154
Alitalia
40º41'56.2"N, 14º11'38.4"E10972326º692
2020-09-21
 06:59:48
RYR4851
Ryanair
40º42'7.7"N, 14º13'7.9"E11056343º687
2020-09-21
 06:58:16
AZA11MR
Alitalia
40º44'32.2"N, 14º26'3.1"E9144338º733

Monday, September 21, 2020

Flights report (2020-09-21)

 • statistics spanning 23 hr 48 min, from Sun 20 06:59:03 local time
 • 47 flights spotted (one every 30.4 minutes)
 • speeds ranging from 308 to 796 km/h
 • altitudes ranging from 1874 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-21
 06:48:01
RYR7791
Ryanair
40º45'8.6"N, 14º13'23.7"E11582706
2020-09-21
 03:51:15
PGT652
Sunturk
40º41'18.2"N, 14º24'26.2"E1249690º743
2020-09-20
 22:52:44
RYR5TC
Ryanair
40º44'16.6"N, 14º16'7.0"E11277157º703
2020-09-20
 22:32:21
VOE1834
Volotea
40º43'40.1"N, 14º32'51.9"E240711º411
2020-09-20
 22:19:23
RYR8SH
Ryanair
40º46'10.4"N, 14º14'51.9"E11887142º719
2020-09-20
 22:17:23
WZZ6541
Wizzair
40º45'44.6"N, 14º27'38.4"E334595º532
2020-09-20
 20:46:10
EJU782M
Alpine
40º48'56.0"N, 14º25'13.3"E11269144º711
2020-09-20
 20:44:52
RYR253B
Ryanair
40º47'16.0"N, 14º19'49.8"E10668142º733
2020-09-20
 20:15:39
IJM306
Jet Management
40º41'45.9"N, 14º7'12.4"E1249689º745
2020-09-20
 20:03:17
PVG1F
Privilege
40º46'20.6"N, 14º15'55.5"E1188791º761
2020-09-20
 19:59:37
RYR8XX
Ryanair
40º40'26.7"N, 14º25'45.5"E11582323º722
2020-09-20
 19:53:44
AZA1PM
Alitalia
40º42'41.8"N, 14º27'31.6"E9753306º711
2020-09-20
 19:02:56
YUSEX40º45'23.8"N, 14º14'37.1"E2042250º308
2020-09-20
 18:33:15
RYR8608
Ryanair
40º46'7.8"N, 14º15'5.7"E11887140º712
2020-09-20
 18:13:41
VLB518
Volta
40º47'4.6"N, 14º19'46.7"E1127791º786
2020-09-20
 18:01:53
EJU34ER
Alpine
40º45'33.5"N, 14º12'22.4"E2545286º373
2020-09-20
 17:49:31
AMC376
Air Malta
40º37'36.1"N, 14º21'29.0"E11582350º737
2020-09-20
 16:31:44
PGT1100
Sunturk
40º42'31.0"N, 14º22'45.0"E1249690º796
2020-09-20
 15:34:20
VOE15KR
Volotea
40º39'41.4"N, 14º25'19.1"E507439º589
2020-09-20
 14:34:07
BLA9VK
All Charter
40º41'26.0"N, 14º10'47.9"E11277137º716
2020-09-20
 14:24:41
VOE17UA
Volotea
40º45'26.0"N, 14º14'46.1"E1874233º374
2020-09-20
 13:23:10
THY5LX
Turkish
40º50'32.9"N, 14º25'23.3"E1066092º756
2020-09-20
 13:08:05
RYR102A
Ryanair
40º47'4.5"N, 14º25'38.7"E11582321º712
2020-09-20
 12:43:27
RYR77EP
Ryanair
40º44'49.2"N, 14º22'40.5"E349790º529
2020-09-20
 12:25:39
RYR54TF
Ryanair
40º47'21.6"N, 14º21'44.1"E11277133º708
2020-09-20
 12:05:51
GREYS
Greece Airways
40º43'29.4"N, 14º34'54.4"E2727348º423
2020-09-20
 11:35:13
RYR67RQ
Ryanair
40º49'6.0"N, 14º24'28.1"E10668144º711
2020-09-20
 11:31:19
RYR67KP
Ryanair
40º36'9.1"N, 14º19'46.3"E11582349º732
2020-09-20
 11:27:54
AZA1179
Alitalia
40º46'48.3"N, 14º23'6.8"E10675143º743
2020-09-20
 11:18:14
SLJ801
Silkair
40º41'7.4"N, 14º21'25.1"E2476145º497
2020-09-20
 10:57:36
PGT47V
Sunturk
40º39'8.1"N, 14º25'20.2"E11582270º688
2020-09-20
 10:30:44
EJU19WH
Alpine
40º42'3.9"N, 14º20'49.0"E240061º466
2020-09-20
 10:16:07
VOE15WH
Volotea
40º45'10.9"N, 14º15'0.9"E1965190º407
2020-09-20
 09:53:50
CNV6619
Convoy
40º41'30.0"N, 14º28'33.9"E240734º432
2020-09-20
 09:36:02
WZZ1443
Wizzair
40º42'41.3"N, 14º22'58.7"E356628º423
2020-09-20
 09:03:44
RYR7NV
Ryanair
40º49'37.2"N, 14º22'12.4"E11887152º720
2020-09-20
 08:57:08
EJU94HE
Alpine
40º37'15.4"N, 14º26'39.3"E11582347º706
2020-09-20
 08:26:01
VOE15RJ
Volotea
40º40'33.5"N, 14º27'18.9"E515138º552
2020-09-20
 08:21:32
DLH6UC
Lufthansa
40º47'12.9"N, 14º22'1.1"E11269187º700
2020-09-20
 08:04:55
LGL27L
Luxair
40º45'7.2"N, 14º14'2.0"E7620140º579
2020-09-20
 07:48:39
RYR84XH
Ryanair
40º47'4.3"N, 14º20'35.3"E11887142º730
2020-09-20
 07:12:57
AZA1722
Alitalia
40º42'45.4"N, 14º11'49.9"E9753344º704
2020-09-20
 07:07:32
AZA1154
Alitalia
40º45'5.0"N, 14º13'16.2"E10287310º659
2020-09-20
 07:05:53
EJU868K
Alpine
40º44'57.8"N, 14º20'38.0"E11285142º737
2020-09-20
 06:59:38
AZA11MR
Alitalia
40º42'17.9"N, 14º14'40.2"E9753311º679
2020-09-20
 06:59:03
RYR4851
Ryanair
40º43'22.3"N, 14º7'6.4"E10736313º630

Sunday, September 20, 2020

Flights report (2020-09-20)

 • statistics spanning 23 hr 32 min, from Sat 19 06:58:21 local time
 • 45 flights spotted (one every 31.3 minutes)
 • speeds ranging from 354 to 832 km/h
 • altitudes ranging from 2545 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-20
 06:31:07
THY6345
Turkish
40º44'35.2"N, 14º22'33.2"E10363274º692
2020-09-20
 03:23:58
MNB547
Black Sea
40º45'16.9"N, 14º16'13.5"E1005891º815
2020-09-19
 23:38:59
MAU15
Airmauritius
40º38'35.2"N, 14º18'46.3"E11887133º827
2020-09-19
 22:34:24
QTR8276
Qatari
40º46'55.1"N, 14º18'35.9"E1066891º830
2020-09-19
 22:33:42
VOE15KR
Volotea
40º43'1.3"N, 14º32'53.9"E2545354
2020-09-19
 21:59:24
RYR8SH
Ryanair
40º45'31.0"N, 14º17'20.2"E11277142º743
2020-09-19
 21:49:09
RYR9VQ
Ryanair
40º45'0.5"N, 14º14'6.3"E1158217º701
2020-09-19
 21:08:21
HFY236P
Sky Flyer
40º47'17.2"N, 14º18'40.3"E1215391º783
2020-09-19
 20:56:49
EJU782M
Alpine
40º49'17.1"N, 14º22'29.0"E11285146º753
2020-09-19
 20:43:58
RYR253B
Ryanair
40º47'14.9"N, 14º21'17.9"E10668143º741
2020-09-19
 20:10:15
RYR1FT
Ryanair
40º41'28.8"N, 14º27'2.9"E11582347º693
2020-09-19
 19:59:25
SAM316
Sam
40º46'37.9"N, 14º9'54.7"E13106327º730
2020-09-19
 19:50:06
WZZ3796
Wizzair
40º48'7.0"N, 14º25'3.8"E356629º526
2020-09-19
 19:41:44
AZA1PM
Alitalia
40º40'59.0"N, 14º25'13.9"E9753308º701
2020-09-19
 18:04:44
NOS636
Moonflower
40º45'8.0"N, 14º17'3.6"E11277145º766
2020-09-19
 17:53:25
MLT330M40º39'4.0"N, 14º24'38.4"E304840º505
2020-09-19
 17:44:56
QTR31H
Qatari
40º44'29.0"N, 14º15'52.8"E1250490º832
2020-09-19
 17:10:03
RYR9178
Ryanair
40º45'17.6"N, 14º27'34.2"E397795º545
2020-09-19
 16:26:41
VOE17YW
Volotea
40º46'16.7"N, 14º15'7.9"E11894173º725
2020-09-19
 16:26:13
TJB60140º38'41.5"N, 14º24'40.0"E9753311º635
2020-09-19
 16:13:15
WZZ467
Wizzair
40º44'32.2"N, 14º26'50.5"E350593º514
2020-09-19
 16:07:08
QTR3FM
Qatari
40º43'27.0"N, 14º23'57.3"E1249690º820
2020-09-19
 15:46:51
LAV5464
Albastar
40º40'18.1"N, 14º26'58.4"E10607324º669
2020-09-19
 14:56:11
RYR57GY
Ryanair
40º44'43.9"N, 14º14'7.2"E1120993º711
2020-09-19
 14:48:31
THY7MF
Turkish
40º36'56.2"N, 14º26'9.9"E1127788º748
2020-09-19
 14:21:11
RYR1407
Ryanair
40º44'48.9"N, 14º9'34.3"E12192354º672
2020-09-19
 13:50:32
LAV5463
Albastar
40º45'38.6"N, 14º15'53.3"E11887141º767
2020-09-19
 13:35:05
RYR2FE
Ryanair
40º36'13.2"N, 14º25'45.9"E11887254º700
2020-09-19
 13:29:19
RYR1QN
Ryanair
40º48'2.5"N, 14º25'5.6"E11277144º730
2020-09-19
 13:07:09
AZA2SE
Alitalia
40º42'9.8"N, 14º12'35.2"E9753325º645
2020-09-19
 13:04:13
EDW385
Edelweiss
40º46'5.0"N, 14º25'15.8"E11125325º646
2020-09-19
 12:33:48
AEE9BO
Aegean
40º43'13.2"N, 14º11'51.0"E11277119º764
2020-09-19
 12:29:12
RYR54TF
Ryanair
40º44'15.2"N, 14º16'24.8"E11277143º759
2020-09-19
 11:47:57
PGT65V
Sunturk
40º50'23.8"N, 14º21'36.2"E11590273º700
2020-09-19
 11:35:13
RYR84XH
Ryanair
40º46'14.1"N, 14º17'33.3"E11277142º751
2020-09-19
 11:30:51
AZA1179
Alitalia
40º46'48.3"N, 14º19'27.9"E11285142º772
2020-09-19
 11:18:50
RYR5TN
Ryanair
40º39'39.4"N, 14º17'51.1"E11582349º677
2020-09-19
 09:33:13
VLG43BT
Vueling
40º43'16.7"N, 14º15'6.3"E1127791º751
2020-09-19
 09:28:51
RYR6865
Ryanair
40º31'23.8"N, 14º13'43.8"E1158227º695
2020-09-19
 09:24:01
RYR9877
Ryanair
40º50'16.1"N, 14º23'55.3"E11582325º656
2020-09-19
 08:52:40
RYR102A
Ryanair
40º37'33.5"N, 14º24'41.4"E11582322º656
2020-09-19
 07:41:22
RYR7HB
Ryanair
40º45'49.7"N, 14º24'41.8"E11887200º767
2020-09-19
 07:08:58
RYR67RQ
Ryanair
40º48'57.7"N, 14º22'44.2"E10058144º774
2020-09-19
 07:03:32
AZA1154
Alitalia
40º42'1.7"N, 14º16'33.0"E9144339º651
2020-09-19
 06:58:21
RYR4851
Ryanair
40º42'43.8"N, 14º7'17.2"E11186313º609

Saturday, September 19, 2020

Flights report (2020-09-19)

 • statistics spanning 23 hr 43 min, from Fri 18 07:04:21 local time
 • 49 flights spotted (one every 29.0 minutes)
 • speeds ranging from 384 to 869 km/h
 • altitudes ranging from 2118 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-19
 06:47:59
AZA11MR
Alitalia
40º37'41.0"N, 14º28'3.3"E9753325º614
2020-09-19
 06:30:46
AZA895
Alitalia
40º36'37.3"N, 14º24'18.3"E10126311º632
2020-09-19
 04:32:54
VLG3314
Vueling
40º43'39.6"N, 14º8'53.0"E10668119º832
2020-09-19
 04:14:17
THY6646
Turkish
40º44'51.0"N, 14º18'14.2"E1188791º799
2020-09-19
 03:23:29
THY6386
Turkish
40º48'3.1"N, 14º17'35.1"E1249691º778
2020-09-19
 00:44:23
TWI52240º39'4.6"N, 14º20'15.9"E1127789º738
2020-09-18
 23:32:29
UAE9956
Emirates
40º46'54.6"N, 14º17'19.0"E1127791º814
2020-09-18
 21:36:52
FBU700
French Bee
40º42'33.9"N, 14º7'40.7"E11277132º860
2020-09-18
 21:03:31
RYR253B
Ryanair
40º47'51.1"N, 14º22'24.7"E11125143º751
2020-09-18
 20:40:39
THY8CV
Turkish
40º41'16.8"N, 14º22'35.4"E1005090º767
2020-09-18
 20:27:27
THY6385
Turkish
40º40'28.0"N, 14º26'24.0"E11582270º740
2020-09-18
 20:26:37
AEE3NC
Aegean
40º48'39.1"N, 14º25'34.3"E11277135º780
2020-09-18
 20:21:12
THY3VH
Turkish
40º44'57.4"N, 14º17'29.1"E1128590º749
2020-09-18
 19:17:48
AEE691
Aegean
40º43'24.2"N, 14º13'12.3"E11887119º759
2020-09-18
 19:14:08
UPS76
Ups
40º40'17.3"N, 14º21'50.1"E10668138º869
2020-09-18
 19:09:32
TWI52140º45'10.6"N, 14º28'32.1"E9738274º621
2020-09-18
 18:45:44
AHO134Y
Air Hamburg
40º42'46.9"N, 14º25'38.7"E5783519
2020-09-18
 18:33:43
RYR6RQ
Ryanair
40º35'45.6"N, 14º21'22.3"E10431139º758
2020-09-18
 18:11:26
RYR881
Ryanair
40º46'47.2"N, 14º24'16.7"E11582321º685
2020-09-18
 18:08:15
UAE2516
Emirates
40º45'30.8"N, 14º16'12.8"E1127791º822
2020-09-18
 18:07:40
OEGDS40º40'56.0"N, 14º20'59.0"E2918145º529
2020-09-18
 16:19:20
RYR54TF
Ryanair
40º46'53.6"N, 14º21'46.1"E11277141º783
2020-09-18
 15:57:32
VOE1ZM
Volotea
40º48'31.2"N, 14º25'2.4"E399256º614
2020-09-18
 15:42:48
AEE5CD
Aegean
40º38'59.5"N, 14º26'12.8"E10972318º664
2020-09-18
 15:12:18
VOE18PX
Volotea
40º43'14.4"N, 14º29'22.7"E5532186º569
2020-09-18
 15:06:10
VOE15JU
Volotea
40º44'26.1"N, 14º22'0.7"E4069200º579
2020-09-18
 14:59:47
ATILA0740º40'9.7"N, 14º23'41.4"E7924349º384
2020-09-18
 14:50:36
EJU593D
Alpine
40º46'58.2"N, 14º21'23.2"E10066143º751
2020-09-18
 14:17:00
THY3KN
Turkish
40º39'10.9"N, 14º26'54.1"E10370270º677
2020-09-18
 13:10:40
RYR5393
Ryanair
40º46'54.1"N, 14º26'8.8"E11582326º687
2020-09-18
 12:46:09
RYR1722
Ryanair
40º44'59.8"N, 14º28'11.3"E4968202º614
2020-09-18
 12:27:04
MMZ751
Euroatlantic
40º42'56.7"N, 14º7'46.1"E11582275º740
2020-09-18
 11:51:57
RYR67KP
Ryanair
40º40'13.5"N, 14º18'39.5"E11582349º696
2020-09-18
 11:51:28
BAW276
Speedbird
40º48'52.1"N, 14º24'1.1"E12192320º749
2020-09-18
 11:34:30
AZA1179
Alitalia
40º39'56.3"N, 14º20'48.6"E11285140º762
2020-09-18
 11:26:36
QQE825
Qatar Executive
40º47'54.3"N, 14º24'29.9"E13106268º724
2020-09-18
 11:20:07
RYR3NV
Ryanair
40º45'16.8"N, 14º15'12.1"E11277140º753
2020-09-18
 10:36:23
ENF0240º41'48.4"N, 14º25'30.6"E2118118º392
2020-09-18
 10:04:20
QTR8021
Qatari
40º50'38.7"N, 14º24'26.8"E1188792º804
2020-09-18
 09:04:49
VOE1546
Volotea
40º39'30.0"N, 14º27'45.9"E259830º386
2020-09-18
 08:59:16
GTI4231
Giant
40º46'23.6"N, 14º24'44.5"E9144274º732
2020-09-18
 08:50:19
RYR102A
Ryanair
40º49'43.9"N, 14º24'19.6"E11582326º688
2020-09-18
 08:48:19
WZZ6050
Wizzair
40º48'59.0"N, 14º24'44.2"E397031º506
2020-09-18
 07:49:23
EJU868K
Alpine
40º45'36.6"N, 14º19'17.0"E11269141º738
2020-09-18
 07:39:22
RYR84XH
Ryanair
40º46'51.6"N, 14º17'44.7"E11277141º724
2020-09-18
 07:24:02
RYR1335
Ryanair
40º41'59.2"N, 14º18'52.1"E3215102º413
2020-09-18
 07:12:44
RYR67RQ
Ryanair
40º44'44.7"N, 14º18'48.0"E10058142º729
2020-09-18
 07:04:21
AZA1154
Alitalia
40º44'16.9"N, 14º15'25.9"E10759339º700

Friday, September 18, 2020

Flights report (2020-09-18)

 • statistics spanning 14 hr 36 min, from Thu 17 07:10:43 local time
 • 40 flights spotted (one every 21.9 minutes)
 • speeds ranging from 193 to 806 km/h
 • altitudes ranging from 160 to 13114 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-17
 21:47:26
EJU19WH
Alpine
40º45'10.1"N, 14º25'45.9"E258370º379
2020-09-17
 21:01:07
THY6418
Turkish
40º43'59.7"N, 14º14'8.1"E1249690º795
2020-09-17
 20:52:44
RYR8SH
Ryanair
40º45'48.3"N, 14º17'10.2"E11277141º722
2020-09-17
 20:11:15
THY8ZR
Turkish
40º43'54.0"N, 14º14'30.8"E1067590º741
2020-09-17
 20:06:04
RYR1FT
Ryanair
40º35'52.5"N, 14º19'50.3"E11582348º714
2020-09-17
 20:05:43
THY1DL
Turkish
40º43'28.1"N, 14º6'24.0"E1127790º749
2020-09-17
 20:04:46
THY8CV
Turkish
40º47'26.1"N, 14º19'12.2"E1126991º762
2020-09-17
 19:23:11
QTR8013
Qatari
40º45'48.3"N, 14º16'23.6"E1127791º806
2020-09-17
 19:02:47
DCW140º43'7.5"N, 14º21'56.3"E1159790º753
2020-09-17
 18:46:53
RYR5393
Ryanair
40º45'35.5"N, 14º23'37.1"E10972321º698
2020-09-17
 18:29:26
MMZ762
Euroatlantic
40º46'8.3"N, 14º23'55.0"E1249691º778
2020-09-17
 18:05:59
QTR31H
Qatari
40º44'26.1"N, 14º16'52.2"E1219290º806
2020-09-17
 17:57:01
GAC069P
Dream Team
40º46'0.2"N, 14º20'30.8"E960195º582
2020-09-17
 16:55:45
RYR3NV
Ryanair
40º42'52.3"N, 14º18'37.8"E11277140º711
2020-09-17
 16:06:29
QTR3FM
Qatari
40º48'16.2"N, 14º22'44.2"E1249691º795
2020-09-17
 15:09:48
RYR1MK
Ryanair
40º48'38.6"N, 14º25'10.4"E352030º529
2020-09-17
 14:40:13
CAN07
Crest
40º44'23.5"N, 14º26'34.1"E160262º225
2020-09-17
 14:39:09
EWG3RK
Eurowings
40º44'27.9"N, 14º22'42.0"E3169445
2020-09-17
 14:37:02
DLH7CJ
Lufthansa
40º48'52.8"N, 14º24'30.4"E329131º497
2020-09-17
 14:32:40
VJT547
Vista Malta
40º44'3.4"N, 14º19'30.4"E12192273º706
2020-09-17
 14:32:04
NJE162Q
Fraction
40º47'46.8"N, 14º22'22.9"E407632º445
2020-09-17
 14:01:33
RYR54TF
Ryanair
40º46'16.9"N, 14º18'25.6"E11277141º675
2020-09-17
 13:24:10
THY19J
Turkish
40º42'36.7"N, 14º26'12.4"E10972269º778
2020-09-17
 13:02:57
LBT7661
Nouvelair
40º47'24.0"N, 14º18'34.4"E11277202º666
2020-09-17
 12:41:45
RYR6MH
Ryanair
40º43'44.2"N, 14º14'21.4"E11010140º658
2020-09-17
 12:38:20
THY6662
Turkish
40º47'4.2"N, 14º20'41.4"E10363275º735
2020-09-17
 12:14:39
RYR2FE
Ryanair
40º41'27.6"N, 14º9'49.5"E10972260º683
2020-09-17
 12:14:25
NJE100B
Fraction
40º35'1.5"N, 14º23'35.3"E4838266º555
2020-09-17
 12:10:45
QTR8325
Qatari
40º48'18.1"N, 14º22'40.7"E1127792º762
2020-09-17
 11:54:57
RYR8608
Ryanair
40º48'1.8"N, 14º23'40.7"E11330146º671
2020-09-17
 11:45:40
ENT7398
Enter
40º44'21.0"N, 14º13'38.9"E1097217º780
2020-09-17
 11:33:19
AZA1179
Alitalia
40º46'8.5"N, 14º19'39.0"E11277142º656
2020-09-17
 10:15:45
CAN12
Crest
40º44'25.1"N, 14º28'43.3"E25150º193
2020-09-17
 10:13:02
EJU868K
Alpine
40º44'35.2"N, 14º18'35.5"E11277142º672
2020-09-17
 08:49:22
RYR102A
Ryanair
40º41'0.3"N, 14º24'36.7"E10972322º741
2020-09-17
 08:41:56
RYR3221
Ryanair
40º39'4.1"N, 14º24'27.3"E4091262º585
2020-09-17
 08:16:36
RYR84XH
Ryanair
40º46'24.5"N, 14º17'18.4"E11887141º648
2020-09-17
 08:16:36
MGO117
Mango
40º40'40.4"N, 14º24'4.1"E13114269º738
2020-09-17
 07:16:08
RYR67RQ
Ryanair
40º47'26.4"N, 14º22'6.4"E11277143º671
2020-09-17
 07:10:43
AZA11MR
Alitalia
40º49'11.4"N, 14º25'15.5"E9144325º683

Thursday, September 17, 2020

Flights report (2020-09-17)

 • statistics spanning 20 hr 30 min, from Wed 16 07:12:55 local time
 • 41 flights spotted (one every 30.0 minutes)
 • speeds ranging from 265 to 807 km/h
 • altitudes ranging from 480 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-17
 03:43:38
PGT652
Sunturk
40º41'29.0"N, 14º23'6.5"E1188790º732
2020-09-16
 23:43:48
MAU15
Airmauritius
40º43'33.2"N, 14º15'26.8"E10668133º725
2020-09-16
 22:43:34
EJU37TE
Alpine
40º46'46.5"N, 14º27'24.4"E10957313º745
2020-09-16
 22:36:16
RYR66TM
Ryanair
40º45'44.1"N, 14º25'24.4"E10972324º730
2020-09-16
 21:45:14
THY6415
Turkish
40º38'57.5"N, 14º26'13.2"E10363270º754
2020-09-16
 21:41:42
RYR9VQ
Ryanair
40º46'21.5"N, 14º16'24.8"E1158216º783
2020-09-16
 21:33:34
FBU700
French Bee
40º34'5.7"N, 14º18'57.8"E11277133º756
2020-09-16
 20:54:05
RYR253B
Ryanair
40º47'21.1"N, 14º17'50.5"E11887143º695
2020-09-16
 20:51:57
PGT651
Sunturk
40º39'9.6"N, 14º22'41.1"E10363270º709
2020-09-16
 20:51:36
EJU782M
Alpine
40º46'27.3"N, 14º18'21.1"E10668143º690
2020-09-16
 20:13:04
LTC20140º40'41.6"N, 14º23'12.8"E1249689º709
2020-09-16
 19:40:24
AZA1PM
Alitalia
40º39'34.8"N, 14º26'9.9"E9151309º791
2020-09-16
 19:12:14
THY6YB
Turkish
40º44'6.5"N, 14º15'40.2"E1188790º774
2020-09-16
 17:50:27
IRA730
Iranair
40º47'45.8"N, 14º21'30.2"E1188791º799
2020-09-16
 17:18:58
QTR3FM
Qatari
40º47'59.5"N, 14º19'41.1"E1249691º788
2020-09-16
 16:41:01
IRA738
Iranair
40º48'5.8"N, 14º23'53.9"E12131103º759
2020-09-16
 16:26:17
AMC377
Air Malta
40º47'46.4"N, 14º17'19.6"E11277189º619
2020-09-16
 16:17:12
AZA1726
Alitalia
40º46'9.1"N, 14º12'32.3"E9136342º746
2020-09-16
 14:53:52
BLA6KE
All Charter
40º32'17.2"N, 14º15'40.2"E11887135º674
2020-09-16
 14:53:31
AWC472
Zap
40º48'17.2"N, 14º23'9.4"E12192272º743
2020-09-16
 14:29:57
THY3JF
Turkish
40º40'12.5"N, 14º26'3.7"E10972270º696
2020-09-16
 14:06:44
ART336
Aerotal
40º32'55.8"N, 14º15'50.0"E975326º782
2020-09-16
 13:24:53
THY5LX
Turkish
40º43'3.5"N, 14º33'20.0"E1005092º730
2020-09-16
 13:16:45
THY6636
Turkish
40º46'8.6"N, 14º22'8.0"E1066891º772
2020-09-16
 13:00:58
UAE2516
Emirates
40º43'50.8"N, 14º19'33.0"E1127790º807
2020-09-16
 12:59:47
RYR67KP
Ryanair
40º40'33.4"N, 14º18'33.5"E10972349º774
2020-09-16
 12:18:39
CAN07
Crest
40º45'14.7"N, 14º28'55.6"E480275º265
2020-09-16
 11:55:11
AZA1724
Alitalia
40º44'41.7"N, 14º15'13.3"E10363339º799
2020-09-16
 11:30:33
AZA1179
Alitalia
40º46'25.5"N, 14º19'23.2"E10668142º669
2020-09-16
 11:26:33
ANE2507
Air Nostrum
40º47'33.7"N, 14º22'31.5"E1158291º743
2020-09-16
 10:28:13
PLM583P
Pullmantur
40º41'38.0"N, 14º22'31.9"E1127790º801
2020-09-16
 10:26:12
VLG43BT
Vueling
40º41'44.6"N, 14º23'21.8"E982289º703
2020-09-16
 09:22:41
NAVY502
Nav Dispatch
40º39'11.1"N, 14º23'32.4"E3497141º292
2020-09-16
 09:14:48
EDW385
Edelweiss
40º41'56.3"N, 14º26'20.9"E10972326º769
2020-09-16
 08:50:59
GTI4231
Giant
40º49'18.4"N, 14º24'50.6"E9753273º762
2020-09-16
 08:48:52
RYR102A
Ryanair
40º46'25.9"N, 14º25'2.9"E11582328º738
2020-09-16
 08:17:38
RYR84XH
Ryanair
40º46'23.8"N, 14º16'13.3"E11887141º693
2020-09-16
 07:47:48
THY9JX
Turkish
40º49'1.5"N, 14º22'3.8"E10363268º696
2020-09-16
 07:12:55
RYR67RQ
Ryanair
40º46'22.8"N, 14º20'13.0"E11887142º696

Wednesday, September 16, 2020

Flights report (2020-09-16)

 • statistics spanning 23 hr 52 min, from Tue 15 06:59:36 local time
 • 44 flights spotted (one every 32.5 minutes)
 • speeds ranging from 259 to 809 km/h
 • altitudes ranging from 205 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-16
 06:52:04
AZA11MR
Alitalia
40º43'39.4"N, 14º7'47.6"E9745313º737
2020-09-16
 05:57:01
THY6412
Turkish
40º45'56.0"N, 14º16'13.7"E1219291º783
2020-09-16
 00:55:04
BAW109
Speedbird
40º42'6.9"N, 14º7'51.5"E11887132º770
2020-09-15
 21:46:37
FBU700
French Bee
40º32'18.3"N, 14º15'0.7"E11277132º766
2020-09-15
 20:25:39
THY3VH
Turkish
40º42'34.5"N, 14º13'47.0"E11285118º725
2020-09-15
 19:43:49
BCS7923
Eurotrans
40º35'43.2"N, 14º19'39.2"E11582340º774
2020-09-15
 18:12:00
EWG7FR
Eurowings
40º47'55.9"N, 14º24'10.6"E11887178º704
2020-09-15
 17:58:19
CAN12
Crest
40º45'15.1"N, 14º28'2.8"E205211º259
2020-09-15
 17:50:32
UAE9969
Emirates
40º45'25.3"N, 14º14'33.6"E1127791º803
2020-09-15
 17:32:23
QTR31H
Qatari
40º45'26.3"N, 14º12'46.7"E1249691º803
2020-09-15
 16:36:17
DCHGS40º43'8.0"N, 14º28'25.7"E6789339º527
2020-09-15
 16:28:17
PGT1100
Sunturk
40º45'51.1"N, 14º13'18.7"E1188791º759
2020-09-15
 16:27:27
VOE1703
Volotea
40º31'56.5"N, 14º12'33.7"E11879174º685
2020-09-15
 16:04:14
WZZ467
Wizzair
40º44'40.6"N, 14º24'52.6"E329193º486
2020-09-15
 16:02:49
QTR3FM
Qatari
40º48'22.3"N, 14º17'22.0"E1249691º809
2020-09-15
 15:21:13
UAE9704
Emirates
40º47'56.7"N, 14º22'23.8"E1127791º804
2020-09-15
 14:49:16
WZZ45KN
Wizzair
40º38'34.3"N, 14º23'40.7"E2781292º495
2020-09-15
 14:45:58
BLA4305
All Charter
40º33'14.1"N, 14º16'37.3"E11277136º709
2020-09-15
 14:31:29
RYR8727
Ryanair
40º33'4.4"N, 14º14'31.2"E1036373º693
2020-09-15
 14:22:17
AMC539
Air Malta
40º46'14.7"N, 14º17'0.6"E11887188º695
2020-09-15
 14:20:59
VOE1702
Volotea
40º41'5.4"N, 14º26'44.5"E10972348º735
2020-09-15
 14:17:41
RSB1025
Rubystar
40º40'40.4"N, 14º27'48.8"E7307283º492
2020-09-15
 13:58:49
THY3KN
Turkish
40º49'3.2"N, 14º24'43.2"E10363268º692
2020-09-15
 13:45:09
RYR1QN
Ryanair
40º45'49.7"N, 14º19'52.8"E11887143º704
2020-09-15
 13:25:14
EWG8TU
Eurowings
40º45'33.3"N, 14º23'43.2"E10660145º704
2020-09-15
 13:07:40
IAM3119
Italian Airforce
40º45'53.9"N, 14º27'36.0"E8534326º762
2020-09-15
 12:27:29
RYR54TF
Ryanair
40º41'39.7"N, 14º21'37.3"E11887141º706
2020-09-15
 12:20:38
N107KG40º34'56.9"N, 14º20'48.0"E11887138º778
2020-09-15
 11:42:48
AZA1724
Alitalia
40º34'16.0"N, 14º17'16.4"E9144342º708
2020-09-15
 11:31:01
AHO654S
Air Hamburg
40º50'3.0"N, 14º22'43.6"E5615188º611
2020-09-15
 11:30:26
AZA1179
Alitalia
40º46'59.0"N, 14º22'21.4"E11292143º714
2020-09-15
 11:27:36
RYR5TN
Ryanair
40º43'15.7"N, 14º26'55.8"E11582352º730
2020-09-15
 10:52:22
UAE2516
Emirates
40º43'28.5"N, 14º14'2.9"E1158290º790
2020-09-15
 10:41:10
PGT47V
Sunturk
40º43'46.6"N, 14º23'41.4"E12184273º737
2020-09-15
 10:23:44
DLH1906
Lufthansa
40º30'46.6"N, 14º28'22.0"E11887181º709
2020-09-15
 09:59:55
VOE1261
Volotea
40º45'35.2"N, 14º17'42.3"E10363352º730
2020-09-15
 09:54:44
RYR6865
Ryanair
40º37'11.4"N, 14º23'23.8"E1158225º746
2020-09-15
 09:47:40
RYR6MH
Ryanair
40º47'6.0"N, 14º17'57.0"E11277141º680
2020-09-15
 09:38:07
RYR9877
Ryanair
40º46'31.4"N, 14º25'24.9"E11582327º711
2020-09-15
 08:47:12
RYR84XH
Ryanair
40º46'37.9"N, 14º16'51.7"E11887142º708
2020-09-15
 08:38:50
RYR57GY
Ryanair
40º42'28.0"N, 14º22'56.3"E1087391º711
2020-09-15
 08:07:15
RYR7HB
Ryanair
40º46'59.5"N, 14º25'22.9"E11887201º688
2020-09-15
 07:15:31
RYR67RQ
Ryanair
40º46'6.4"N, 14º17'7.7"E10675142º693
2020-09-15
 06:59:36
AZA11MR
Alitalia
40º44'50.6"N, 14º28'9.7"E9144326º693

Tuesday, September 15, 2020

Flights report (2020-09-15)

 • statistics spanning 23 hr 19 min, from Mon 14 07:00:48 local time
 • 46 flights spotted (one every 30.4 minutes)
 • speeds ranging from 230 to 817 km/h
 • altitudes ranging from 144 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-15
 06:20:00
FDX5040
Fedex
40º42'5.5"N, 14º11'29.4"E10058133º817
2020-09-14
 22:57:12
RYR9AH
Ryanair
40º45'6.8"N, 14º19'48.9"E12496159º700
2020-09-14
 20:47:34
EJU782M
Alpine
40º39'50.4"N, 14º18'18.4"E11285140º716
2020-09-14
 20:32:57
VOE15JU
Volotea
40º47'3.5"N, 14º25'6.8"E3543200º556
2020-09-14
 20:28:07
NAVY531
Nav Dispatch
40º40'28.3"N, 14º28'22.5"E2385273º360
2020-09-14
 20:23:17
RYR8SH
Ryanair
40º46'16.9"N, 14º14'39.3"E11887140º706
2020-09-14
 20:22:56
RYR6LL
Ryanair
40º41'8.5"N, 14º24'1.8"E11582269º714
2020-09-14
 20:18:41
RYR1FT
Ryanair
40º36'7.9"N, 14º19'45.6"E11582348º730
2020-09-14
 20:11:23
EJU78AF
Alpine
40º47'22.4"N, 14º25'40.5"E3489200º560
2020-09-14
 19:46:17
AZA1PM
Alitalia
40º43'14.6"N, 14º22'57.0"E10355307º711
2020-09-14
 18:05:43
RYR1722
Ryanair
40º44'56.4"N, 14º26'31.9"E4899201º592
2020-09-14
 17:53:13
RYR1T
Ryanair
40º48'3.8"N, 14º23'42.2"E5692142º577
2020-09-14
 17:37:11
IDPCP
Independent
40º43'5.2"N, 14º28'9.2"E14447º230
2020-09-14
 16:59:35
NJE896Y
Fraction
40º44'16.6"N, 14º21'50.1"E4297149º561
2020-09-14
 16:43:12
VCG1BG40º37'30.9"N, 14º22'37.5"E6233310º468
2020-09-14
 16:16:20
TVF4591
France Soleil
40º40'14.9"N, 14º26'2.0"E12192276º724
2020-09-14
 16:07:22
IAM3186
Italian Airforce
40º42'35.2"N, 14º17'13.3"E8511326º743
2020-09-14
 15:59:36
QTR3FM
Qatari
40º46'4.5"N, 14º24'49.0"E1249691º769
2020-09-14
 15:49:42
AZA2AF
Alitalia
40º42'5.7"N, 14º14'13.9"E9151318º696
2020-09-14
 15:44:24
ETD35Q
Etihad
40º45'13.6"N, 14º20'54.6"E1232191º762
2020-09-14
 15:36:02
CLF838
Clifton
40º42'43.7"N, 14º30'41.1"E4808320º482
2020-09-14
 15:21:04
AEA301
Europa
40º44'30.2"N, 14º16'21.4"E1066890º733
2020-09-14
 14:42:24
EJU593D
Alpine
40º44'18.6"N, 14º17'9.2"E11285144º685
2020-09-14
 14:41:07
THY7MF
Turkish
40º45'28.6"N, 14º15'21.3"E1066891º719
2020-09-14
 14:22:44
RYR8UU
Ryanair
40º42'33.7"N, 14º9'26.1"E10972322º716
2020-09-14
 14:19:25
THY2GM
Turkish
40º43'12.1"N, 14º17'32.9"E1066090º695
2020-09-14
 14:06:06
RYR76
Ryanair
40º36'0.5"N, 14º19'26.3"E10972345º714
2020-09-14
 13:57:44
THY2NV
Turkish
40º45'57.6"N, 14º20'33.1"E1157491º687
2020-09-14
 13:49:58
THY2LD
Turkish
40º40'50.1"N, 14º21'31.9"E1097289º712
2020-09-14
 13:26:52
THY5LX
Turkish
40º44'1.1"N, 14º14'46.8"E1067590º700
2020-09-14
 13:24:58
CNV6614
Convoy
40º41'44.3"N, 14º13'30.3"E9144343º754
2020-09-14
 12:58:06
RYR67KP
Ryanair
40º35'4.6"N, 14º24'17.3"E11582348º722
2020-09-14
 12:41:36
AZA1724
Alitalia
40º34'30.9"N, 14º17'12.4"E10370
2020-09-14
 12:24:30
RYR54TF
Ryanair
40º45'12.7"N, 14º17'38.2"E11277145º672
2020-09-14
 12:10:28
EZY53DB
Easy
40º59'14.9"N, 14º14'28.7"E10972303º727
2020-09-14
 11:41:06
VOE18SX
Volotea
40º44'30.5"N, 14º26'59.1"E3627202º558
2020-09-14
 11:34:58
AZA1179
Alitalia
40º43'27.4"N, 14º17'54.6"E11277144º701
2020-09-14
 10:19:51
CAN07
Crest
40º45'46.6"N, 14º25'31.5"E1973134º318
2020-09-14
 08:53:00
RYR102A
Ryanair
40º39'2.7"N, 14º22'37.3"E11582325º732
2020-09-14
 08:29:05
THY3TJ
Turkish
40º52'12.9"N, 14º17'37.3"E10972274º733
2020-09-14
 08:25:11
RYR84XH
Ryanair
40º40'7.4"N, 14º19'13.9"E12496140º712
2020-09-14
 08:20:42
EJU86LG
Alpine
40º46'17.6"N, 14º25'10.6"E3840200º585
2020-09-14
 07:29:19
EDW384K
Edelweiss
40º47'51.4"N, 14º25'17.4"E11887154º708
2020-09-14
 07:14:49
RYR67RQ
Ryanair
40º45'57.0"N, 14º16'55.5"E11887145º692
2020-09-14
 07:00:48
WZZ6049
Wizzair
40º43'51.5"N, 14º34'41.4"E3474232º506
2020-09-14
 07:00:48
AZA11MR
Alitalia
40º40'15.0"N, 14º27'39.3"E7924330º680