Thursday, March 31, 2022

Flights report (2022-03-31)

 • statistics spanning 18 hr 29 min, from Wed 30 07:30:28 local time
 • 40 flights spotted (one every 27.7 minutes)
 • speeds ranging from 270 to 875 km/h
 • altitudes ranging from 3017 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-03-31
 02:00:07
MSA95S
Airmerci
40º43'57.1"N, 14º21'57.0"E11277144º634
2022-03-31
 00:14:59
ELY392
El Al
40º48'15.0"N, 14º23'28.2"E1127791º791
2022-03-31
 00:10:37
RYR8BZ
Ryanair
40º44'12.6"N, 14º19'32.6"E10668119º700
2022-03-30
 23:57:46
MSA994
Airmerci
40º47'49.6"N, 14º26'47.0"E6705318º413
2022-03-30
 23:50:06
ITY118540º43'32.5"N, 14º19'18.7"E11879142º666
2022-03-30
 23:45:23
RYR5293
Ryanair
40º43'3.4"N, 14º23'58.1"E11582322º664
2022-03-30
 22:29:57
RYR57
Ryanair
40º49'22.4"N, 14º23'28.2"E11894268º543
2022-03-30
 21:52:00
RYR48TM
Ryanair
40º44'4.4"N, 14º21'39.2"E10668143º683
2022-03-30
 21:41:02
RYR631Z
Ryanair
40º43'50.4"N, 14º21'56.8"E11277110º786
2022-03-30
 21:29:29
THY2FW
Turkish
40º50'15.0"N, 14º22'48.6"E11582273º542
2022-03-30
 20:58:07
MSA993
Airmerci
40º42'10.3"N, 14º23'48.8"E6400142º394
2022-03-30
 20:46:41
EJU642T
Alpine
40º43'18.9"N, 14º20'53.7"E11285143º712
2022-03-30
 20:41:09
MAC437
Arabia Maroc
40º50'19.4"N, 14º23'4.3"E1127792º875
2022-03-30
 20:18:52
LSA201
Internacional
40º42'22.8"N, 14º27'40.0"E430541º695
2022-03-30
 19:38:33
RYR7502
Ryanair
40º41'54.0"N, 14º19'39.4"E11277141º719
2022-03-30
 18:37:08
RYR7TT
Ryanair
40º44'10.3"N, 14º23'10.2"E11277200º587
2022-03-30
 16:21:00
ITY71840º49'56.7"N, 14º23'10.2"E1061493º835
2022-03-30
 15:50:57
RYR8695
Ryanair
40º45'47.6"N, 14º27'13.9"E301785º563
2022-03-30
 14:37:10
PUE822
Puelche
40º40'20.3"N, 14º17'2.0"E11582275º605
2022-03-30
 13:31:16
WZZ1GK
Wizzair
40º44'5.3"N, 14º21'59.8"E11887148º729
2022-03-30
 13:02:16
ITY117940º43'23.3"N, 14º20'56.6"E11605141º732
2022-03-30
 12:46:07
RYR8867
Ryanair
40º41'19.4"N, 14º21'31.7"E1072189º795
2022-03-30
 12:32:55
QTR27H
Qatari
40º50'42.5"N, 14º20'43.8"E12192273º640
2022-03-30
 12:24:12
RYR54YG
Ryanair
40º42'31.7"N, 14º18'57.7"E11887141º754
2022-03-30
 12:00:51
PGT39V
Sunturk
40º50'26.3"N, 14º22'51.0"E10988273º601
2022-03-30
 11:41:31
RYR6RE
Ryanair
40º43'46.3"N, 14º21'25.6"E11582348º688
2022-03-30
 11:23:15
PGT57L
Sunturk
40º43'56.0"N, 14º24'44.4"E10355269º600
2022-03-30
 11:21:36
TCSMY40º41'29.0"N, 14º22'59.6"E12192271º577
2022-03-30
 11:10:46
VND72840º49'25.6"N, 14º19'30.3"E12192273º592
2022-03-30
 11:09:28
RYR7YC
Ryanair
40º43'2.6"N, 14º24'59.8"E11582704
2022-03-30
 10:48:37
EJU461H
Alpine
40º48'33.3"N, 14º21'36.6"E11887143º745
2022-03-30
 10:32:13
RYR8NZ
Ryanair
40º42'58.6"N, 14º18'42.3"E11750145º738
2022-03-30
 10:17:36
RYR3291
Ryanair
40º40'56.5"N, 14º20'41.8"E1097227º754
2022-03-30
 09:41:18
VND73440º41'14.3"N, 14º24'19.1"E10500323º580
2022-03-30
 09:26:27
THY81TG
Turkish
40º50'14.2"N, 14º21'26.0"E11582273º568
2022-03-30
 09:11:14
NAVY531
Nav Dispatch
40º46'35.8"N, 14º26'1.1"E3870202º270
2022-03-30
 08:20:55
THY5EP
Turkish
40º50'21.6"N, 14º20'11.2"E9144273º624
2022-03-30
 08:14:33
THY2VT
Turkish
40º49'26.0"N, 14º24'47.0"E9144268º619
2022-03-30
 07:30:28
WZZ2AK
Wizzair
40º44'24.3"N, 14º24'26.5"E11887143º759

Wednesday, March 30, 2022

Flights report (2022-03-30)

 • statistics spanning 23 hr 57 min, from Tue 29 06:55:34 local time
 • 45 flights spotted (one every 31.9 minutes)
 • speeds ranging from 466 to 844 km/h
 • altitudes ranging from 2179 to 13098 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-03-30
 06:52:59
RYR5076
Ryanair
40º48'16.0"N, 14º22'51.5"E12192319º613
2022-03-30
 06:40:08
EJU36ZW
Alpine
40º46'30.3"N, 14º26'5.6"E4381175º511
2022-03-30
 06:13:08
EJU34AW
Alpine
40º44'57.3"N, 14º27'22.5"E422193º542
2022-03-30
 04:07:22
PGT652
Sunturk
40º41'54.8"N, 14º21'16.2"E1128590º844
2022-03-30
 01:43:00
MSA95S
Airmerci
40º43'10.0"N, 14º21'33.0"E9448143º749
2022-03-29
 23:09:54
ITY118540º43'59.1"N, 14º19'9.6"E11887142º746
2022-03-29
 21:02:15
PGT651
Sunturk
40º42'44.6"N, 14º26'15.7"E10355269º571
2022-03-29
 20:35:15
THY1TF
Turkish
40º44'3.9"N, 14º21'1.0"E1098090º844
2022-03-29
 20:10:52
THY3BN
Turkish
40º45'16.3"N, 14º28'27.7"E316294º466
2022-03-29
 20:07:48
EWG7815
Eurowings
40º41'31.6"N, 14º23'25.1"E11590666
2022-03-29
 20:06:37
MSA93S
Airmerci
40º43'17.1"N, 14º21'36.6"E10668142º783
2022-03-29
 20:03:12
THY5VG
Turkish
40º43'58.3"N, 14º23'26.2"E1097290º833
2022-03-29
 19:49:52
SVA210
Saudia
40º41'1.1"N, 14º24'26.0"E10668134º827
2022-03-29
 19:23:35
THY3UF
Turkish
40º43'21.8"N, 14º22'42.7"E1034790º811
2022-03-29
 19:23:07
IAM3185
Italian Airforce
40º47'35.1"N, 14º26'33.2"E7315325º637
2022-03-29
 18:27:14
RYR6GY
Ryanair
40º44'3.9"N, 14º23'41.6"E11887200º664
2022-03-29
 17:40:41
EJU36ND
Alpine
40º45'38.5"N, 14º37'51.5"E313127º569
2022-03-29
 17:27:15
RYR59TH
Ryanair
40º45'52.0"N, 14º27'6.8"E330795º521
2022-03-29
 17:06:09
PGT1100
Sunturk
40º49'7.6"N, 14º23'22.9"E1127792º830
2022-03-29
 16:46:21
RYR3BA
Ryanair
40º41'49.8"N, 14º21'11.7"E11582322º587
2022-03-29
 16:03:27
RYR8695
Ryanair
40º45'16.2"N, 14º26'19.8"E323894º505
2022-03-29
 16:02:09
THY23JB
Turkish
40º50'18.9"N, 14º22'5.2"E10972273º597
2022-03-29
 15:59:19
ITY117840º48'6.3"N, 14º25'20.9"E9753326º597
2022-03-29
 15:56:29
PGT43R
Sunturk
40º44'8.2"N, 14º22'1.4"E1127790º843
2022-03-29
 15:53:40
RYR12UQ
Ryanair
40º41'34.4"N, 14º23'1.6"E11582324º614
2022-03-29
 15:31:01
WZZ1905
Wizzair
40º44'10.7"N, 14º26'4.7"E324692º498
2022-03-29
 15:28:19
ROJ023
Royaljet
40º42'4.4"N, 14º22'37.3"E13098269º675
2022-03-29
 15:18:53
THY2VC
Turkish
40º48'54.9"N, 14º23'19.4"E10972268º619
2022-03-29
 15:11:06
THY6DJ
Turkish
40º44'6.3"N, 14º20'51.5"E1066890º814
2022-03-29
 14:34:48
RYR96JK
Ryanair
40º48'42.9"N, 14º23'21.6"E11582324º635
2022-03-29
 13:38:42
FDB1682
Skydubai
40º44'5.0"N, 14º17'46.3"E2194144º473
2022-03-29
 13:24:05
RYR1NL
Ryanair
40º41'7.2"N, 14º22'47.5"E11582334º635
2022-03-29
 13:21:50
RJA109K
Jordanian
40º43'44.9"N, 14º23'48.0"E10972274º629
2022-03-29
 12:58:23
ITY117940º42'42.2"N, 14º19'9.0"E11277144º737
2022-03-29
 11:54:51
EJU463D
Alpine
40º42'7.2"N, 14º21'33.3"E11277142º737
2022-03-29
 11:50:23
RYS955
Royal Sky
40º42'47.4"N, 14º19'37.9"E12192666
2022-03-29
 11:42:57
PGT39V
Sunturk
40º50'19.3"N, 14º23'22.0"E10363273º672
2022-03-29
 11:22:41
RYR2708
Ryanair
40º50'12.2"N, 14º22'42.0"E11887159º740
2022-03-29
 11:21:37
PGT57L
Sunturk
40º45'28.7"N, 14º23'22.5"E10980269º630
2022-03-29
 10:30:21
EJU34NZ
Alpine
40º43'4.4"N, 14º23'28.0"E4328201º595
2022-03-29
 08:19:51
RYR5293
Ryanair
40º48'51.4"N, 14º23'20.7"E12192327º634
2022-03-29
 08:11:50
RYR1KA
Ryanair
40º45'9.9"N, 14º25'53.2"E3840187º574
2022-03-29
 06:55:34
ITY116240º43'21.0"N, 14º27'59.8"E9144327º590

Tuesday, March 29, 2022

Flights report (2022-03-29)

 • statistics spanning 23 hr 16 min, from Mon 28 07:33:44 local time
 • 35 flights spotted (one every 39.8 minutes)
 • speeds ranging from 444 to 832 km/h
 • altitudes ranging from 2529 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-03-29
 06:50:02
RYR7FD
Ryanair
40º43'12.1"N, 14º18'21.4"E11887119º737
2022-03-29
 06:13:16
PUE821
Puelche
40º43'4.0"N, 14º21'18.0"E1188790º832
2022-03-28
 23:07:16
WZZ8432
Wizzair
40º44'34.0"N, 14º34'39.4"E2529264º444
2022-03-28
 22:29:40
WZZ46YP
Wizzair
40º42'52.2"N, 14º24'54.1"E11582347º630
2022-03-28
 21:47:07
AIZ025
Arkia
40º44'24.6"N, 14º22'33.9"E9753280º667
2022-03-28
 21:45:07
AEE7PT
Aegean
40º44'26.3"N, 14º22'31.0"E10972280º640
2022-03-28
 21:02:26
THY2FW
Turkish
40º50'26.2"N, 14º21'43.8"E10972273º648
2022-03-28
 20:43:34
EJU642T
Alpine
40º43'50.8"N, 14º19'41.6"E11277141º790
2022-03-28
 20:16:35
THY1TF
Turkish
40º44'1.3"N, 14º21'58.4"E1066090º753
2022-03-28
 19:57:50
MSA93S
Airmerci
40º43'26.1"N, 14º20'48.7"E10668147º780
2022-03-28
 19:56:26
EJU76EH
Alpine
40º46'0.4"N, 14º25'41.8"E4061201º571
2022-03-28
 19:56:04
CFC4063
Canforce
40º40'51.5"N, 14º24'33.3"E10363349º643
2022-03-28
 19:29:12
THY3UF
Turkish
40º44'52.6"N, 14º23'15.9"E1066890º770
2022-03-28
 19:05:24
RYR58JT
Ryanair
40º40'50.8"N, 14º19'21.6"E1003588º659
2022-03-28
 17:27:05
PGT1100
Sunturk
40º48'19.1"N, 14º20'58.1"E1188791º761
2022-03-28
 17:12:42
VJT850
Vista Malta
40º44'16.4"N, 14º23'4.2"E13106274º730
2022-03-28
 16:04:49
PGT43R
Sunturk
40º43'38.7"N, 14º23'53.3"E1127790º761
2022-03-28
 15:52:33
BLA3BC
All Charter
40º46'10.0"N, 14º26'9.5"E3322250º498
2022-03-28
 15:51:08
RYR6RE
Ryanair
40º42'7.4"N, 14º18'8.3"E11582349º659
2022-03-28
 15:47:50
THY3RK
Turkish
40º40'50.1"N, 14º19'16.8"E1188789º780
2022-03-28
 13:17:05
ITY117940º42'44.8"N, 14º23'31.7"E10668142º722
2022-03-28
 12:50:35
RYR7FR
Ryanair
40º43'41.4"N, 14º24'32.8"E11887141º769
2022-03-28
 12:41:44
RYR3SJ
Ryanair
40º43'57.5"N, 14º23'23.4"E10668142º698
2022-03-28
 12:23:06
ITY172440º40'49.9"N, 14º17'8.5"E10355339º663
2022-03-28
 12:07:12
RYR8553
Ryanair
40º48'11.6"N, 14º21'52.1"E11277143º758
2022-03-28
 11:43:59
PGT39V
Sunturk
40º50'1.1"N, 14º22'42.3"E10370273º722
2022-03-28
 11:32:40
WZZ104J
Wizzair
40º44'47.2"N, 14º25'5.1"E11277179º759
2022-03-28
 11:27:21
DLH2NH
Lufthansa
40º40'17.8"N, 14º16'56.2"E10066189º688
2022-03-28
 11:15:55
THY5VD
Turkish
40º50'19.4"N, 14º20'27.8"E10363273º720
2022-03-28
 10:39:02
RYR6EP
Ryanair
40º44'17.6"N, 14º34'7.7"E3230265º479
2022-03-28
 10:36:12
EJU693Z
Alpine
40º42'49.3"N, 14º24'40.2"E11887142º749
2022-03-28
 08:50:00
AEE710
Aegean
40º40'13.9"N, 14º18'11.5"E10355275º738
2022-03-28
 08:43:17
RYR7502
Ryanair
40º48'42.2"N, 14º22'57.0"E11887143º735
2022-03-28
 07:59:54
THY5EP
Turkish
40º49'2.3"N, 14º22'37.3"E10363268º741
2022-03-28
 07:33:44
WZZ2AK
Wizzair
40º44'1.9"N, 14º21'8.2"E11879142º727

Monday, March 28, 2022

Flights report (2022-03-28)

 • statistics spanning 23 hr 26 min, from Sun 27 07:01:03 local time
 • 46 flights spotted (one every 30.5 minutes)
 • speeds ranging from 275 to 836 km/h
 • altitudes ranging from 982 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-03-28
 06:27:37
RYR1KA
Ryanair
40º45'44.9"N, 14º25'40.0"E4457200º553
2022-03-28
 04:15:00
PGT652
Sunturk
40º42'16.7"N, 14º20'19.0"E1127790º746
2022-03-28
 02:56:09
WDY600
Windycity
40º43'18.4"N, 14º18'3.9"E12496119º836
2022-03-28
 00:07:57
ITY81040º44'27.4"N, 14º19'41.2"E10355120º704
2022-03-27
 23:41:05
ITY118540º42'32.9"N, 14º20'11.9"E10668142º688
2022-03-27
 22:09:29
EJU34KU
Alpine
40º41'10.9"N, 14º26'16.2"E2339279º440
2022-03-27
 21:50:44
MAC437
Arabia Maroc
40º42'30.6"N, 14º22'12.6"E1187190º754
2022-03-27
 21:34:21
BOX303
German Cargo
40º42'1.9"N, 14º18'50.6"E11277119º785
2022-03-27
 20:54:38
EJU642T
Alpine
40º42'29.0"N, 14º21'11.2"E11277141º708
2022-03-27
 20:12:19
THY1772
Turkish
40º44'4.5"N, 14º21'36.0"E1005890º708
2022-03-27
 19:54:38
RYR57
Ryanair
40º43'4.9"N, 14º21'45.6"E11277269º693
2022-03-27
 19:40:57
RYR7YC
Ryanair
40º42'3.6"N, 14º24'12.3"E11582733
2022-03-27
 19:39:11
THY3UF
Turkish
40º43'40.1"N, 14º21'15.3"E1066890º727
2022-03-27
 19:06:26
RYR68YE
Ryanair
40º41'33.4"N, 14º22'5.2"E1098889º703
2022-03-27
 18:40:16
NOS7520
Moonflower
40º45'24.3"N, 14º37'6.8"E3710152º457
2022-03-27
 18:08:55
RYR549W
Ryanair
40º40'59.1"N, 14º18'42.1"E1084387º698
2022-03-27
 17:10:28
RYR631Z
Ryanair
40º49'26.3"N, 14º21'24.7"E11277111º720
2022-03-27
 16:56:54
RYR5596
Ryanair
40º49'55.4"N, 14º21'51.9"E11277112º717
2022-03-27
 16:22:57
PGT43R
Sunturk
40º44'9.6"N, 14º21'18.7"E1066890º730
2022-03-27
 16:13:45
RYR9GZ
Ryanair
40º40'6.2"N, 14º18'40.7"E10972348º711
2022-03-27
 16:05:09
WZZ6400
Wizzair
40º41'46.4"N, 14º23'46.2"E2087269º460
2022-03-27
 15:47:00
IDPCS
Independent
40º43'43.1"N, 14º32'9.7"E982295º275
2022-03-27
 15:42:10
IAM4665
Italian Airforce
40º39'31.8"N, 14º26'36.9"E7924319º561
2022-03-27
 15:13:53
THY4FB
Turkish
40º50'33.3"N, 14º16'22.1"E10370273º724
2022-03-27
 15:10:07
THY2VC
Turkish
40º47'17.7"N, 14º23'44.4"E10972268º708
2022-03-27
 14:00:26
RYR79JD
Ryanair
40º47'9.4"N, 14º24'29.9"E11582321º716
2022-03-27
 13:51:43
FDB1682
Skydubai
40º43'34.0"N, 14º34'57.5"E4251150º502
2022-03-27
 13:46:17
WZZ1GK
Wizzair
40º43'35.7"N, 14º23'23.2"E11277149º700
2022-03-27
 13:40:38
RYR32WM
Ryanair
40º44'17.0"N, 14º25'23.5"E4892187º605
2022-03-27
 13:36:44
RYR3SJ
Ryanair
40º43'54.8"N, 14º17'23.4"E11887140º720
2022-03-27
 13:16:00
THY98K
Turkish
40º47'58.9"N, 14º23'48.4"E10492268º759
2022-03-27
 12:52:18
SLJ301
Silkair
40º41'41.9"N, 14º27'43.4"E2849283º447
2022-03-27
 12:47:28
ITY117940º44'24.8"N, 14º22'9.2"E10675142º666
2022-03-27
 12:45:14
RYR96JK
Ryanair
40º40'39.7"N, 14º20'6.5"E10972323º698
2022-03-27
 12:45:14
EJU79BY
Alpine
40º39'28.3"N, 14º22'41.6"E5349186º556
2022-03-27
 12:10:34
THY6327
Turkish
40º48'57.1"N, 14º23'21.1"E10363268º733
2022-03-27
 11:38:23
RYR661E
Ryanair
40º46'44.7"N, 14º24'10.4"E4145200º545
2022-03-27
 11:25:54
PGT57L
Sunturk
40º48'16.8"N, 14º22'51.9"E10972272º683
2022-03-27
 11:21:46
PUE822
Puelche
40º41'10.0"N, 14º23'57.0"E11582275º732
2022-03-27
 11:06:27
THY5VD
Turkish
40º50'14.5"N, 14º23'25.3"E9745273º695
2022-03-27
 08:41:58
THY2VT
Turkish
40º40'30.5"N, 14º23'2.5"E10363270º679
2022-03-27
 08:11:47
THY5EP
Turkish
40º50'20.8"N, 14º23'42.7"E10363273º695
2022-03-27
 08:10:08
WZZ2AK
Wizzair
40º42'30.8"N, 14º22'13.3"E11902141º716
2022-03-27
 07:32:24
ITY116240º41'26.8"N, 14º24'37.6"E9753308º664
2022-03-27
 07:01:03
EJU461H
Alpine
40º44'36.8"N, 14º20'48.7"E11277143º683

Sunday, March 27, 2022

Flights report (2022-03-27)

 • statistics spanning 23 hr 41 min, from Sat 26 07:09:50 local time
 • 34 flights spotted (one every 41.8 minutes)
 • speeds ranging from 450 to 820 km/h
 • altitudes ranging from 2827 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-03-27
 06:51:23
RYR8553
Ryanair
40º44'42.2"N, 14º24'7.4"E11887145º706
2022-03-27
 05:54:34
QTR12U
Qatari
40º50'9.2"N, 14º20'35.7"E12192
2022-03-27
 04:57:32
MNB547
Black Sea
40º44'30.0"N, 14º23'56.9"E1035590º791
2022-03-26
 22:46:16
RYR7PA
Ryanair
40º43'45.7"N, 14º19'43.8"E11277141º725
2022-03-26
 21:56:46
RYR2RE
Ryanair
40º38'55.5"N, 14º28'9.4"E290327º466
2022-03-26
 20:28:52
THY9KX
Turkish
40º42'52.0"N, 14º22'37.6"E1066890º820
2022-03-26
 20:03:46
RYR6864
Ryanair
40º42'49.0"N, 14º23'14.6"E11277200º672
2022-03-26
 20:03:10
EJU475A
Alpine
40º42'16.7"N, 14º20'50.2"E10668141º745
2022-03-26
 19:47:44
MAC437
Arabia Maroc
40º43'11.9"N, 14º19'10.3"E1127790º807
2022-03-26
 16:11:27
RYR3CZ
Ryanair
40º43'21.1"N, 14º22'45.2"E11269142º762
2022-03-26
 16:01:26
WZZ8431
Wizzair
40º45'34.0"N, 14º28'50.1"E302595º466
2022-03-26
 15:56:22
RYR8695
Ryanair
40º45'13.7"N, 14º26'9.7"E304894º469
2022-03-26
 15:41:02
EJU4849
Alpine
40º44'24.3"N, 14º25'45.5"E283495º466
2022-03-26
 15:39:09
ROJ023
Royaljet
40º48'31.2"N, 14º24'8.8"E12496
2022-03-26
 15:35:51
WZZ2625
Wizzair
40º44'42.7"N, 14º26'34.2"E321593º476
2022-03-26
 13:09:56
VLG4RM
Vueling
40º43'36.8"N, 14º19'39.9"E1088192º786
2022-03-26
 13:09:56
EJU71CM
Alpine
40º40'21.0"N, 14º26'2.3"E422140º614
2022-03-26
 12:30:34
TCTOS
Trans-cont
40º45'1.0"N, 14º32'53.5"E1310691º780
2022-03-26
 12:15:57
RYR40RH
Ryanair
40º41'6.5"N, 14º21'8.6"E11582348º669
2022-03-26
 11:52:01
THY2ZF
Turkish
40º41'43.9"N, 14º24'57.3"E397790º450
2022-03-26
 11:17:15
QTR22B
Qatari
40º50'5.9"N, 14º21'1.6"E12192273º717
2022-03-26
 11:12:53
RCH806
Reach
40º47'55.6"N, 14º23'24.7"E1066891º786
2022-03-26
 10:48:57
EJU35EY
Alpine
40º41'7.2"N, 14º21'11.7"E282783º468
2022-03-26
 10:43:11
KAL9913
Koreanair
40º50'17.1"N, 14º20'17.0"E11582273º711
2022-03-26
 10:40:35
RYR38ZT
Ryanair
40º48'6.5"N, 14º24'3.8"E11582327º672
2022-03-26
 10:15:50
PGT1099
Sunturk
40º40'42.6"N, 14º23'36.9"E10988270º648
2022-03-26
 10:06:10
PGT41E
Sunturk
40º50'4.4"N, 14º23'56.3"E10363273º667
2022-03-26
 10:01:06
ITY117940º43'53.6"N, 14º22'10.8"E10668142º727
2022-03-26
 08:54:02
RYR541R
Ryanair
40º49'53.3"N, 14º23'37.3"E11582320º658
2022-03-26
 08:45:26
EJU181X
Alpine
40º44'22.0"N, 14º22'13.5"E11254142º754
2022-03-26
 07:58:03
WZZ22RP
Wizzair
40º43'58.6"N, 14º20'48.9"E11277141º756
2022-03-26
 07:36:00
EJU12CP
Alpine
40º42'33.7"N, 14º22'15.1"E4244200º571
2022-03-26
 07:09:50
ITY116240º43'40.6"N, 14º23'36.3"E9753307º664

Saturday, March 26, 2022

Flights report (2022-03-26)

 • statistics spanning 22 hr 45 min, from Fri 25 07:00:25 local time
 • 56 flights spotted (one every 24.3 minutes)
 • speeds ranging from 210 to 852 km/h
 • altitudes ranging from 91 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-03-26
 05:46:16
PUE821
Puelche
40º42'50.0"N, 14º22'18.2"E1158290º820
2022-03-25
 23:05:12
RYR1TU
Ryanair
40º42'49.4"N, 14º23'19.6"E11277159º743
2022-03-25
 22:01:05
EJU73PQ
Alpine
40º44'30.8"N, 14º33'35.1"E2339379
2022-03-25
 21:23:43
AMQ4F
Lifeline
40º45'9.6"N, 14º32'49.9"E1249691º786
2022-03-25
 20:58:29
EDW382
Edelweiss
40º44'7.0"N, 14º21'51.3"E11590321º667
2022-03-25
 20:40:34
GTI563
Giant
40º44'37.9"N, 14º21'2.0"E1005893º852
2022-03-25
 20:40:13
THY9KX
Turkish
40º45'28.2"N, 14º33'4.5"E1036391º807
2022-03-25
 20:08:16
RYR9VZ
Ryanair
40º50'11.5"N, 14º22'8.9"E11582322º667
2022-03-25
 20:05:19
ITY118740º42'55.1"N, 14º21'4.5"E11277143º751
2022-03-25
 19:59:47
THY1HJ
Turkish
40º45'15.8"N, 14º32'13.7"E1219291º815
2022-03-25
 19:51:39
THY9NA
Turkish
40º45'26.6"N, 14º27'34.9"E321595º471
2022-03-25
 19:47:31
TUX1730
Tulpa
40º42'1.4"N, 14º28'27.2"E284237º432
2022-03-25
 19:46:42
THY9LS
Turkish
40º43'38.2"N, 14º18'42.8"E1188790º809
2022-03-25
 19:44:20
MAC437
Arabia Maroc
40º43'53.8"N, 14º20'20.3"E1128590º791
2022-03-25
 19:33:08
RYR715N
Ryanair
40º48'30.5"N, 14º23'13.2"E10972325º638
2022-03-25
 19:22:46
THY1DQ
Turkish
40º42'48.6"N, 14º20'25.0"E1066890º767
2022-03-25
 18:58:22
RYR163N
Ryanair
40º41'24.5"N, 14º20'40.2"E1091188º780
2022-03-25
 18:53:25
EJU475A
Alpine
40º41'47.1"N, 14º19'7.6"E11277143º737
2022-03-25
 18:31:08
EJU71CM
Alpine
40º44'36.8"N, 14º34'58.3"E387032º514
2022-03-25
 18:16:10
RYR1576
Ryanair
40º42'21.5"N, 14º19'45.8"E11277177º700
2022-03-25
 17:30:55
RYR4319
Ryanair
40º44'23.0"N, 14º34'5.4"E3139356º458
2022-03-25
 17:06:31
RYR3865
Ryanair
40º48'56.7"N, 14º21'6.7"E12496178º711
2022-03-25
 16:59:33
AHO269C
Air Hamburg
40º43'15.9"N, 14º26'52.7"E9753347º674
2022-03-25
 16:26:26
RYR8695
Ryanair
40º44'55.4"N, 14º26'44.6"E294194º466
2022-03-25
 16:00:58
PGT1100
Sunturk
40º48'20.3"N, 14º22'26.3"E1127791º785
2022-03-25
 15:56:22
RYR1723
Ryanair
40º42'7.9"N, 14º30'58.4"E294822º354
2022-03-25
 15:53:04
WZZ162
Wizzair
40º42'57.6"N, 14º21'16.6"E11277143º753
2022-03-25
 15:41:24
BLA144
All Charter
40º46'14.7"N, 14º28'11.8"E345996º518
2022-03-25
 15:18:31
TCTFT
Trans-cont
40º44'17.4"N, 14º21'42.5"E1219290º852
2022-03-25
 15:15:55
THY6LE
Turkish
40º50'21.3"N, 14º23'38.7"E11582273º679
2022-03-25
 15:07:33
ROJ023
Royaljet
40º43'23.1"N, 14º26'24.5"E13106269º753
2022-03-25
 15:01:32
THY9VL
Turkish
40º43'26.0"N, 14º20'49.7"E1005890º775
2022-03-25
 14:52:21
PGT45J
Sunturk
40º44'0.2"N, 14º23'22.9"E1066890º774
2022-03-25
 14:51:52
CTN9360
Croatia
40º44'25.3"N, 14º22'47.7"E11277200º712
2022-03-25
 13:46:06
IDPCS
Independent
40º43'36.5"N, 14º29'14.2"E91229º210
2022-03-25
 13:39:37
EJU832R
Alpine
40º41'15.9"N, 14º19'57.1"E10668144º753
2022-03-25
 11:55:04
THY8YL
Turkish
40º48'10.9"N, 14º22'25.6"E11887268º675
2022-03-25
 11:44:13
ITY116840º41'42.1"N, 14º24'35.3"E9753332º622
2022-03-25
 11:06:24
RYR8866
Ryanair
40º48'43.7"N, 14º23'50.4"E11582269º640
2022-03-25
 11:00:44
RYR5TE
Ryanair
40º43'19.9"N, 14º25'21.3"E11582326º667
2022-03-25
 10:56:30
RYR8MJ
Ryanair
40º42'58.3"N, 14º25'16.7"E1158226º722
2022-03-25
 10:47:32
PUE822
Puelche
40º41'46.3"N, 14º25'24.2"E11582275º700
2022-03-25
 10:11:28
PGT1099
Sunturk
40º40'33.5"N, 14º25'15.5"E10584269º659
2022-03-25
 10:07:28
EJU472A
Alpine
40º47'56.3"N, 14º23'0.5"E11887146º730
2022-03-25
 10:01:48
CNV6325
Convoy
40º44'39.5"N, 14º34'46.3"E2324344º355
2022-03-25
 09:47:54
ROJ002
Royaljet
40º44'48.6"N, 14º24'5.6"E10972269º672
2022-03-25
 09:18:05
RYR53CY
Ryanair
40º48'50.3"N, 14º23'7.9"E11887144º730
2022-03-25
 09:06:03
RYR541R
Ryanair
40º49'1.0"N, 14º22'52.4"E11582328º683
2022-03-25
 09:04:46
EJU181X
Alpine
40º43'11.4"N, 14º23'7.0"E10843145º738
2022-03-25
 08:52:23
RYR38ZT
Ryanair
40º48'21.4"N, 14º21'48.3"E11582329º696
2022-03-25
 08:28:49
RYR95PA
Ryanair
40º42'1.3"N, 14º22'55.0"E1040190º716
2022-03-25
 07:52:31
THY9JE
Turkish
40º49'21.8"N, 14º24'29.5"E9753268º671
2022-03-25
 07:21:02
WZZ22RP
Wizzair
40º43'53.5"N, 14º19'1.1"E11285141º743
2022-03-25
 07:00:25
RYR153Y
Ryanair
40º40'54.4"N, 14º19'48.9"E11277143º764

Friday, March 25, 2022

Flights report (2022-03-25)

 • statistics spanning 23 hr 24 min, from Thu 24 07:07:40 local time
 • 43 flights spotted (one every 32.6 minutes)
 • speeds ranging from 347 to 785 km/h
 • altitudes ranging from 2095 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-03-25
 06:32:29
AFR29AE
Airfrans
40º43'19.0"N, 14º23'24.2"E3230352º495
2022-03-24
 23:49:44
ROJ007
Royaljet
40º50'17.1"N, 14º21'47.8"E11582273º709
2022-03-24
 20:56:22
RYR3YF
Ryanair
40º42'35.7"N, 14º23'39.8"E11582347º675
2022-03-24
 20:27:30
MAC437
Arabia Maroc
40º43'26.1"N, 14º18'21.1"E1128590º732
2022-03-24
 20:08:59
EJU475A
Alpine
40º48'18.6"N, 14º20'36.2"E11269150º700
2022-03-24
 20:08:24
MSA93S
Airmerci
40º47'36.0"N, 14º24'13.4"E10058144º716
2022-03-24
 19:59:26
ITY118740º44'2.2"N, 14º20'32.4"E11887141º756
2022-03-24
 19:32:41
THY9NA
Turkish
40º42'23.8"N, 14º25'29.5"E323090º465
2022-03-24
 19:05:49
RYR9VZ
Ryanair
40º48'54.1"N, 14º24'19.2"E12123326º698
2022-03-24
 19:05:49
RYR35VA
Ryanair
40º43'22.5"N, 14º28'59.1"E252239º424
2022-03-24
 18:23:51
MAU15
Airmauritius
40º43'42.1"N, 14º23'6.3"E11277134º785
2022-03-24
 18:21:16
EJU71CM
Alpine
40º43'57.3"N, 14º31'19.5"E242328º397
2022-03-24
 16:03:15
MAI009
Max Avia
40º42'26.1"N, 14º27'42.0"E425138º561
2022-03-24
 15:47:55
RYR7GH
Ryanair
40º48'57.2"N, 14º23'36.3"E10972327º675
2022-03-24
 15:44:16
LHOB24240º40'45.1"N, 14º12'2.0"E10363314º735
2022-03-24
 15:23:39
AHO549M
Air Hamburg
40º39'1.9"N, 14º13'51.5"E12192
2022-03-24
 14:47:56
PGT45J
Sunturk
40º43'35.5"N, 14º19'54.8"E1095790º706
2022-03-24
 14:04:26
THY6HU
Turkish
40º50'17.0"N, 14º21'6.7"E9753273º711
2022-03-24
 13:46:52
OYYEI40º42'24.2"N, 14º24'38.7"E11224275º659
2022-03-24
 13:23:11
DLH1891
Lufthansa
40º44'51.3"N, 14º14'50.1"E2316249º394
2022-03-24
 12:23:54
WZZ2408
Wizzair
40º45'0.9"N, 14º17'28.5"E210370º426
2022-03-24
 12:10:21
RYR40RH
Ryanair
40º42'59.2"N, 14º23'30.4"E11582347º695
2022-03-24
 11:49:07
ITY116840º40'31.4"N, 14º16'53.7"E9151311º701
2022-03-24
 11:45:35
RYR47ZA
Ryanair
40º43'35.4"N, 14º21'11.5"E11887141º732
2022-03-24
 11:24:08
RYR2RE
Ryanair
40º40'57.3"N, 14º31'38.8"E512832º524
2022-03-24
 10:58:05
QTR22B
Qatari
40º50'12.5"N, 14º21'39.4"E12496273º772
2022-03-24
 10:25:05
PGT41E
Sunturk
40º50'1.0"N, 14º23'50.6"E10965273º696
2022-03-24
 10:23:47
RYR37SV
Ryanair
40º43'3.4"N, 14º25'19.6"E1158226º703
2022-03-24
 10:16:36
PGT1099
Sunturk
40º50'3.0"N, 14º22'35.5"E10370273º725
2022-03-24
 10:16:36
EJU4849
Alpine
40º44'18.4"N, 14º27'49.2"E340693º490
2022-03-24
 09:57:09
ITY117940º43'23.2"N, 14º20'59.4"E11277141º700
2022-03-24
 09:54:47
EJU81HU
Alpine
40º43'41.8"N, 14º33'3.2"E2308347
2022-03-24
 09:50:33
AEE7LD
Aegean
40º42'44.1"N, 14º24'56.9"E10972274º722
2022-03-24
 09:40:24
RYR6K
Ryanair
40º42'40.3"N, 14º19'48.5"E1127789º687
2022-03-24
 08:53:24
QTR8157
Qatari
40º49'4.3"N, 14º21'37.0"E10972273º764
2022-03-24
 08:49:30
RYR541R
Ryanair
40º49'3.1"N, 14º23'15.0"E10972327º687
2022-03-24
 08:46:19
THY3TN
Turkish
40º51'46.1"N, 14º19'4.7"E12192273º722
2022-03-24
 08:13:26
TCTOS
Trans-cont
40º51'34.8"N, 14º17'55.5"E12192273º696
2022-03-24
 07:19:27
RYR8HC
Ryanair
40º43'37.0"N, 14º18'37.1"E11887141º727
2022-03-24
 07:14:09
RYR153Y
Ryanair
40º43'43.9"N, 14º20'27.7"E11925141º724
2022-03-24
 07:07:40
ITY116240º49'36.2"N, 14º23'42.0"E10370326º671

Thursday, March 24, 2022

Flights report (2022-03-24)

 • statistics spanning 18 hr 47 min, from Wed 23 07:20:56 local time
 • 33 flights spotted (one every 34.1 minutes)
 • speeds ranging from 173 to 775 km/h
 • altitudes ranging from 845 to 12184 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-03-24
 02:08:11
THY223
Turkish
40º48'5.1"N, 14º22'46.9"E10972268º772
2022-03-24
 01:39:54
MSA95S
Airmerci
40º48'53.4"N, 14º22'39.3"E10081145º683
2022-03-23
 21:36:59
RYR3YF
Ryanair
40º49'40.7"N, 14º22'9.5"E11582347º682
2022-03-23
 21:31:12
EJU73PQ
Alpine
40º44'6.7"N, 14º33'50.9"E2324359º349
2022-03-23
 20:56:54
PGT651
Sunturk
40º48'17.8"N, 14º25'8.6"E10972272º708
2022-03-23
 20:49:35
RYR7PA
Ryanair
40º44'11.4"N, 14º22'39.8"E11605142º749
2022-03-23
 20:32:23
RYR5XG
Ryanair
40º47'59.9"N, 14º24'9.7"E10972327º663
2022-03-23
 20:14:20
EJU475A
Alpine
40º42'21.5"N, 14º21'6.0"E11277142º719
2022-03-23
 19:58:47
ITY117040º40'55.3"N, 14º16'20.0"E9753326º659
2022-03-23
 19:33:40
MAC437
Arabia Maroc
40º43'24.2"N, 14º23'26.4"E1126990º732
2022-03-23
 18:21:46
AEE5RX
Aegean
40º49'5.5"N, 14º23'1.4"E11003104º706
2022-03-23
 16:22:15
PUE822
Puelche
40º48'51.3"N, 14º23'22.9"E10363272º775
2022-03-23
 15:40:46
AMC376
Air Malta
40º41'11.0"N, 14º22'52.4"E11582706
2022-03-23
 15:29:34
RYR8696
Ryanair
40º40'17.6"N, 14º25'59.1"E2621274º477
2022-03-23
 15:27:34
RYR75RA
Ryanair
40º41'10.7"N, 14º20'7.4"E10363323º666
2022-03-23
 15:24:51
WZZ3024
Wizzair
40º41'2.1"N, 14º27'36.5"E2964272º495
2022-03-23
 15:08:21
RYR5472
Ryanair
40º43'30.2"N, 14º31'46.5"E2918267º556
2022-03-23
 15:03:37
THY9VL
Turkish
40º48'14.9"N, 14º23'36.4"E1067592º685
2022-03-23
 14:22:29
PGT45J
Sunturk
40º43'27.4"N, 14º19'24.7"E1127790º712
2022-03-23
 11:37:26
ITY116840º42'24.2"N, 14º25'33.2"E10972330º674
2022-03-23
 11:21:10
IWORK40º45'29.7"N, 14º27'28.6"E845103º173
2022-03-23
 10:49:28
QTR22B
Qatari
40º50'7.4"N, 14º20'22.5"E12184273º775
2022-03-23
 10:06:26
PGT1099
Sunturk
40º44'4.7"N, 14º28'35.7"E9753269º746
2022-03-23
 10:02:19
PGT41E
Sunturk
40º50'7.9"N, 14º23'36.4"E10972273º701
2022-03-23
 09:24:07
RYR5TE
Ryanair
40º41'55.0"N, 14º20'37.3"E11582327º683
2022-03-23
 09:11:51
THY6288
Turkish
40º42'45.4"N, 14º22'45.0"E1066090º730
2022-03-23
 09:00:18
RYR541R
Ryanair
40º44'5.8"N, 14º20'5.2"E10363324º664
2022-03-23
 08:53:42
EJU181X
Alpine
40º43'22.5"N, 14º17'58.2"E11894144º740
2022-03-23
 08:50:38
THY3TN
Turkish
40º50'11.5"N, 14º24'21.8"E9753273º735
2022-03-23
 08:07:51
THY1857
Turkish
40º49'52.4"N, 14º20'1.6"E10972268º730
2022-03-23
 07:20:56
RYR153Y
Ryanair
40º48'15.2"N, 14º24'5.5"E11887145º735

Tuesday, March 22, 2022

Flights report (2022-03-22)

 • statistics spanning 21 hr 28 min, from Mon 21 07:10:01 local time
 • 36 flights spotted (one every 35.7 minutes)
 • speeds ranging from 160 to 790 km/h
 • altitudes ranging from 83 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-03-22
 04:38:41
QTR12U
Qatari
40º50'15.9"N, 14º21'47.7"E12192273º786
2022-03-22
 03:57:55
PGT652
Sunturk
40º42'2.5"N, 14º21'27.9"E1127790º695
2022-03-22
 03:54:36
IBE2821
Iberia
40º45'6.0"N, 14º32'13.3"E1066891º719
2022-03-22
 02:02:16
SLJ301
Silkair
40º44'34.4"N, 14º21'7.0"E4632196º457
2022-03-22
 00:01:13
MAC438
Arabia Maroc
40º44'15.6"N, 14º25'0.2"E10980269º743
2022-03-21
 21:25:39
RYR7RU
Ryanair
40º43'1.5"N, 14º19'9.4"E11590323º720
2022-03-21
 20:24:21
EJU475A
Alpine
40º44'23.8"N, 14º23'33.9"E10668150º692
2022-03-21
 20:07:44
ITY118740º42'2.9"N, 14º20'34.4"E11269141º711
2022-03-21
 19:29:25
THY9LS
Turkish
40º45'2.9"N, 14º24'9.0"E1066891º671
2022-03-21
 19:12:27
RYR163N
Ryanair
40º47'13.0"N, 14º21'52.8"E977682º584
2022-03-21
 19:05:43
EJU4803
Alpine
40º45'43.9"N, 14º24'46.6"E3665200º552
2022-03-21
 16:54:04
RYR43YH
Ryanair
40º42'54.7"N, 14º20'16.1"E4251198º571
2022-03-21
 16:51:00
RYR9VZ
Ryanair
40º48'15.4"N, 14º23'56.6"E11582327º696
2022-03-21
 16:31:19
RYR21MP
Ryanair
40º43'20.7"N, 14º27'48.6"E5265202º595
2022-03-21
 16:28:36
WZZ8677
Wizzair
40º41'43.2"N, 14º23'53.9"E10972346º692
2022-03-21
 15:40:23
RYR8757
Ryanair
40º49'32.1"N, 14º24'9.3"E11582326º704
2022-03-21
 14:42:16
THY7PQ
Turkish
40º43'54.6"N, 14º19'33.7"E1036390º703
2022-03-21
 14:26:21
WZZ4PH
Wizzair
40º39'4.5"N, 14º26'2.9"E4511273º540
2022-03-21
 14:23:53
EJU832R
Alpine
40º43'58.0"N, 14º22'29.0"E11285142º743
2022-03-21
 14:01:15
THY5TZ
Turkish
40º47'41.1"N, 14º22'23.4"E11582268º766
2022-03-21
 12:11:52
VLG70DR
Vueling
40º44'57.4"N, 14º23'33.9"E11582274º716
2022-03-21
 11:33:26
ITY116840º47'45.2"N, 14º20'57.1"E9144331º722
2022-03-21
 11:27:47
OYYEG40º49'23.4"N, 14º21'38.8"E11269272º696
2022-03-21
 11:18:42
N990HA
North Coast Aviation
40º42'32.1"N, 14º23'8.6"E13106312º790
2022-03-21
 11:05:30
IEI199340º43'17.3"N, 14º27'54.8"E8318º160
2022-03-21
 10:56:47
NAVY531
Nav Dispatch
40º44'6.7"N, 14º21'5.0"E4221140º283
2022-03-21
 10:06:28
PGT1099
Sunturk
40º48'13.9"N, 14º25'30.8"E9753273º730
2022-03-21
 10:01:52
ITY117940º40'32.3"N, 14º20'30.0"E10759144º701
2022-03-21
 09:57:23
RYR3JL
Ryanair
40º44'47.2"N, 14º22'59.8"E11338149º703
2022-03-21
 09:48:04
RYR541R
Ryanair
40º44'5.7"N, 14º24'42.9"E11582321º714
2022-03-21
 08:52:26
EJU181X
Alpine
40º48'47.9"N, 14º22'27.4"E10660143º717
2022-03-21
 08:17:40
THY4XC
Turkish
40º37'15.4"N, 14º27'4.7"E4107249º502
2022-03-21
 07:34:59
GTI563
Giant
40º43'2.4"N, 14º25'2.9"E1005890º774
2022-03-21
 07:23:12
RYR153Y
Ryanair
40º42'48.4"N, 14º25'45.4"E11620153º733
2022-03-21
 07:10:01
ITY116240º40'48.1"N, 14º19'28.7"E9144310º642