Monday, April 19, 2021

Flights report (2021-04-19)

 • statistics spanning 23 hr 17 min, from Sun 18 07:11:02 local time
 • 46 flights spotted (one every 30.3 minutes)
 • speeds ranging from 337 to 852 km/h
 • altitudes ranging from 2484 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-19
 06:28:56
RYR5YC
Ryanair
40º43'57.9"N, 14º19'38.6"E2674163º439
2021-04-19
 03:03:46
THY6345
Turkish
40º49'19.6"N, 14º24'20.9"E10972268º725
2021-04-18
 23:48:46
ETH727
Ethiopian
40º35'36.5"N, 14º18'44.7"E11277133º811
2021-04-18
 22:53:30
AZA894
Alitalia
40º52'27.6"N, 14º21'31.1"E11414121º754
2021-04-18
 22:45:22
RYR7BN
Ryanair
40º37'42.8"N, 14º15'15.3"E11582324º714
2021-04-18
 22:09:39
RYR98TR
Ryanair
40º51'50.4"N, 14º15'14.4"E11887142º729
2021-04-18
 22:01:10
EJU59CL
Alpine
40º44'3.9"N, 14º34'11.0"E2529355º386
2021-04-18
 21:54:41
AME4558
Airmil
40º49'46.3"N, 14º23'30.6"E12199273º698
2021-04-18
 21:20:02
THY6439
Turkish
40º39'39.9"N, 14º26'6.8"E10363270º743
2021-04-18
 21:19:13
WZZ216
Wizzair
40º46'5.2"N, 14º11'46.5"E2484280º428
2021-04-18
 21:08:00
RYR9SQ
Ryanair
40º53'13.3"N, 14º22'1.8"E10668145º683
2021-04-18
 20:39:08
EJU627D
Alpine
40º48'44.9"N, 14º18'15.1"E11277142º675
2021-04-18
 20:13:33
THY8TA
Turkish
40º50'29.5"N, 14º15'39.9"E1066892º758
2021-04-18
 20:08:51
THY6BA
Turkish
40º45'30.0"N, 14º22'44.5"E1128591º761
2021-04-18
 19:58:28
RYR47BH
Ryanair
40º42'51.6"N, 14º20'56.2"E11582348º740
2021-04-18
 18:49:32
AZA1185
Alitalia
40º51'52.3"N, 14º18'25.4"E10675143º693
2021-04-18
 18:34:20
THY6327
Turkish
40º46'56.5"N, 14º23'29.7"E10972268º727
2021-04-18
 17:33:25
QTR231A
Qatari
40º43'38.3"N, 14º20'5.6"E1248990º852
2021-04-18
 17:06:04
PGT1100
Sunturk
40º44'47.5"N, 14º22'27.5"E1188791º774
2021-04-18
 16:54:17
UAE186
Emirates
40º53'26.1"N, 14º13'39.7"E1117893º823
2021-04-18
 16:53:34
MJSTR40º37'8.1"N, 14º16'19.9"E13106312º772
2021-04-18
 16:01:22
PGT18G
Sunturk
40º48'0.8"N, 14º19'16.4"E1157491º780
2021-04-18
 14:59:02
VOE12CL
Volotea
40º42'41.3"N, 14º25'56.3"E11590347º732
2021-04-18
 14:14:16
BLA4BG
All Charter
40º35'18.3"N, 14º18'49.1"E11864138º724
2021-04-18
 13:27:28
RYR140A
Ryanair
40º38'53.9"N, 14º27'2.2"E11582322º714
2021-04-18
 13:18:45
THY2HL
Turkish
40º45'4.7"N, 14º22'55.4"E1097291º758
2021-04-18
 12:37:01
RYR6248
Ryanair
40º37'19.5"N, 14º26'3.3"E307030º477
2021-04-18
 12:30:25
FCA1GQ
Jetset
40º41'10.8"N, 14º35'24.9"E6720184º344
2021-04-18
 12:06:44
PGT65V
Sunturk
40º50'11.0"N, 14º24'15.1"E11879273º669
2021-04-18
 11:49:25
WZZ1341
Wizzair
40º43'47.6"N, 14º18'51.5"E11887142º692
2021-04-18
 11:47:10
PGT18T
Sunturk
40º50'7.6"N, 14º22'55.9"E11582273º683
2021-04-18
 11:41:02
RYR2ZB
Ryanair
40º51'26.3"N, 14º14'55.1"E10668143º685
2021-04-18
 11:30:26
THY15
Turkish
40º46'57.6"N, 14º24'39.1"E10972268º720
2021-04-18
 11:13:14
DLH6KV
Lufthansa
40º36'54.4"N, 14º15'19.1"E11582343º778
2021-04-18
 10:54:08
WZZ1BE
Wizzair
40º36'53.7"N, 14º24'15.7"E11574348º730
2021-04-18
 10:44:35
THY6278
Turkish
40º45'57.8"N, 14º22'27.4"E1005891º814
2021-04-18
 10:17:43
DLH1906
Lufthansa
40º51'40.0"N, 14º22'19.1"E11887186º679
2021-04-18
 09:21:37
NAVY502
Nav Dispatch
40º46'48.6"N, 14º26'54.4"E4572154º337
2021-04-18
 08:56:53
RYR8KE
Ryanair
40º43'35.4"N, 14º18'8.0"E11887142º696
2021-04-18
 08:55:28
RYR8CV
Ryanair
40º43'13.6"N, 14º21'7.8"E11582322º717
2021-04-18
 08:38:01
CMB149
Us Transport Command
40º41'41.1"N, 14º28'41.1"E2956282º421
2021-04-18
 08:02:18
AZA1179
Alitalia
40º48'35.7"N, 14º17'33.5"E10668142º701
2021-04-18
 07:23:46
RYR8757
Ryanair
40º48'17.8"N, 14º25'13.4"E11582326º717
2021-04-18
 07:19:17
AZA11MR
Alitalia
40º41'42.5"N, 14º25'11.0"E10363308º655
2021-04-18
 07:11:02
EJU763L
Alpine
40º42'25.8"N, 14º19'22.5"E11894156º675

Sunday, April 18, 2021

Flights report (2021-04-18)

 • statistics spanning 23 hr 41 min, from Sat 17 07:05:47 local time
 • 18 flights spotted (one every 78.9 minutes)
 • speeds ranging from 671 to 838 km/h
 • altitudes ranging from 7924 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-18
 06:47:28
RYR6CX
Ryanair
40º34'23.6"N, 14º20'18.3"E11582345º740
2021-04-18
 05:58:19
THY6277
Turkish
40º45'8.3"N, 14º24'16.1"E10363274º671
2021-04-18
 04:10:44
MNB547
Black Sea
40º47'53.8"N, 14º25'10.8"E1005091º807
2021-04-18
 02:43:04
THY4
Turkish
40º43'35.5"N, 14º22'22.7"E1158290º838
2021-04-18
 00:16:21
REU976
Reunion
40º41'23.1"N, 14º15'29.0"E11269133º796
2021-04-18
 00:12:28
MAU15
Airmauritius
40º38'7.1"N, 14º19'32.6"E11887133º806
2021-04-17
 22:49:10
MNB546
Black Sea
40º49'55.2"N, 14º23'18.5"E9753273º671
2021-04-17
 21:59:40
RYR98TR
Ryanair
40º43'25.0"N, 14º18'34.2"E11887141º709
2021-04-17
 21:26:19
FBU700
French Bee
40º38'44.1"N, 14º20'45.6"E11887133º801
2021-04-17
 20:00:39
RYR6CX
Ryanair
40º53'7.9"N, 14º24'21.6"E12192339º732
2021-04-17
 19:31:40
AZA1PM
Alitalia
40º42'4.1"N, 14º26'11.9"E7924330º687
2021-04-17
 19:28:15
QTR23TN
Qatari
40º46'20.6"N, 14º23'19.8"E1066891º836
2021-04-17
 18:48:25
AZA1185
Alitalia
40º49'24.9"N, 14º17'27.6"E11285142º706
2021-04-17
 09:30:17
RYR70EM
Ryanair
40º48'0.8"N, 14º23'16.7"E11277146º688
2021-04-17
 08:59:59
RYR140A
Ryanair
40º47'14.6"N, 14º25'26.8"E11582324º717
2021-04-17
 07:25:14
RYR2ZB
Ryanair
40º43'17.4"N, 14º21'18.0"E11277143º695
2021-04-17
 07:11:12
AZA11MR
Alitalia
40º45'3.4"N, 14º23'42.7"E10302307º680
2021-04-17
 07:05:47
RYR6VX
Ryanair
40º40'32.1"N, 14º24'18.7"E11582324º696

Saturday, April 17, 2021

Flights report (2021-04-17)

 • statistics spanning 23 hr 10 min, from Fri 16 07:12:53 local time
 • 20 flights spotted (one every 69.5 minutes)
 • speeds ranging from 391 to 769 km/h
 • altitudes ranging from 2933 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-17
 06:23:00
AZA895
Alitalia
40º43'19.9"N, 14º24'24.3"E11849307º708
2021-04-17
 02:19:03
THY22E
Turkish
40º38'58.8"N, 14º23'12.8"E10363270º659
2021-04-16
 21:28:26
NAVY502
Nav Dispatch
40º42'51.7"N, 14º32'1.5"E2933267º391
2021-04-16
 20:41:03
EJU627D
Alpine
40º43'56.1"N, 14º20'44.5"E11887143º725
2021-04-16
 20:11:00
RYR47BH
Ryanair
40º48'44.1"N, 14º24'25.9"E11582347º703
2021-04-16
 19:54:01
THY45M
Turkish
40º43'24.1"N, 14º23'40.0"E1127790º769
2021-04-16
 19:01:34
AZA1185
Alitalia
40º39'49.8"N, 14º23'9.2"E11887142º733
2021-04-16
 18:43:32
RYR8CV
Ryanair
40º48'36.0"N, 14º24'44.1"E11582320º680
2021-04-16
 16:52:44
RYR2ZB
Ryanair
40º43'30.3"N, 14º23'16.6"E11277142º693
2021-04-16
 16:23:09
SEH1000
Air Crete
40º44'44.7"N, 14º28'35.3"E6728326º423
2021-04-16
 13:33:26
THY1NB
Turkish
40º43'29.5"N, 14º20'43.6"E10363274º680
2021-04-16
 12:57:00
RYR4NW
Ryanair
40º44'35.2"N, 14º24'9.0"E4846200º500
2021-04-16
 12:06:54
PGT65V
Sunturk
40º50'30.1"N, 14º23'47.0"E11582273º630
2021-04-16
 11:51:07
PGT18T
Sunturk
40º50'4.4"N, 14º21'50.8"E11887273º645
2021-04-16
 11:35:54
WZZ1341
Wizzair
40º38'34.6"N, 14º21'1.4"E10675140º653
2021-04-16
 11:34:22
THY6143
Turkish
40º38'49.6"N, 14º23'31.0"E12192270º669
2021-04-16
 09:03:21
RYR8KE
Ryanair
40º43'22.7"N, 14º23'40.0"E11887142º714
2021-04-16
 08:03:21
AZA1179
Alitalia
40º38'42.4"N, 14º24'20.2"E10058141º714
2021-04-16
 07:27:23
RYR2EB
Ryanair
40º46'45.9"N, 14º24'50.4"E10668144º719
2021-04-16
 07:12:53
AZA11MR
Alitalia
40º43'56.1"N, 14º25'7.9"E11033311º658

Friday, April 16, 2021

Flights report (2021-04-16)

 • statistics spanning 16 hr 6 min, from Thu 15 12:50:46 local time
 • 11 flights spotted (one every 87.9 minutes)
 • speeds ranging from 299 to 856 km/h
 • altitudes ranging from 3543 to 11582 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-16
 04:57:42
HFM7963
Moonraker
40º47'55.7"N, 14º21'55.9"E1158291º819
2021-04-15
 22:43:20
MSA994
Airmerci
40º44'32.2"N, 14º25'44.1"E10965327º606
2021-04-15
 22:25:25
SLJ301
Silkair
40º42'6.5"N, 14º27'16.0"E384890º521
2021-04-15
 20:18:06
THY45M
Turkish
40º43'40.4"N, 14º22'47.2"E1067590º830
2021-04-15
 20:14:34
THY8TA
Turkish
40º43'18.9"N, 14º24'6.1"E1066890º856
2021-04-15
 20:06:47
THY6BA
Turkish
40º43'41.6"N, 14º24'24.1"E1128590º846
2021-04-15
 19:56:11
THY9KY
Turkish
40º44'14.2"N, 14º28'45.2"E354394º561
2021-04-15
 19:28:57
NJE553B
Fraction
40º42'28.6"N, 14º33'30.9"E374136º548
2021-04-15
 17:38:24
DLH9FW
Lufthansa
40º41'44.9"N, 14º25'42.0"E410723º537
2021-04-15
 15:15:24
LWG137340º47'53.9"N, 14º26'16.0"E7917319º299
2021-04-15
 12:50:46
RYR8CV
Ryanair
40º49'15.7"N, 14º23'28.8"E11582321º619

Thursday, April 15, 2021

Flights report (2021-04-15)

 • statistics spanning 23 hr 15 min, from Wed 14 07:24:59 local time
 • 14 flights spotted (one every 99.6 minutes)
 • speeds ranging from 574 to 962 km/h
 • altitudes ranging from 9441 to 12199 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-15
 06:40:29
AZA895
Alitalia
40º39'47.8"N, 14º24'36.4"E11026309º574
2021-04-15
 05:15:09
THY6416
Turkish
40º44'29.9"N, 14º23'39.4"E1066890º877
2021-04-15
 01:46:48
MSA995
Airmerci
40º40'0.8"N, 14º22'31.7"E9441141º819
2021-04-14
 22:38:57
THY6415
Turkish
40º49'25.0"N, 14º22'27.2"E12199268º656
2021-04-14
 21:21:23
RYR8KE
Ryanair
40º37'36.1"N, 14º23'50.1"E11879140º790
2021-04-14
 20:55:35
QTR704D
Qatari
40º39'55.5"N, 14º21'59.0"E10668119º962
2021-04-14
 19:30:36
AHO9615
Air Hamburg
40º40'41.1"N, 14º24'9.5"E12009324º692
2021-04-14
 16:34:26
IAM1442
Italian Airforce
40º48'20.5"N, 14º21'44.5"E10668100º888
2021-04-14
 15:47:09
PGT18G
Sunturk
40º46'43.4"N, 14º20'58.1"E1189491º815
2021-04-14
 13:31:16
GTI569
Giant
40º49'27.5"N, 14º24'2.9"E10363272º671
2021-04-14
 11:50:40
PGT65V
Sunturk
40º50'10.4"N, 14º23'48.1"E11582273º642
2021-04-14
 09:14:01
THY1LV
Turkish
40º50'6.1"N, 14º25'12.3"E10363273º616
2021-04-14
 09:01:39
RYR8WK
Ryanair
40º47'36.6"N, 14º22'55.2"E11582324º650
2021-04-14
 07:24:59
RYR2EB
Ryanair
40º48'2.3"N, 14º22'34.8"E10668143º729

Wednesday, April 14, 2021

Flights report (2021-04-14)

 • statistics spanning 21 hr 0 min, from Tue 13 07:32:06 local time
 • 13 flights spotted (one every 96.9 minutes)
 • speeds ranging from 307 to 832 km/h
 • altitudes ranging from 2400 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-14
 04:32:54
ETH702
Ethiopian
40º44'52.6"N, 14º22'31.0"E11582307º642
2021-04-14
 02:00:51
MSA995
Airmerci
40º46'53.6"N, 14º23'40.0"E9448143º799
2021-04-13
 22:34:35
MSA994
Airmerci
40º47'56.3"N, 14º24'18.7"E10363324º580
2021-04-13
 21:15:16
THY45M
Turkish
40º47'37.6"N, 14º24'22.7"E1128591º832
2021-04-13
 20:43:41
ECNOY
Euro Continental
40º43'35.4"N, 14º22'30.6"E10988693
2021-04-13
 19:37:26
THY9KY
Turkish
40º43'32.6"N, 14º29'1.5"E348292º577
2021-04-13
 19:27:39
AZA1PM
Alitalia
40º38'51.5"N, 14º26'6.1"E7315309º574
2021-04-13
 15:09:31
VOE801
Volotea
40º41'50.4"N, 14º27'41.1"E240040º373
2021-04-13
 14:30:51
FRF301
Fairfleet
40º44'12.3"N, 14º28'9.4"E6705269º307
2021-04-13
 11:02:22
WZZ1BE
Wizzair
40º40'41.2"N, 14º23'40.9"E11597347º688
2021-04-13
 10:29:28
LAV409
Albastar
40º41'29.0"N, 14º28'41.8"E267433º474
2021-04-13
 09:08:02
RYR6VX
Ryanair
40º48'3.3"N, 14º22'41.4"E12192324º674
2021-04-13
 07:32:06
RYR70EM
Ryanair
40º43'12.5"N, 14º22'57.9"E10668144º708

Tuesday, April 13, 2021

Flights report (2021-04-13)

 • statistics spanning 18 hr 43 min, from Mon 12 07:25:34 local time
 • 16 flights spotted (one every 70.2 minutes)
 • speeds ranging from 444 to 743 km/h
 • altitudes ranging from 2697 to 11887 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-13
 02:09:22
MSA995
Airmerci
40º43'49.4"N, 14º21'34.8"E10058142º700
2021-04-12
 22:42:23
MSA994
Airmerci
40º49'22.6"N, 14º24'53.2"E10363324º672
2021-04-12
 20:25:25
MSA993
Airmerci
40º39'4.2"N, 14º24'37.8"E10050143º692
2021-04-12
 19:32:51
AZA1PM
Alitalia
40º38'8.7"N, 14º23'13.2"E10424310º674
2021-04-12
 17:17:50
MSA9892
Airmerci
40º44'9.6"N, 14º24'53.0"E10363330º693
2021-04-12
 15:52:44
THY2JY
Turkish
40º50'6.1"N, 14º25'12.5"E10370273º655
2021-04-12
 14:13:15
THY5GL
Turkish
40º44'32.0"N, 14º23'15.2"E10066274º643
2021-04-12
 13:02:39
THY2HL
Turkish
40º47'34.9"N, 14º22'8.1"E1127791º743
2021-04-12
 12:56:17
TUX1730
Tulpa
40º41'44.9"N, 14º27'36.2"E450340º444
2021-04-12
 11:10:42
RYR1YD
Ryanair
40º40'56.5"N, 14º26'42.4"E341339º527
2021-04-12
 10:25:47
THY2HB
Turkish
40º46'3.5"N, 14º28'14.6"E326197º526
2021-04-12
 09:01:52
THY3PC
Turkish
40º46'31.9"N, 14º23'4.0"E10972268º637
2021-04-12
 08:41:28
THY1LV
Turkish
40º51'26.7"N, 14º24'8.6"E10972273º629
2021-04-12
 08:13:53
THY6LT
Turkish
40º36'29.0"N, 14º24'57.4"E10363271º638
2021-04-12
 08:13:53
RYR8FF
Ryanair
40º40'35.5"N, 14º28'49.5"E269729º494
2021-04-12
 07:25:34
RYR2EB
Ryanair
40º47'49.4"N, 14º24'16.2"E11887144º701

Monday, April 12, 2021

Flights report (2021-04-12)

 • statistics spanning 16 hr 41 min, from Sun 11 14:06:55 local time
 • 16 flights spotted (one every 62.6 minutes)
 • speeds ranging from 218 to 815 km/h
 • altitudes ranging from 175 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-12
 06:48:54
RYR6CX
Ryanair
40º48'32.6"N, 14º23'17.0"E11582347º700
2021-04-12
 06:23:34
AZA895
Alitalia
40º38'34.0"N, 14º22'44.1"E11574310º658
2021-04-12
 03:05:11
AME4542
Airmil
40º38'11.9"N, 14º21'16.8"E12192275º635
2021-04-11
 22:02:03
RYR98TR
Ryanair
40º42'59.9"N, 14º21'27.1"E12496143º730
2021-04-11
 21:13:15
VXS10640º49'16.0"N, 14º23'12.4"E12199268º687
2021-04-11
 21:12:53
RYR9SQ
Ryanair
40º44'15.8"N, 14º24'47.0"E11887143º729
2021-04-11
 20:51:26
MSA976M
Airmerci
40º40'23.1"N, 14º28'12.1"E481537º617
2021-04-11
 20:43:32
EJU627D
Alpine
40º38'39.1"N, 14º22'40.0"E11887141º725
2021-04-11
 17:10:12
YRWNT40º42'18.9"N, 14º28'17.1"E494522º576
2021-04-11
 15:44:23
THY2JY
Turkish
40º50'5.3"N, 14º24'35.7"E10363273º661
2021-04-11
 15:43:41
FDX9796
Fedex
40º49'18.9"N, 14º23'3.4"E1188787º815
2021-04-11
 15:30:57
IDPCR
Independent
40º44'24.3"N, 14º28'11.5"E175258º218
2021-04-11
 15:30:07
CAN21
Crest
40º44'8.1"N, 14º29'22.8"E266259º249
2021-04-11
 14:59:22
MSR792
Egyptair
40º49'35.2"N, 14º23'22.3"E10995111º745
2021-04-11
 14:45:00
TCSMY40º44'2.5"N, 14º20'11.7"E12192311º667
2021-04-11
 14:06:55
KAF320140º39'13.6"N, 14º22'33.7"E10668134º722

Monday, April 5, 2021

Flights report (2021-04-05)

 • statistics spanning 13 hr 39 min, from Sun 4 07:10:16 local time
 • 12 flights spotted (one every 68.3 minutes)
 • speeds ranging from 626 to 756 km/h
 • altitudes ranging from 9829 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-04
 20:50:02
RYR9SQ
Ryanair
40º43'19.4"N, 14º23'54.2"E11277142º709
2021-04-04
 20:15:01
THY6BA
Turkish
40º43'35.2"N, 14º23'58.7"E1065290º756
2021-04-04
 20:01:00
RYR47BH
Ryanair
40º44'1.1"N, 14º17'36.4"E12192349º698
2021-04-04
 19:21:48
AZA1PM
Alitalia
40º37'48.8"N, 14º24'0.3"E9829310º692
2021-04-04
 17:00:23
RCH204
Reach
40º47'53.8"N, 14º25'15.5"E10363272º626
2021-04-04
 16:39:52
THY6327
Turkish
40º49'28.7"N, 14º22'20.7"E10972268º685
2021-04-04
 13:08:33
RYR140A
Ryanair
40º48'11.9"N, 14º23'58.4"E12184327º669
2021-04-04
 11:37:41
PGT18T
Sunturk
40º50'11.9"N, 14º23'2.2"E11597273º651
2021-04-04
 11:00:55
THY93G
Turkish
40º48'42.2"N, 14º22'43.6"E11887268º655
2021-04-04
 08:59:30
RYR8CV
Ryanair
40º51'13.8"N, 14º22'39.2"E12192326º672
2021-04-04
 08:58:13
RYR8KE
Ryanair
40º38'29.2"N, 14º21'48.0"E11361141º753
2021-04-04
 07:10:16
EJU763L
Alpine
40º48'21.8"N, 14º24'37.8"E11871144º730

Sunday, April 4, 2021

Flights report (2021-04-04)

 • statistics spanning 13 hr 33 min, from Sat 3 08:24:13 local time
 • 8 flights spotted (one every 101.6 minutes)
 • speeds ranging from 337 to 729 km/h
 • altitudes ranging from 4762 to 11887 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-03
 21:57:43
RYR98TR
Ryanair
40º42'54.5"N, 14º19'25.2"E11887141º729
2021-04-03
 20:02:33
RYR6CX
Ryanair
40º47'46.1"N, 14º24'29.0"E11582354º659
2021-04-03
 19:56:32
QTR8171
Qatari
40º49'2.6"N, 14º22'15.4"E10972273º711
2021-04-03
 16:05:04
FRF101
Fairfleet
40º46'51.8"N, 14º26'34.8"E7307273º337
2021-04-03
 10:03:27
SLJ701
Silkair
40º41'4.7"N, 14º26'52.8"E476239º659
2021-04-03
 09:15:43
RYR70EM
Ryanair
40º47'23.4"N, 14º23'19.6"E11277146º708
2021-04-03
 09:12:39
THY3PC
Turkish
40º47'2.7"N, 14º22'32.8"E11582268º663
2021-04-03
 08:24:13
THY6LT
Turkish
40º39'2.0"N, 14º22'17.0"E10370270º656

Saturday, April 3, 2021

Flights report (2021-04-03)

 • statistics spanning 13 hr 1 min, from Fri 2 07:41:24 local time
 • 18 flights spotted (one every 43.3 minutes)
 • speeds ranging from 270 to 756 km/h
 • altitudes ranging from 2400 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-02
 20:42:29
EJU627D
Alpine
40º43'45.1"N, 14º23'43.6"E11704142º751
2021-04-02
 19:31:19
AZA1PM
Alitalia
40º40'28.8"N, 14º21'0.5"E9144336º709
2021-04-02
 18:52:18
EJU95DA
Alpine
40º43'38.4"N, 14º31'45.2"E242323º270
2021-04-02
 16:44:40
RYR2ZB
Ryanair
40º46'56.6"N, 14º24'4.1"E11193143º708
2021-04-02
 16:24:17
CPI021
Aircai
40º38'43.6"N, 14º20'16.2"E11437337º682
2021-04-02
 14:40:47
EZS71TY
Topswiss
40º48'5.5"N, 14º24'6.8"E11582327º642
2021-04-02
 14:26:53
NJE131A
Fraction
40º50'25.8"N, 14º25'30.1"E12192634
2021-04-02
 14:21:48
THY1SD
Turkish
40º47'52.3"N, 14º25'30.3"E10363268º685
2021-04-02
 11:56:28
RYR8FF
Ryanair
40º40'47.6"N, 14º26'33.3"E501340º502
2021-04-02
 11:37:51
PGT65V
Sunturk
40º50'10.7"N, 14º22'11.1"E11582273º692
2021-04-02
 11:32:33
CNV6402
Convoy
40º42'2.7"N, 14º27'55.1"E313939º410
2021-04-02
 11:22:10
PGT18T
Sunturk
40º50'10.7"N, 14º23'59.4"E11582273º692
2021-04-02
 10:47:59
RYR6CX
Ryanair
40º43'53.5"N, 14º17'38.8"E12184349º656
2021-04-02
 10:10:59
RYR5YC
Ryanair
40º43'41.6"N, 14º24'29.5"E5295200º582
2021-04-02
 09:18:38
RYR18DZ
Ryanair
40º44'3.2"N, 14º26'6.2"E266760º465
2021-04-02
 09:05:26
EJU89CB
Alpine
40º43'28.7"N, 14º32'44.7"E240011º416
2021-04-02
 08:59:33
RYR8KE
Ryanair
40º38'10.9"N, 14º23'20.0"E11887141º738
2021-04-02
 07:41:24
EJU763L
Alpine
40º44'20.3"N, 14º23'36.5"E11102150º756

Friday, April 2, 2021

Flights report (2021-04-02)

 • statistics spanning 23 hr 10 min, from Thu 1 07:02:39 local time
 • 19 flights spotted (one every 73.1 minutes)
 • speeds ranging from 440 to 775 km/h
 • altitudes ranging from 3048 to 14325 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-02
 06:12:46
QTR5LT
Qatari
40º50'28.3"N, 14º22'48.3"E12192273º758
2021-04-02
 02:06:48
MSA995
Airmerci
40º46'32.7"N, 14º25'30.1"E10050144º679
2021-04-01
 22:49:37
MSA994
Airmerci
40º46'25.0"N, 14º22'14.8"E10340325º643
2021-04-01
 22:34:10
QQE239
Qatar Executive
40º48'41.5"N, 14º23'14.1"E14325273º775
2021-04-01
 20:19:00
THY6BA
Turkish
40º48'16.8"N, 14º22'25.3"E1158291º756
2021-04-01
 20:08:45
THY1MH
Turkish
40º49'33.3"N, 14º24'0.2"E1066887º754
2021-04-01
 18:43:54
TCGHP
Africargo
40º49'43.2"N, 14º22'53.0"E10972268º650
2021-04-01
 17:43:34
GAC299A
Dream Team
40º41'53.3"N, 14º27'45.6"E304840º440
2021-04-01
 17:19:46
MSA9892
Airmerci
40º44'21.7"N, 14º25'13.0"E10363329º645
2021-04-01
 16:22:08
RYR6CX
Ryanair
40º43'24.3"N, 14º17'46.1"E12192348º687
2021-04-01
 15:29:28
THY2JY
Turkish
40º50'9.2"N, 14º23'4.3"E11277273º679
2021-04-01
 15:16:01
EGW50240º47'42.4"N, 14º22'54.6"E11582327º682
2021-04-01
 14:49:37
THY7FA
Turkish
40º39'10.4"N, 14º21'47.8"E10355270º672
2021-04-01
 11:37:59
WZZ1341
Wizzair
40º38'2.9"N, 14º23'39.8"E11277142º720
2021-04-01
 11:09:13
RYR2GN
Ryanair
40º48'41.0"N, 14º22'37.1"E11277146º703
2021-04-01
 10:44:35
IAM3185
Italian Airforce
40º49'22.4"N, 14º24'52.1"E9753272º679
2021-04-01
 10:07:20
THY6417
Turkish
40º48'10.9"N, 14º25'33.2"E10363273º708
2021-04-01
 08:00:24
AZA1179
Alitalia
40º40'50.1"N, 14º23'25.2"E9448141º766
2021-04-01
 07:02:39
THY6416
Turkish
40º47'33.2"N, 14º23'35.1"E1188791º769

Thursday, April 1, 2021

Flights report (2021-04-01)

 • statistics spanning 17 hr 25 min, from Wed 31 08:37:39 local time
 • 26 flights spotted (one every 40.1 minutes)
 • speeds ranging from 387 to 769 km/h
 • altitudes ranging from 2689 to 12504 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-01
 02:02:48
MSA995
Airmerci
40º47'26.7"N, 14º22'26.7"E10050143º709
2021-03-31
 23:06:22
MSA994
Airmerci
40º43'21.3"N, 14º24'17.5"E10340324º675
2021-03-31
 20:06:32
RYR47BH
Ryanair
40º37'53.2"N, 14º21'59.0"E11582346º661
2021-03-31
 18:32:36
SLJ301
Silkair
40º43'11.1"N, 14º31'6.5"E268925º387
2021-03-31
 17:15:25
MSA9892
Airmerci
40º48'49.5"N, 14º25'10.8"E10363325º675
2021-03-31
 17:11:17
PGT1100
Sunturk
40º48'0.3"N, 14º24'51.5"E1156792º690
2021-03-31
 16:01:02
FCA1FD
Jetset
40º39'14.3"N, 14º24'42.0"E178º418
2021-03-31
 12:28:03
QTR8CB
Qatari
40º50'9.7"N, 14º21'47.0"E12504273º769
2021-03-31
 11:51:03
WZZ1341
Wizzair
40º42'36.4"N, 14º20'10.1"E11285141º706
2021-03-31
 11:37:44
PGT65V
Sunturk
40º50'17.0"N, 14º23'39.8"E11574273º724
2021-03-31
 08:40:08
THY52T
Turkish
40º49'20.1"N, 14º23'33.0"E10355268º725
2021-03-31
 08:37:39
THY1LV
Turkish
40º50'4.2"N, 14º23'37.3"E10355273º712

Wednesday, March 31, 2021

Flights report (2021-03-31)

 • statistics spanning 18 hr 46 min, from Tue 30 07:35:26 local time
 • 9 flights spotted (one every 125.1 minutes)
 • speeds ranging from 561 to 735 km/h
 • altitudes ranging from 8534 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-03-31
 02:21:47
MSA995
Airmerci
40º42'44.3"N, 14º21'42.3"E10050143º659
2021-03-31
 01:56:19
MMO114140º42'19.1"N, 14º18'50.9"E11887178º725
2021-03-30
 22:48:34
MSA994
Airmerci
40º47'59.9"N, 14º25'17.2"E10355330º677
2021-03-30
 20:04:24
THY45M
Turkish
40º47'3.8"N, 14º23'56.5"E1066091º671
2021-03-30
 15:39:35
EGW50240º49'9.5"N, 14º22'9.2"E10972326º692
2021-03-30
 15:03:17
ENF04
** P180
40º47'35.2"N, 14º24'56.0"E8534319º561
2021-03-30
 14:49:37
THY7FA
Turkish
40º50'56.0"N, 14º23'31.0"E10972267º735
2021-03-30
 09:30:13
RYR6VX
Ryanair
40º43'6.8"N, 14º22'58.7"E12192323º679
2021-03-30
 07:35:26
RYR70EM
Ryanair
40º43'31.5"N, 14º21'51.2"E10668142º690

Tuesday, March 30, 2021

Flights report (2021-03-30)

 • statistics spanning 15 hr 44 min, from Mon 29 07:23:05 local time
 • 16 flights spotted (one every 59.0 minutes)
 • speeds ranging from 234 to 724 km/h
 • altitudes ranging from 2484 to 11277 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-03-29
 23:07:31
MSA994
Airmerci
40º48'2.0"N, 14º24'22.9"E10340325º667
2021-03-29
 19:36:04
TYW211F
Tyrol Ambulance
40º42'8.0"N, 14º29'19.5"E9144325º614
2021-03-29
 19:02:07
RYR1723
Ryanair
40º42'47.9"N, 14º31'52.4"E248418º415
2021-03-29
 17:56:07
TYW213F
Tyrol Ambulance
40º36'45.5"N, 14º28'5.9"E10058
2021-03-29
 16:00:57
FRF801
Fairfleet
40º46'6.4"N, 14º25'44.1"E6713273º400
2021-03-29
 15:13:28
FCA1FD
Jetset
40º39'45.8"N, 14º23'2.9"E179º431
2021-03-29
 14:25:29
THY8QA
Turkish
40º46'24.5"N, 14º25'17.8"E1066091º672
2021-03-29
 14:05:49
HLR604
Heli Bulgaria
40º40'8.5"N, 14º26'37.1"E286586º234
2021-03-29
 13:01:49
TUX1730
Tulpa
40º41'9.5"N, 14º26'57.4"E395439º395
2021-03-29
 07:23:05
RYR2EB
Ryanair
40º43'59.7"N, 14º22'28.4"E11277142º724

Monday, March 29, 2021

Flights report (2021-03-29)

 • statistics spanning 14 hr 34 min, from Sun 28 07:28:56 local time
 • 18 flights spotted (one every 48.5 minutes)
 • speeds ranging from 410 to 812 km/h
 • altitudes ranging from 2308 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-03-28
 22:03:07
RYR98TR
Ryanair
40º38'3.3"N, 14º23'26.6"E9959141º725
2021-03-28
 20:24:28
THY6BA
Turkish
40º45'4.3"N, 14º32'52.9"E1066891º682
2021-03-28
 17:15:32
JME306A
Jetman
40º43'10.1"N, 14º19'32.6"E12496181º711
2021-03-28
 15:44:40
THY2JY
Turkish
40º50'11.2"N, 14º24'18.4"E10363273º717
2021-03-28
 13:25:00
THY2HL
Turkish
40º44'9.7"N, 14º19'29.7"E1066890º758
2021-03-28
 12:54:28
FCA1FD
Jetset
40º42'36.9"N, 14º20'50.6"E185º410
2021-03-28
 11:43:44
PGT65V
Sunturk
40º50'3.0"N, 14º23'47.7"E11582273º669
2021-03-28
 11:36:12
WZZ1341
Wizzair
40º43'6.8"N, 14º23'4.7"E11262142º743
2021-03-28
 11:29:00
PGT18T
Sunturk
40º48'44.5"N, 14º24'0.3"E11582272º667
2021-03-28
 11:27:28
AZA1179
Alitalia
40º44'6.0"N, 14º22'48.4"E9448142º696
2021-03-28
 10:59:18
WZZ1BE
Wizzair
40º38'13.4"N, 14º19'11.5"E11590348º663
2021-03-28
 10:35:08
THY6278
Turkish
40º43'56.6"N, 14º22'58.1"E1035590º812
2021-03-28
 09:53:25
RYR5VV
Ryanair
40º49'55.2"N, 14º23'15.2"E11887153º756
2021-03-28
 09:41:17
SLJ701
Silkair
40º43'5.2"N, 14º31'12.9"E230824º436
2021-03-28
 07:28:56
EJU763L
Alpine
40º47'3.3"N, 14º24'7.1"E11269144º753

Sunday, March 28, 2021

Flights report (2021-03-28)

 • statistics spanning 8 hr 7 min, from Sat 27 08:52:12 local time
 • 7 flights spotted (one every 69.7 minutes)
 • speeds ranging from 360 to 785 km/h
 • altitudes ranging from 2316 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-03-27
 17:00:09
DLH1908
Lufthansa
40º44'46.5"N, 14º23'23.8"E11277160º767
2021-03-27
 14:27:09
REBEL81
Rebus
40º41'52.5"N, 14º16'37.9"E8534339º405
2021-03-27
 13:23:38
THY2HL
Turkish
40º43'28.7"N, 14º20'36.6"E1066892º785
2021-03-27
 10:25:12
TCEDH
Trans-colorado
40º39'2.0"N, 14º21'21.8"E12192270º687
2021-03-27
 10:10:20
RYR882
Ryanair
40º42'20.0"N, 14º28'31.8"E231638º360
2021-03-27
 08:52:33
THY1LV
Turkish
40º50'22.8"N, 14º23'22.9"E10965273º603
2021-03-27
 08:52:12
CNV6126
Convoy
40º41'22.5"N, 14º26'18.9"E6705348º415

Saturday, March 27, 2021

Flights report (2021-03-27)

 • statistics spanning 14 hr 16 min, from Fri 26 08:43:00 local time
 • 14 flights spotted (one every 61.2 minutes)
 • speeds ranging from 439 to 825 km/h
 • altitudes ranging from 3939 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-03-26
 22:59:51
RYR32LA
Ryanair
40º43'10.1"N, 14º20'32.6"E10668141º751
2021-03-26
 20:37:07
RYR5PE
Ryanair
40º42'43.9"N, 14º18'53.7"E11277140º754
2021-03-26
 20:20:37
THY1MH
Turkish
40º50'14.7"N, 14º24'51.2"E1005087º767
2021-03-26
 20:19:55
RYR7LL
Ryanair
40º47'23.8"N, 14º23'38.1"E12192324º666
2021-03-26
 19:59:03
THY1860
Turkish
40º42'47.1"N, 14º19'10.3"E1188791º812
2021-03-26
 18:50:48
EJU752C
Alpine
40º42'4.9"N, 14º22'19.2"E11269141º743
2021-03-26
 18:50:06
TCKAM40º44'45.4"N, 14º26'42.4"E393994º439
2021-03-26
 18:13:55
THY6385
Turkish
40º49'18.0"N, 14º22'47.7"E11582268º696
2021-03-26
 17:41:22
CNV6325
Convoy
40º43'41.2"N, 14º23'10.6"E6400178º497
2021-03-26
 17:15:19
PLM100P
Pullmantur
40º43'0.0"N, 14º17'39.6"E1249690º825
2021-03-26
 16:02:22
RYR7FK
Ryanair
40º37'57.5"N, 14º23'17.0"E11582348º656
2021-03-26
 10:36:58
VLG6613
Vueling
40º44'52.1"N, 14º22'11.0"E11285262º692
2021-03-26
 10:31:04
PGT19H
Sunturk
40º50'1.5"N, 14º23'18.1"E11582273º683
2021-03-26
 08:43:00
VLG43BT
Vueling
40º42'20.4"N, 14º22'43.1"E861890º680

Friday, March 26, 2021

Flights report (2021-03-26)

 • statistics spanning 22 hr 27 min, from Thu 25 07:10:16 local time
 • 19 flights spotted (one every 70.9 minutes)
 • speeds ranging from 383 to 774 km/h
 • altitudes ranging from 2659 to 11871 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-03-26
 05:38:04
T7EZE40º50'3.1"N, 14º22'53.9"E11582273º677
2021-03-25
 21:53:47
THY49T
Turkish
40º43'56.3"N, 14º25'36.4"E321593º466
2021-03-25
 19:41:39
THY45M
Turkish
40º43'18.5"N, 14º19'53.1"E1066890º746
2021-03-25
 16:16:06
IAM3185
Italian Airforce
40º46'28.8"N, 14º23'14.8"E8542329º642
2021-03-25
 15:21:31
CNV6625
Convoy
40º42'5.9"N, 14º33'17.7"E2659383
2021-03-25
 14:29:04
FCA1FD
Jetset
40º40'3.0"N, 14º23'10.1"E174º444
2021-03-25
 14:14:20
EJU157A
Alpine
40º42'43.4"N, 14º21'20.1"E11285143º753
2021-03-25
 12:25:33
WZZ94TJ
Wizzair
40º44'29.2"N, 14º18'34.8"E11871141º774
2021-03-25
 09:51:38
EWG3KR
Eurowings
40º43'3.7"N, 14º23'39.6"E381729º494
2021-03-25
 07:13:55
RYR4324
Ryanair
40º44'54.0"N, 14º20'45.6"E10668142º735
2021-03-25
 07:10:16
THY6417
Turkish
40º38'59.0"N, 14º23'3.6"E10363270º696

Thursday, March 25, 2021

Flights report (2021-03-25)

 • statistics spanning 12 hr 26 min, from Wed 24 11:25:17 local time
 • 8 flights spotted (one every 93.3 minutes)
 • speeds ranging from 701 to 772 km/h
 • altitudes ranging from 9448 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-03-24
 23:52:11
THY6416
Turkish
40º47'7.4"N, 14º22'51.0"E1097291º772
2021-03-24
 20:48:47
MSA993
Airmerci
40º44'3.0"N, 14º17'59.5"E11277142º730
2021-03-24
 20:14:15
THY6397
Turkish
40º48'31.8"N, 14º24'30.8"E10972268º738
2021-03-24
 18:59:53
THY2GU
Turkish
40º42'51.3"N, 14º19'42.5"E1097290º753
2021-03-24
 13:29:52
THY2HL
Turkish
40º43'28.2"N, 14º20'3.6"E1005090º719
2021-03-24
 12:53:12
AHO697P
Air Hamburg
40º38'52.6"N, 14º18'59.7"E12496270º703
2021-03-24
 11:36:00
AZA1179
Alitalia
40º42'33.9"N, 14º21'5.6"E9448141º701
2021-03-24
 11:25:17
THY6288
Turkish
40º43'53.3"N, 14º20'17.5"E1127790º746