Sunday, February 28, 2021

Flights report (2021-02-28)

 • statistics spanning 13 hr 30 min, from Sat 27 08:21:29 local time
 • 7 flights spotted (one every 115.8 minutes)
 • speeds ranging from 503 to 782 km/h
 • altitudes ranging from 3261 to 11277 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-27
 21:52:14
QTR8171
Qatari
40º44'30.3"N, 14º23'47.0"E10363274º733
2021-02-27
 21:04:23
HFM7863
Moonraker
40º45'17.9"N, 14º32'14.6"E1127791º770
2021-02-27
 19:44:13
AZA1PM
Alitalia
40º45'13.7"N, 14º18'0.7"E10363308º669
2021-02-27
 14:58:44
THY9TJ
Turkish
40º46'17.2"N, 14º19'40.8"E1066891º733
2021-02-27
 11:38:56
QTR52A
Qatari
40º43'26.5"N, 14º21'49.1"E9753312º782
2021-02-27
 10:44:56
THY1QC
Turkish
40º46'22.3"N, 14º27'2.0"E326197º503
2021-02-27
 08:21:29
THY52T
Turkish
40º44'22.5"N, 14º23'54.8"E10370269º680

Saturday, February 27, 2021

Flights report (2021-02-27)

 • statistics spanning 4 hr 47 min, from Fri 26 15:55:27 local time
 • 5 flights spotted (one every 57.4 minutes)
 • speeds ranging from 519 to 722 km/h
 • altitudes ranging from 9753 to 11894 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-26
 20:42:29
GAC949X
Dream Team
40º48'28.9"N, 14º24'43.3"E10363326º519
2021-02-26
 20:26:20
RYR7LL
Ryanair
40º42'56.7"N, 14º20'16.9"E11582325º717
2021-02-26
 20:19:51
AZA1PM
Alitalia
40º38'52.5"N, 14º26'10.3"E9753331º687
2021-02-26
 19:01:07
EJU752C
Alpine
40º43'19.9"N, 14º20'23.8"E11894141º704
2021-02-26
 15:55:27
RYR7FK
Ryanair
40º41'53.3"N, 14º22'31.0"E10972348º722

Friday, February 26, 2021

Flights report (2021-02-26)

 • statistics spanning 17 hr 49 min, from Thu 25 08:59:40 local time
 • 7 flights spotted (one every 152.8 minutes)
 • speeds ranging from 442 to 762 km/h
 • altitudes ranging from 3078 to 11582 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-26
 02:49:29
RCH935
Reach
40º48'19.3"N, 14º24'32.8"E9753272º762
2021-02-26
 01:48:26
MSA95S
Airmerci
40º47'45.2"N, 14º24'5.6"E10668144º656
2021-02-25
 19:33:29
THY49T
Turkish
40º43'37.2"N, 14º24'31.5"E307892º452
2021-02-25
 18:50:07
THY6BA
Turkish
40º44'40.6"N, 14º24'40.2"E1126991º695
2021-02-25
 15:48:15
TJJ30140º48'15.0"N, 14º24'56.9"E8534272º442
2021-02-25
 14:14:53
THY2JY
Turkish
40º52'16.6"N, 14º22'20.5"E10347273º703
2021-02-25
 08:59:40
RYR74TP
Ryanair
40º50'52.3"N, 14º21'41.1"E11582327º729

Thursday, February 25, 2021

Flights report (2021-02-25)

 • statistics spanning 17 hr 43 min, from Wed 24 08:20:30 local time
 • 13 flights spotted (one every 81.8 minutes)
 • speeds ranging from 449 to 778 km/h
 • altitudes ranging from 2461 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-25
 02:04:03
THY223
Turkish
40º47'29.0"N, 14º23'6.6"E10355268º769
2021-02-25
 00:05:44
MAU15
Airmauritius
40º40'56.7"N, 14º25'1.8"E10668134º772
2021-02-24
 20:05:10
MSA93S
Airmerci
40º45'34.5"N, 14º24'48.1"E10668143º674
2021-02-24
 19:41:00
SLJ801
Silkair
40º44'1.2"N, 14º31'56.4"E246122º449
2021-02-24
 15:46:11
QTR8275
Qatari
40º50'32.0"N, 14º20'57.1"E10972273º745
2021-02-24
 15:30:16
A7HHK
Qatar Government
40º43'17.4"N, 14º13'48.3"E10972269º730
2021-02-24
 13:37:56
THY2HL
Turkish
40º47'11.6"N, 14º20'7.6"E1066091º727
2021-02-24
 12:39:43
QTR8211
Qatari
40º50'24.2"N, 14º20'35.0"E10972273º735
2021-02-24
 11:49:08
QTR7TV
Qatari
40º50'8.9"N, 14º19'36.4"E10972273º769
2021-02-24
 11:39:07
AZA1179
Alitalia
40º45'18.8"N, 14º22'31.5"E9448142º671
2021-02-24
 10:59:38
QTR1VU
Qatari
40º50'10.2"N, 14º20'28.4"E12496273º778
2021-02-24
 08:52:41
THY1LV
Turkish
40º50'25.5"N, 14º22'17.1"E10972273º716
2021-02-24
 08:20:30
THY52T
Turkish
40º50'49.6"N, 14º22'54.4"E10972273º711

Wednesday, February 24, 2021

Flights report (2021-02-24)

 • statistics spanning 18 hr 11 min, from Tue 23 10:54:52 local time
 • 9 flights spotted (one every 121.2 minutes)
 • speeds ranging from 130 to 786 km/h
 • altitudes ranging from 91 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-24
 05:06:22
THY6287
Turkish
40º50'7.1"N, 14º20'51.1"E11582273º720
2021-02-23
 20:13:34
EJU752C
Alpine
40º46'46.5"N, 14º18'11.8"E11285143º653
2021-02-23
 20:05:12
MSA93S
Airmerci
40º42'11.5"N, 14º20'43.2"E10668141º624
2021-02-23
 19:23:35
SLJ501
Silkair
40º43'16.1"N, 14º31'19.3"E254524º453
2021-02-23
 17:15:28
GMSPR
Servicios Gama
40º42'14.3"N, 14º29'47.4"E9162º130
2021-02-23
 16:07:06
THY6411
Turkish
40º49'5.9"N, 14º22'23.8"E12192273º725
2021-02-23
 12:52:35
LAV409
Albastar
40º39'35.9"N, 14º25'13.6"E483839º648
2021-02-23
 12:02:16
QTR8271
Qatari
40º50'10.2"N, 14º21'23.2"E10972273º786
2021-02-23
 10:54:52
QTR1VU
Qatari
40º50'26.1"N, 14º18'35.1"E13106273º778

Tuesday, February 23, 2021

Flights report (2021-02-23)

 • statistics spanning 19 hr 16 min, from Mon 22 06:59:35 local time
 • 9 flights spotted (one every 128.5 minutes)
 • speeds ranging from 424 to 782 km/h
 • altitudes ranging from 2682 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-23
 02:16:34
MSA95S
Airmerci
40º47'43.2"N, 14º24'0.5"E10668144º648
2021-02-22
 12:35:01
PERSE46
Pioneers Limited
40º47'6.0"N, 14º25'56.6"E4267258º473
2021-02-22
 12:26:11
TUX1730
Tulpa
40º40'1.5"N, 14º25'42.0"E322340º424
2021-02-22
 11:53:10
IAM3186
Italian Airforce
40º44'37.8"N, 14º28'2.0"E7924326º690
2021-02-22
 11:47:52
AZA1179
Alitalia
40º44'26.5"N, 14º19'25.6"E9448141º656
2021-02-22
 10:48:14
QTR1VU
Qatari
40º50'23.8"N, 14º19'58.0"E12496273º782
2021-02-22
 09:58:16
THY1QC
Turkish
40º45'31.9"N, 14º25'11.2"E268294º431
2021-02-22
 07:55:27
THY29W
Turkish
40º46'28.9"N, 14º21'34.1"E10363274º751
2021-02-22
 06:59:35
RYR7FP
Ryanair
40º46'50.8"N, 14º19'15.1"E11887142º695

Monday, February 22, 2021

Flights report (2021-02-22)

 • statistics spanning 15 hr 31 min, from Sun 21 08:54:37 local time
 • 9 flights spotted (one every 103.4 minutes)
 • speeds ranging from 440 to 788 km/h
 • altitudes ranging from 2339 to 11887 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-22
 00:26:05
MAU15
Airmauritius
40º47'22.4"N, 14º19'23.8"E11887134º788
2021-02-21
 19:58:41
RYR5PE
Ryanair
40º46'11.7"N, 14º18'42.5"E11277141º719
2021-02-21
 19:42:11
THY6215
Turkish
40º46'0.7"N, 14º19'40.5"E1127791º749
2021-02-21
 17:12:03
EJU74DU
Alpine
40º41'1.9"N, 14º29'25.5"E233928º440
2021-02-21
 15:36:36
EJU157A
Alpine
40º45'49.7"N, 14º19'16.2"E11277141º714
2021-02-21
 14:29:17
WZZ94TJ
Wizzair
40º37'47.1"N, 14º24'5.3"E10553140º698
2021-02-21
 13:48:38
THY2HL
Turkish
40º44'48.4"N, 14º32'43.4"E1036391º703
2021-02-21
 11:42:18
AZA1179
Alitalia
40º42'13.9"N, 14º20'49.0"E9448141º730
2021-02-21
 08:54:37
THY1LV
Turkish
40º52'14.9"N, 14º18'18.7"E10965273º709

Sunday, February 21, 2021

Flights report (2021-02-21)

 • statistics spanning 3 hr 58 min, from Sat 20 13:29:28 local time
 • 2 flights spotted (one every 119.3 minutes)
 • speeds ranging from 355 to 682 km/h
 • altitudes ranging from 2339 to 10675 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-20
 17:28:06
AZA8021
Alitalia
40º44'30.8"N, 14º34'30.4"E2339349º355
2021-02-20
 13:29:28
THY2HL
Turkish
40º46'15.7"N, 14º21'9.2"E1067591º682

Saturday, February 20, 2021

Flights report (2021-02-20)

 • statistics spanning 11 hr 2 min, from Fri 19 11:35:45 local time
 • 6 flights spotted (one every 110.4 minutes)
 • speeds ranging from 231 to 772 km/h
 • altitudes ranging from 2743 to 12412 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-19
 22:38:10
AZA894
Alitalia
40º45'53.9"N, 14º24'56.1"E11788120º671
2021-02-19
 20:24:04
THY1860
Turkish
40º46'29.7"N, 14º20'14.4"E1158291º727
2021-02-19
 20:04:52
THY45M
Turkish
40º46'36.3"N, 14º20'50.6"E1067591º698
2021-02-19
 16:40:31
QTR3FM
Qatari
40º46'14.7"N, 14º18'33.3"E1241291º772
2021-02-19
 11:50:29
PEG1640º45'45.0"N, 14º25'56.9"E11582274º664
2021-02-19
 11:35:45
POLI114
Rikspolisstyrelsen
40º46'34.0"N, 14º26'5.6"E274398º231

Friday, February 19, 2021

Flights report (2021-02-19)

 • statistics spanning 16 hr 47 min, from Thu 18 09:04:51 local time
 • 10 flights spotted (one every 100.7 minutes)
 • speeds ranging from 378 to 766 km/h
 • altitudes ranging from 2339 to 11582 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-19
 01:52:18
MSA995
Airmerci
40º50'2.7"N, 14º20'59.1"E10645143º717
2021-02-18
 22:55:54
MSA994
Airmerci
40º47'5.6"N, 14º20'13.9"E10972324º629
2021-02-18
 20:20:13
SLJ901
Silkair
40º43'49.9"N, 14º31'1.0"E291030º487
2021-02-18
 20:15:58
THY1860
Turkish
40º46'38.6"N, 14º20'43.4"E1067591º753
2021-02-18
 20:05:01
EJU752C
Alpine
40º52'18.7"N, 14º21'19.3"E11277144º745
2021-02-18
 19:38:30
THY49T
Turkish
40º46'4.2"N, 14º28'4.3"E330796º498
2021-02-18
 18:40:09
THY6BA
Turkish
40º43'56.3"N, 14º26'50.1"E1098090º766
2021-02-18
 17:01:24
MSA9892
Airmerci
40º43'45.9"N, 14º24'2.7"E10972331º598
2021-02-18
 10:59:38
IAM3187
Italian Airforce
40º46'46.6"N, 14º27'34.4"E233954º378
2021-02-18
 09:04:51
RYR74TP
Ryanair
40º50'32.7"N, 14º20'27.2"E11582321º617

Thursday, February 18, 2021

Flights report (2021-02-18)

 • statistics spanning 12 hr 6 min, from Wed 17 10:50:35 local time
 • 7 flights spotted (one every 103.7 minutes)
 • speeds ranging from 502 to 798 km/h
 • altitudes ranging from 2956 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-17
 22:56:52
MSA994
Airmerci
40º42'18.3"N, 14º24'45.2"E10972325º577
2021-02-17
 16:39:31
SLJ901
Silkair
40º43'25.5"N, 14º32'43.6"E295611º502
2021-02-17
 15:06:05
THY8QA
Turkish
40º46'24.6"N, 14º18'3.2"E1006691º798
2021-02-17
 14:51:07
AHO845V
Air Hamburg
40º50'23.6"N, 14º19'18.3"E12192271º627
2021-02-17
 13:57:29
IAM3182
Italian Airforce
40º49'37.4"N, 14º24'33.7"E9144325º640
2021-02-17
 13:49:07
EWG6FE
Eurowings
40º44'34.2"N, 14º20'54.2"E10668158º778
2021-02-17
 10:50:35
QTR1VU
Qatari
40º50'13.8"N, 14º19'5.4"E12192273º667

Wednesday, February 17, 2021

Flights report (2021-02-17)

 • statistics spanning 20 hr 58 min, from Tue 16 08:13:53 local time
 • 6 flights spotted (one every 209.6 minutes)
 • speeds ranging from 445 to 714 km/h
 • altitudes ranging from 2346 to 11582 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-17
 05:11:54
THY6287
Turkish
40º44'26.4"N, 14º24'51.2"E10972274º650
2021-02-17
 01:52:46
GTI561
Giant
40º50'34.5"N, 14º21'15.5"E10363273º714
2021-02-16
 20:24:06
SLJ801
Silkair
40º43'29.6"N, 14º31'10.3"E234627º445
2021-02-16
 14:28:32
LAV409
Albastar
40º45'31.2"N, 14º26'30.8"E356695º534
2021-02-16
 14:01:47
THY2JY
Turkish
40º50'26.6"N, 14º22'3.8"E11582273º672
2021-02-16
 08:13:53
NJE373Q
Fraction
40º48'27.3"N, 14º24'30.1"E4282200º595

Tuesday, February 16, 2021

Flights report (2021-02-16)

 • statistics spanning 20 hr 39 min, from Mon 15 08:28:25 local time
 • 11 flights spotted (one every 112.6 minutes)
 • speeds ranging from 540 to 814 km/h
 • altitudes ranging from 3528 to 11574 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-16
 05:07:56
THY6061
Turkish
40º49'23.4"N, 14º22'39.3"E9753268º746
2021-02-15
 22:53:46
MSA994
Airmerci
40º44'26.5"N, 14º25'48.6"E10972327º555
2021-02-15
 21:48:23
PGT651
Sunturk
40º45'22.8"N, 14º19'26.8"E11574268º674
2021-02-15
 19:51:56
MSA993
Airmerci
40º47'3.0"N, 14º19'32.2"E10050144º795
2021-02-15
 16:57:17
MSA9892
Airmerci
40º44'22.1"N, 14º25'52.6"E10363326º560
2021-02-15
 15:20:25
THY9TJ
Turkish
40º43'53.8"N, 14º35'57.4"E1068390º685
2021-02-15
 14:43:03
THY8QA
Turkish
40º43'47.1"N, 14º24'44.5"E1005891º693
2021-02-15
 13:27:59
THY2HL
Turkish
40º47'37.9"N, 14º17'42.7"E1066091º664
2021-02-15
 11:34:08
AZA1179
Alitalia
40º42'43.3"N, 14º22'12.2"E9441143º814
2021-02-15
 09:15:19
THY1LV
Turkish
40º52'15.9"N, 14º16'6.3"E10980273º695
2021-02-15
 08:28:25
THY3RW
Turkish
40º40'20.1"N, 14º26'33.0"E3528274º540

Monday, February 15, 2021

Flights report (2021-02-15)

 • statistics spanning 11 hr 10 min, from Sun 14 10:45:15 local time
 • 9 flights spotted (one every 74.4 minutes)
 • speeds ranging from 582 to 814 km/h
 • altitudes ranging from 4594 to 11582 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-14
 21:55:19
RYR143
Ryanair
40º44'26.1"N, 14º34'47.1"E4594146º582
2021-02-14
 18:06:22
RYR74TP
Ryanair
40º45'1.0"N, 14º23'33.0"E11582324º658
2021-02-14
 16:21:57
RYR4324
Ryanair
40º49'45.7"N, 14º21'39.6"E10058143º729
2021-02-14
 15:40:42
EJU157A
Alpine
40º45'56.9"N, 14º20'48.9"E9441142º727
2021-02-14
 14:59:34
THY2HL
Turkish
40º46'56.0"N, 14º17'45.4"E1006691º772
2021-02-14
 14:05:36
RYR5XT
Ryanair
40º46'32.5"N, 14º19'59.2"E11582325º659
2021-02-14
 12:19:25
THY6346
Turkish
40º46'36.8"N, 14º20'33.3"E1066891º814
2021-02-14
 11:39:14
AZA1179
Alitalia
40º46'59.3"N, 14º21'54.4"E9456143º767
2021-02-14
 10:45:15
PGT19H
Sunturk
40º50'6.2"N, 14º20'37.0"E11567273º666

Sunday, February 14, 2021

Flights report (2021-02-14)

 • statistics spanning 17 hr 29 min, from Sat 13 08:28:22 local time
 • 5 flights spotted (one every 209.8 minutes)
 • speeds ranging from 431 to 856 km/h
 • altitudes ranging from 3040 to 10972 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-14
 01:57:39
SLJ401
Silkair
40º48'18.6"N, 14º23'47.2"E3390200º489
2021-02-14
 00:34:27
QTR8276
Qatari
40º46'30.8"N, 14º20'18.7"E1036391º844
2021-02-13
 22:47:55
UAE256
Emirates
40º47'52.1"N, 14º24'20.5"E1097291º856
2021-02-13
 15:24:22
THY9TJ
Turkish
40º46'8.3"N, 14º20'14.8"E1035591º764
2021-02-13
 08:28:22
THY3RW
Turkish
40º39'49.1"N, 14º23'41.1"E3040280º431

Saturday, February 13, 2021

Flights report (2021-02-13)

 • statistics spanning 19 hr 38 min, from Fri 12 10:35:41 local time
 • 6 flights spotted (one every 196.4 minutes)
 • speeds ranging from 497 to 769 km/h
 • altitudes ranging from 4312 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-13
 06:14:23
AZA895
Alitalia
40º45'35.2"N, 14º17'58.4"E10728308º640
2021-02-13
 03:13:22
THY6350
Turkish
40º51'20.9"N, 14º18'49.7"E12192273º614
2021-02-13
 00:15:17
SLJ701
Silkair
40º41'43.1"N, 14º33'0.9"E4312169º497
2021-02-12
 18:53:21
EJU752C
Alpine
40º44'0.1"N, 14º16'26.1"E11277143º769
2021-02-12
 14:29:44
THY2JY
Turkish
40º50'35.9"N, 14º23'4.4"E10363273º587
2021-02-12
 10:35:41
PGT19H
Sunturk
40º50'13.9"N, 14º19'17.3"E11582273º572

Friday, February 12, 2021

Flights report (2021-02-12)

 • statistics spanning 17 hr 0 min, from Thu 11 09:07:02 local time
 • 14 flights spotted (one every 72.8 minutes)
 • speeds ranging from 473 to 848 km/h
 • altitudes ranging from 2667 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-12
 02:07:02
MSA995
Airmerci
40º50'14.8"N, 14º19'50.7"E10668142º811
2021-02-11
 23:21:20
MSA994
Airmerci
40º43'59.1"N, 14º25'30.8"E10972324º556
2021-02-11
 20:33:39
SLJ101
Silkair
40º38'40.1"N, 14º29'0.0"E266722º473
2021-02-11
 20:09:43
EJU752C
Alpine
40º45'40.9"N, 14º17'23.7"E10058142º767
2021-02-11
 19:55:56
MSA993
Airmerci
40º45'16.6"N, 14º17'51.0"E11277141º817
2021-02-11
 19:29:46
THY49T
Turkish
40º45'38.9"N, 14º28'16.4"E330794º558
2021-02-11
 18:59:22
THY6BA
Turkish
40º45'51.5"N, 14º26'11.2"E1098091º848
2021-02-11
 16:59:16
MSA9892
Airmerci
40º52'19.8"N, 14º22'3.8"E10972325º558
2021-02-11
 15:21:28
SAZ54
Swiss Ambulance
40º49'46.8"N, 14º19'11.5"E12192326º638
2021-02-11
 14:34:55
THY2JY
Turkish
40º52'16.9"N, 14º19'5.2"E10972274º635
2021-02-11
 14:32:33
THY1SD
Turkish
40º48'56.4"N, 14º21'30.8"E10363268º629
2021-02-11
 13:13:22
THY6417
Turkish
40º45'23.5"N, 14º24'34.2"E11582268º690
2021-02-11
 12:59:06
MAC492
Arabia Maroc
40º47'44.4"N, 14º24'20.5"E3398256º484
2021-02-11
 09:07:02
RYR74TP
Ryanair
40º44'38.9"N, 14º26'21.6"E12192321º637

Thursday, February 11, 2021

Flights report (2021-02-11)

 • statistics spanning 15 hr 36 min, from Wed 10 08:37:02 local time
 • 15 flights spotted (one every 62.4 minutes)
 • speeds ranging from 510 to 846 km/h
 • altitudes ranging from 2766 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-11
 00:13:46
MAC438
Arabia Maroc
40º44'13.3"N, 14º27'46.6"E10972269º643
2021-02-11
 00:03:52
MAU15
Airmauritius
40º44'55.8"N, 14º19'6.5"E10668134º819
2021-02-10
 23:18:58
MSA994
Airmerci
40º47'59.7"N, 14º21'30.6"E10972324º675
2021-02-10
 22:49:09
THY6416
Turkish
40º47'13.7"N, 14º19'12.6"E1188791º846
2021-02-10
 20:11:00
MSA993
Airmerci
40º45'14.1"N, 14º18'48.7"E10050141º656
2021-02-10
 18:40:36
AZA12NA
Alitalia
40º46'50.9"N, 14º26'14.4"E276685º510
2021-02-10
 18:04:11
TIE124U
Time Air
40º46'48.4"N, 14º20'26.5"E12192717
2021-02-10
 17:21:17
LWG40240º45'29.1"N, 14º20'48.4"E10972356º627
2021-02-10
 15:45:14
AZA2AF
Alitalia
40º42'4.6"N, 14º15'47.4"E10736312º659
2021-02-10
 15:27:33
THY6415
Turkish
40º50'31.6"N, 14º22'9.3"E10972273º614
2021-02-10
 13:28:31
MABGV
Millardair
40º45'35.3"N, 14º25'11.9"E10363325º679
2021-02-10
 11:38:48
AZA1179
Alitalia
40º46'20.1"N, 14º16'39.3"E10675142º727
2021-02-10
 10:04:23
THY6288
Turkish
40º44'26.6"N, 14º25'25.2"E1066090º844
2021-02-10
 09:08:02
THY1LV
Turkish
40º52'40.2"N, 14º19'15.9"E10355272º569
2021-02-10
 08:37:02
THY52T
Turkish
40º44'33.2"N, 14º26'45.7"E9745274º568

Wednesday, February 10, 2021

Flights report (2021-02-10)

 • statistics spanning 17 hr 39 min, from Tue 9 11:28:49 local time
 • 8 flights spotted (one every 132.4 minutes)
 • speeds ranging from 571 to 733 km/h
 • altitudes ranging from 4495 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-10
 05:08:19
THY6287
Turkish
40º50'26.6"N, 14º20'18.9"E10972273º619
2021-02-10
 02:12:56
MSA995
Airmerci
40º44'18.9"N, 14º20'46.5"E11277143º733
2021-02-09
 22:46:41
MSA994
Airmerci
40º44'46.3"N, 14º23'45.4"E10972326º571
2021-02-09
 16:58:06
MSA9892
Airmerci
40º51'54.1"N, 14º22'54.4"E10980330º577
2021-02-09
 14:08:24
THY8GL
Turkish
40º47'48.0"N, 14º22'0.9"E10363268º663
2021-02-09
 14:03:13
THY2JY
Turkish
40º52'11.0"N, 14º18'32.4"E12192274º693
2021-02-09
 13:27:45
TAR227
Tunair
40º46'58.9"N, 14º13'54.7"E11887219º680
2021-02-09
 11:28:49
LAV457
Albastar
40º38'21.8"N, 14º25'27.2"E449538º674

Tuesday, February 9, 2021

Flights report (2021-02-09)

 • statistics spanning 17 hr 49 min, from Mon 8 08:18:46 local time
 • 8 flights spotted (one every 133.6 minutes)
 • speeds ranging from 469 to 725 km/h
 • altitudes ranging from 3162 to 11277 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-09
 02:08:04
MSA995
Airmerci
40º49'52.6"N, 14º22'14.4"E10668144º682
2021-02-08
 22:51:50
MSA994
Airmerci
40º43'37.9"N, 14º24'49.5"E10972325º650
2021-02-08
 16:30:56
PERSEO01
Pioneers Limited
40º45'6.8"N, 14º23'54.8"E7787279º569
2021-02-08
 12:08:21
TUX1730
Tulpa
40º40'27.5"N, 14º26'29.2"E316238º469
2021-02-08
 10:14:16
THY1QC
Turkish
40º45'49.1"N, 14º25'5.9"E329995º514
2021-02-08
 10:10:30
RYR3ZX
Ryanair
40º45'52.8"N, 14º19'2.5"E11277158º725
2021-02-08
 08:35:45
THY6LT
Turkish
40º44'45.2"N, 14º24'10.6"E10972269º695
2021-02-08
 08:18:46
THY52T
Turkish
40º41'18.4"N, 14º16'28.9"E10660269º695

Monday, February 8, 2021

Flights report (2021-02-08)

 • statistics spanning 6 hr 38 min, from Sun 7 10:18:08 local time
 • 5 flights spotted (one every 79.7 minutes)
 • speeds ranging from 561 to 749 km/h
 • altitudes ranging from 10668 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-07
 16:56:57
SAS9135
Scandinavian
40º47'56.6"N, 14º16'22.6"E12496178º637
2021-02-07
 12:25:39
RYR5192
Ryanair
40º49'42.0"N, 14º20'7.8"E10668143º640
2021-02-07
 11:27:18
WZZ181
Wizzair
40º45'2.0"N, 14º25'38.9"E11574347º749
2021-02-07
 10:27:05
PGT19H
Sunturk
40º50'10.9"N, 14º20'37.2"E11582273º577
2021-02-07
 10:18:08
TCGHP
Africargo
40º47'55.3"N, 14º22'27.7"E11277268º561

Sunday, February 7, 2021

Flights report (2021-02-07)

 • statistics spanning 21 hr 10 min, from Sat 6 08:47:22 local time
 • 25 flights spotted (one every 50.8 minutes)
 • speeds ranging from 297 to 701 km/h
 • altitudes ranging from 3139 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-07
 05:58:09
ETH726
Ethiopian
40º47'1.5"N, 14º19'6.5"E12184311º701
2021-02-07
 03:08:19
THY6215
Turkish
40º51'23.6"N, 14º23'13.5"E10972273º568
2021-02-06
 19:55:34
LAV5762
Albastar
40º51'17.4"N, 14º17'47.4"E12192326º648
2021-02-06
 19:27:24
GTI562
Giant
40º50'30.3"N, 14º24'21.8"E9761273º672
2021-02-06
 18:50:31
QTR8171
Qatari
40º50'39.4"N, 14º22'39.8"E9753273º651
2021-02-06
 13:23:00
FHBGB40º42'42.6"N, 14º28'51.0"E154º313
2021-02-06
 11:13:36
GAC489Y
Dream Team
40º41'23.2"N, 14º27'12.1"E418339º508
2021-02-06
 10:28:14
THY1QC
Turkish
40º46'35.2"N, 14º26'43.2"E313996º506
2021-02-06
 08:47:22
THY1LV
Turkish
40º51'22.9"N, 14º23'26.9"E10934273º597

Friday, February 5, 2021

Flights report (2021-02-05)

 • statistics spanning 21 hr 42 min, from Thu 4 07:53:46 local time
 • 11 flights spotted (one every 118.4 minutes)
 • speeds ranging from 503 to 854 km/h
 • altitudes ranging from 2926 to 11582 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-05
 05:36:30
MSA9792
Airmerci
40º44'20.1"N, 14º30'28.1"E503640º537
2021-02-04
 22:46:51
MSA994
Airmerci
40º44'49.4"N, 14º25'30.8"E10980326º643
2021-02-04
 20:06:54
EJU752C
Alpine
40º46'55.9"N, 14º18'37.7"E11277142º725
2021-02-04
 19:55:28
MSA993
Airmerci
40º46'9.4"N, 14º20'29.8"E10058142º737
2021-02-04
 19:45:48
THY49T
Turkish
40º46'7.6"N, 14º25'52.1"E292695º503
2021-02-04
 19:39:41
AZA9400
Alitalia
40º46'21.5"N, 14º20'51.7"E1066891º854
2021-02-04
 17:57:29
CTM2001
Cotam
40º45'51.6"N, 14º22'3.8"E9144279º569
2021-02-04
 15:17:20
THY2FJ
Turkish
40º47'45.6"N, 14º22'30.3"E11582274º632
2021-02-04
 14:34:47
THY2JY
Turkish
40º52'26.5"N, 14º17'14.6"E10972273º626
2021-02-04
 14:19:42
THY1SD
Turkish
40º50'23.6"N, 14º22'4.3"E10363273º605
2021-02-04
 07:53:46
T7EZE40º48'1.3"N, 14º21'25.8"E11582272º629

Thursday, February 4, 2021

Flights report (2021-02-04)

 • statistics spanning 9 hr 40 min, from Wed 3 08:51:38 local time
 • 4 flights spotted (one every 145.0 minutes)
 • speeds ranging from 355 to 638 km/h
 • altitudes ranging from 3512 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-03
 18:31:50
NJE935H
Fraction
40º45'15.9"N, 14º23'17.4"E13106322º638
2021-02-03
 15:42:34
AZA2AF
Alitalia
40º43'28.5"N, 14º16'39.1"E9220330º593
2021-02-03
 15:15:56
NAVY502
Nav Dispatch
40º45'33.9"N, 14º27'24.5"E351295º355
2021-02-03
 08:51:38
THY1LV
Turkish
40º50'32.1"N, 14º21'7.3"E10370273º617

Wednesday, February 3, 2021

Flights report (2021-02-03)

 • statistics spanning 14 hr 28 min, from Tue 2 11:34:22 local time
 • 7 flights spotted (one every 124.1 minutes)
 • speeds ranging from 191 to 793 km/h
 • altitudes ranging from 304 to 11582 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-03
 02:03:10
MSA995
Airmerci
40º49'24.6"N, 14º21'15.0"E9448143º793
2021-02-02
 22:52:30
MSA994
Airmerci
40º45'33.7"N, 14º23'0.9"E9136326º600
2021-02-02
 16:52:06
THY6411
Turkish
40º42'22.4"N, 14º22'49.3"E11582269º722
2021-02-02
 14:23:02
THY2JY
Turkish
40º50'22.2"N, 14º19'22.7"E10972273º671
2021-02-02
 13:15:15
MABGV
Millardair
40º45'23.3"N, 14º25'46.6"E10972324º638
2021-02-02
 11:40:30
POLI110
Rikspolisstyrelsen
40º43'51.0"N, 14º27'43.6"E304151º191
2021-02-02
 11:34:22
LAV457
Albastar
40º38'57.8"N, 14º22'47.4"E483827º535

Tuesday, February 2, 2021

Flights report (2021-02-02)

 • statistics spanning 15 hr 16 min, from Mon 1 07:47:57 local time
 • 8 flights spotted (one every 114.5 minutes)
 • speeds ranging from 466 to 759 km/h
 • altitudes ranging from 3383 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-01
 23:04:31
MSA994
Airmerci
40º44'1.6"N, 14º24'25.1"E10988326º645
2021-02-01
 12:22:31
TUX1730
Tulpa
40º40'32.6"N, 14º26'14.3"E338340º466
2021-02-01
 10:32:27
RYR69
Ryanair
40º50'24.7"N, 14º20'2.5"E12496143º759
2021-02-01
 10:22:47
THY1QC
Turkish
40º45'7.4"N, 14º25'20.0"E348294º489
2021-02-01
 08:29:26
THY6LT
Turkish
40º45'33.2"N, 14º25'24.5"E10972268º682
2021-02-01
 08:19:18
THY52T
Turkish
40º52'17.7"N, 14º21'4.7"E10363272º671
2021-02-01
 08:18:42
THY29W
Turkish
40º52'6.2"N, 14º22'43.8"E10972273º667
2021-02-01
 07:47:57
THY19J
Turkish
40º48'57.2"N, 14º22'17.4"E12192268º712

Monday, February 1, 2021

Flights report (2021-02-01)

 • statistics spanning 19 hr 34 min, from Sun 31 09:01:03 local time
 • 7 flights spotted (one every 167.8 minutes)
 • speeds ranging from 292 to 741 km/h
 • altitudes ranging from 2583 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-02-01
 04:35:44
MABJA
Millardair
40º44'54.5"N, 14º24'9.7"E12192324º688
2021-01-31
 20:16:48
EJU752C
Alpine
40º51'12.4"N, 14º21'19.3"E11277144º740
2021-01-31
 16:52:49
NAVY502
Nav Dispatch
40º43'24.0"N, 14º30'12.5"E2583302º292
2021-01-31
 16:33:01
RYR4324
Ryanair
40º50'32.0"N, 14º21'48.3"E11887146º741
2021-01-31
 10:51:36
THY52T
Turkish
40º52'14.9"N, 14º22'27.4"E10347273º675
2021-01-31
 10:06:28
PGT19H
Sunturk
40º50'12.3"N, 14º21'16.8"E11567273º693
2021-01-31
 09:01:03
THY1LV
Turkish
40º52'16.3"N, 14º20'51.1"E11582273º698