Friday, July 31, 2020

Flights report (2020-07-31)

 • statistics spanning 23 hr 44 min, from Thu 30 06:56:19 local time
 • 49 flights spotted (one every 29.0 minutes)
 • speeds ranging from 371 to 830 km/h
 • altitudes ranging from 1645 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-07-31
 06:40:50
IJM439
Jet Management
40º48'8.4"N, 14º16'3.5"E12496178º751
2020-07-31
 06:22:55
VOE16ML
Volotea
40º45'22.5"N, 14º16'11.6"E1645153º386
2020-07-31
 02:04:20
QQE730
Qatar Executive
40º39'27.7"N, 14º24'26.3"E13716270º740
2020-07-30
 22:41:43
EJU13ZL
Alpine
40º39'20.6"N, 14º24'55.7"E271240º416
2020-07-30
 22:33:21
VOE12MQ
Volotea
40º46'52.6"N, 14º26'55.1"E10363346º732
2020-07-30
 22:28:45
EJU73AQ
Alpine
40º43'10.4"N, 14º37'7.2"E335224º482
2020-07-30
 21:16:09
EDW385
Edelweiss
40º37'18.5"N, 14º18'43.6"E10675323º743
2020-07-30
 21:15:27
EJU782M
Alpine
40º48'31.5"N, 14º23'29.0"E11277146º738
2020-07-30
 20:02:29
AZA1PM
Alitalia
40º46'5.8"N, 14º26'28.8"E9144327º767
2020-07-30
 18:29:51
AHO718V
Air Hamburg
40º43'8.1"N, 14º21'42.0"E1188790º783
2020-07-30
 18:14:39
BLA9FL
All Charter
40º43'14.3"N, 14º24'18.3"E322327º481
2020-07-30
 18:12:18
EJU64BT
Alpine
40º39'39.6"N, 14º26'58.0"E257533º580
2020-07-30
 17:43:24
ABP931
Bair
40º48'19.8"N, 14º24'13.7"E13106268º745
2020-07-30
 17:34:20
PRKEA40º49'40.0"N, 14º22'35.1"E3634346º561
2020-07-30
 17:29:44
EJU67KM
Alpine
40º42'29.3"N, 14º24'8.4"E318589º508
2020-07-30
 17:03:40
RYR7FR
Ryanair
40º39'32.4"N, 14º22'22.0"E406969º450
2020-07-30
 16:49:11
AZA1180
Alitalia
40º45'43.1"N, 14º16'18.8"E11269141º732
2020-07-30
 16:31:58
ETD26W
Etihad
40º48'24.7"N, 14º18'3.9"E1249691º830
2020-07-30
 16:21:22
AEE6FM
Aegean
40º47'27.7"N, 14º24'19.2"E10972305º729
2020-07-30
 15:54:43
YUSPB40º38'41.2"N, 14º23'8.8"E418386º471
2020-07-30
 15:52:15
CSDOF
Delivery
40º42'21.0"N, 14º22'39.4"E11582275º727
2020-07-30
 15:33:23
TRA412B
Transavia
40º45'32.4"N, 14º15'18.6"E2019204º383
2020-07-30
 14:53:39
WZZ1183
Wizzair
40º45'13.1"N, 14º16'28.8"E251456º397
2020-07-30
 14:51:46
THY6418
Turkish
40º48'4.8"N, 14º15'39.3"E1128591º774
2020-07-30
 14:51:18
QTR8012
Qatari
40º48'18.3"N, 14º22'25.2"E11582272º753
2020-07-30
 14:14:11
KAF321140º47'3.2"N, 14º25'16.2"E10363313º709
2020-07-30
 14:01:20
VOE16ZV
Volotea
40º47'21.6"N, 14º22'13.9"E268227º465
2020-07-30
 14:00:37
THY6662
Turkish
40º37'51.8"N, 14º22'9.7"E10363270º716
2020-07-30
 13:28:55
TJS56
Tyroljet
40º45'57.0"N, 14º27'22.7"E5996326º497
2020-07-30
 13:01:55
EJU53QY
Alpine
40º43'55.5"N, 14º37'17.4"E313926º516
2020-07-30
 12:38:56
AFR11SE
Airfrans
40º44'29.3"N, 14º22'24.5"E302524º465
2020-07-30
 12:28:48
VOE15RJ
Volotea
40º43'7.2"N, 14º31'5.7"E240725º383
2020-07-30
 11:20:40
SLJ801
Silkair
40º43'27.3"N, 14º34'9.5"E2651356º453
2020-07-30
 10:52:22
RYR4QK
Ryanair
40º49'34.2"N, 14º24'17.8"E348931º537
2020-07-30
 10:46:56
SLJ501
Silkair
40º45'56.6"N, 14º21'23.8"E262810º450
2020-07-30
 09:45:46
WZZ3630
Wizzair
40º45'23.0"N, 14º16'2.3"E1897163º413
2020-07-30
 09:25:37
WZZ6NL
Wizzair
40º44'0.2"N, 14º21'16.2"E244691º477
2020-07-30
 09:19:22
RYR4554
Ryanair
40º45'39.6"N, 14º24'6.2"E342128º524
2020-07-30
 09:13:14
EJU4864
Alpine
40º37'19.8"N, 14º22'42.0"E392440º471
2020-07-30
 09:00:31
EJU94HE
Alpine
40º46'37.9"N, 14º26'7.7"E11590348º722
2020-07-30
 08:56:02
RYR102A
Ryanair
40º44'2.2"N, 14º23'17.8"E11582321º708
2020-07-30
 08:36:21
THY6417
Turkish
40º43'54.5"N, 14º24'10.4"E9745274º724
2020-07-30
 07:54:52
SOW2
Sowind
40º36'15.6"N, 14º20'30.6"E10668177º537
2020-07-30
 07:20:56
EJU86LG
Alpine
40º48'18.1"N, 14º25'33.6"E3116198º495
2020-07-30
 07:16:06
EJU72ZC
Alpine
40º45'33.2"N, 14º25'22.0"E287294º482
2020-07-30
 07:13:44
RYR67RQ
Ryanair
40º46'5.5"N, 14º16'13.8"E11277141º725
2020-07-30
 07:05:29
EJU868K
Alpine
40º49'9.4"N, 14º13'52.1"E11269141º732
2020-07-30
 06:57:49
VOE16RN
Volotea
40º45'5.0"N, 14º16'12.0"E2125160º371
2020-07-30
 06:56:19
VOE1ZM
Volotea
40º42'53.3"N, 14º18'8.3"E566152º611

Thursday, July 30, 2020

Flights report (2020-07-30)

 • statistics spanning 20 hr 11 min, from Wed 29 07:00:47 local time
 • 54 flights spotted (one every 22.4 minutes)
 • speeds ranging from 315 to 823 km/h
 • altitudes ranging from 1668 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-07-30
 03:11:51
SLJ801
Silkair
40º45'30.5"N, 14º28'42.5"E3147176º494
2020-07-30
 02:06:18
THY6660
Turkish
40º48'55.5"N, 14º11'43.8"E1158291º769
2020-07-29
 22:42:08
VOE12MQ
Volotea
40º38'29.2"N, 14º15'6.5"E10363342º735
2020-07-29
 22:18:05
EJU73AQ
Alpine
40º40'41.6"N, 14º29'28.6"E389326º545
2020-07-29
 22:17:08
VLG27LF
Vueling
40º45'44.2"N, 14º13'29.4"E2186213º403
2020-07-29
 21:44:57
RYR9VQ
Ryanair
40º45'31.7"N, 14º16'4.8"E1158216º719
2020-07-29
 21:15:43
KAY5940º50'33.8"N, 14º14'21.3"E1371692º820
2020-07-29
 21:05:49
EJU782M
Alpine
40º47'58.4"N, 14º12'28.6"E11277140º732
2020-07-29
 21:05:00
RYR7NQ
Ryanair
40º45'47.4"N, 14º13'46.3"E2065243º410
2020-07-29
 20:26:41
EJU73MD
Alpine
40º45'8.1"N, 14º16'3.2"E1706174º400
2020-07-29
 19:55:55
RYR96WT
Ryanair
40º48'8.7"N, 14º18'19.3"E11887198º685
2020-07-29
 19:35:46
THY6409
Turkish
40º48'25.1"N, 14º23'8.8"E9753272º754
2020-07-29
 19:14:40
THY6659
Turkish
40º45'1.2"N, 14º21'24.7"E10363274º716
2020-07-29
 19:07:00
VOE18ZP
Volotea
40º48'34.1"N, 14º25'40.9"E11574328º695
2020-07-29
 18:36:56
VOE16TV
Volotea
40º44'28.0"N, 14º24'16.2"E288793º466
2020-07-29
 18:21:37
VOE17JT
Volotea
40º44'13.1"N, 14º25'42.0"E3230104º486
2020-07-29
 17:53:33
EJU4864
Alpine
40º37'39.6"N, 14º26'54.7"E243028º416
2020-07-29
 17:40:57
NOS560
Moonflower
40º44'11.6"N, 14º16'40.4"E10668141º749
2020-07-29
 17:40:42
PRJ??O1V40º45'39.0"N, 14º15'9.4"E10668141º749
2020-07-29
 16:48:57
AZA1180
Alitalia
40º46'5.0"N, 14º17'54.9"E10675141º732
2020-07-29
 16:44:56
THY6415
Turkish
40º39'2.7"N, 14º22'53.7"E10972270º748
2020-07-29
 16:04:23
ETD35Q
Etihad
40º45'57.6"N, 14º14'32.3"E1187991º823
2020-07-29
 16:02:22
VJT582
Vista Malta
40º48'22.8"N, 14º25'40.7"E441928º535
2020-07-29
 15:20:03
EJU54MC
Alpine
40º45'40.1"N, 14º14'33.6"E1668227º407
2020-07-29
 14:37:29
VOE1968
Volotea
40º39'40.9"N, 14º21'27.1"E3208144º521
2020-07-29
 14:34:18
EJU593D
Alpine
40º48'28.0"N, 14º18'4.3"E10675142º722
2020-07-29
 14:18:09
JSY295D40º42'17.6"N, 14º24'28.4"E1250491º667
2020-07-29
 14:10:36
EZS21RN
Topswiss
40º47'16.4"N, 14º16'0.7"E11269144º714
2020-07-29
 13:48:12
RYR5SF
Ryanair
40º45'32.2"N, 14º21'5.6"E330710º392
2020-07-29
 13:45:15
T7VAS40º46'48.4"N, 14º15'58.2"E1066891º782
2020-07-29
 13:29:48
THY5LX
Turkish
40º43'26.7"N, 14º34'33.7"E1127790º764
2020-07-29
 13:21:26
RYR67KP
Ryanair
40º37'43.4"N, 14º19'20.3"E11582349º725
2020-07-29
 13:20:30
DLH6UP
Lufthansa
40º45'12.6"N, 14º15'44.1"E1874205º326
2020-07-29
 13:06:00
VOE18DR
Volotea
40º39'6.2"N, 14º24'40.9"E390939º477
2020-07-29
 12:43:43
EJU62FM
Alpine
40º45'10.9"N, 14º15'50.5"E1767187º347
2020-07-29
 10:59:30
EJU45PG
Alpine
40º45'19.3"N, 14º15'5.2"E1935214º391
2020-07-29
 10:34:59
EJU72ZC
Alpine
40º43'10.6"N, 14º23'38.7"E307888º477
2020-07-29
 10:03:30
VOE12PQ
Volotea
40º45'54.8"N, 14º26'28.6"E10363346º719
2020-07-29
 09:58:05
RYR5076
Ryanair
40º37'19.5"N, 14º19'10.6"E12192342º711
2020-07-29
 09:45:42
RYR102A
Ryanair
40º47'43.1"N, 14º24'56.2"E11582327º714
2020-07-29
 09:37:06
OHWAU40º42'5.9"N, 14º29'1.5"E4495325º315
2020-07-29
 09:25:11
ECA4C
Eurocypria
40º37'21.6"N, 14º25'9.9"E11582322º564
2020-07-29
 09:25:04
RCH866
Reach
40º41'59.1"N, 14º24'37.0"E1036390º741
2020-07-29
 09:16:13
EJU53QY
Alpine
40º43'47.7"N, 14º39'13.2"E389322º550
2020-07-29
 09:15:24
RYR4YY
Ryanair
40º49'11.7"N, 14º24'46.4"E11582320º706
2020-07-29
 09:11:59
CNV6429
Convoy
40º43'41.9"N, 14º34'23.4"E2415391
2020-07-29
 09:07:02
RYR380R
Ryanair
40º45'31.7"N, 14º14'36.0"E2148232º399
2020-07-29
 08:36:37
THY3TJ
Turkish
40º50'44.0"N, 14º23'11.5"E10965273º692
2020-07-29
 08:23:04
RYR84XH
Ryanair
40º46'11.7"N, 14º14'0.8"E11277142º725
2020-07-29
 07:32:22
EAL7009
Eastern
40º38'49.5"N, 14º18'53.0"E10058118º803
2020-07-29
 07:31:40
THY9JX
Turkish
40º34'38.3"N, 14º24'50.8"E10363268º700
2020-07-29
 07:10:41
RYR67RQ
Ryanair
40º47'23.6"N, 14º22'34.1"E11277143º729
2020-07-29
 07:00:47
AZA11MR
Alitalia
40º37'50.3"N, 14º25'38.4"E9753310º685

Wednesday, July 29, 2020

Flights report (2020-07-29)

 • statistics spanning 23 hr 17 min, from Tue 28 06:55:37 local time
 • 40 flights spotted (one every 34.9 minutes)
 • speeds ranging from 218 to 782 km/h
 • altitudes ranging from 1051 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-07-29
 06:13:30
VOE1828
Volotea
40º43'3.4"N, 14º22'21.8"E3063100º482
2020-07-29
 00:25:23
QTR8187
Qatari
40º50'4.0"N, 14º24'24.3"E10363273º738
2020-07-28
 22:12:54
EJU73AQ
Alpine
40º43'3.6"N, 14º34'15.1"E2423356º428
2020-07-28
 21:38:14
JAF8LV
Beauty
40º38'2.0"N, 14º25'10.1"E12192326º700
2020-07-28
 21:29:02
VOE16DD
Volotea
40º51'31.1"N, 14º25'16.6"E10668271º674
2020-07-28
 21:13:14
AXY2822
Legend
40º43'3.5"N, 14º24'50.8"E13716317º770
2020-07-28
 20:43:11
EJU782M
Alpine
40º46'29.2"N, 14º17'58.9"E11269143º745
2020-07-28
 20:15:22
AZA1PM
Alitalia
40º44'18.4"N, 14º25'27.5"E9753307º677
2020-07-28
 19:51:12
THY6411
Turkish
40º46'38.6"N, 14º22'32.6"E11582268º729
2020-07-28
 19:38:21
VOE1609
Volotea
40º47'32.2"N, 14º15'40.0"E961696º746
2020-07-28
 19:35:24
THY3VH
Turkish
40º43'31.1"N, 14º33'13.1"E1067590º778
2020-07-28
 18:44:43
VOE16ML
Volotea
40º46'17.9"N, 14º23'56.2"E268995º474
2020-07-28
 17:44:15
AFR13KU
Airfrans
40º45'16.5"N, 14º16'35.5"E1783178º403
2020-07-28
 17:30:48
HEMS563
Hems
40º42'35.2"N, 14º25'31.2"E1051153º218
2020-07-28
 17:30:06
VOE15KR
Volotea
40º40'3.9"N, 14º29'39.8"E256023º466
2020-07-28
 16:40:35
AZA1180
Alitalia
40º47'30.8"N, 14º17'0.1"E10668143º733
2020-07-28
 16:37:10
VOE17YW
Volotea
40º49'12.9"N, 14º16'14.9"E11887171º741
2020-07-28
 16:15:14
EJU67KM
Alpine
40º42'54.5"N, 14º23'10.4"E338378º511
2020-07-28
 15:58:01
WZZ1972
Wizzair
40º45'19.7"N, 14º25'50.8"E291094º481
2020-07-28
 14:39:38
VOE16RN
Volotea
40º39'47.3"N, 14º27'41.5"E419187º556
2020-07-28
 14:22:11
THY9YR
Turkish
40º39'34.3"N, 14º23'5.8"E10363275º725
2020-07-28
 13:55:53
THY3KN
Turkish
40º39'2.5"N, 14º25'50.4"E10363270º720
2020-07-28
 12:44:34
AFR11SE
Airfrans
40º45'51.6"N, 14º13'31.8"E1965270º402
2020-07-28
 11:52:34
AZA1179
Alitalia
40º40'34.0"N, 14º21'5.6"E10668144º775
2020-07-28
 11:47:58
AZA1724
Alitalia
40º38'19.8"N, 14º15'10.3"E9753343º693
2020-07-28
 11:30:45
OHWAU40º46'29.0"N, 14º18'38.1"E8534174º423
2020-07-28
 11:01:31
EZY85WP
Easy
40º45'37.1"N, 14º15'30.1"E1645193º415
2020-07-28
 10:44:11
EJU72ZC
Alpine
40º44'52.3"N, 14º23'13.7"E275893º476
2020-07-28
 10:30:59
DLH1906
Lufthansa
40º40'21.7"N, 14º26'7.5"E10668179º782
2020-07-28
 10:26:30
VOE1640
Volotea
40º45'18.0"N, 14º25'20.5"E323094º494
2020-07-28
 10:01:45
RYR1WY
Ryanair
40º45'21.5"N, 14º24'40.5"E11094268º698
2020-07-28
 09:56:12
AMC538
Air Malta
40º45'42.2"N, 14º12'34.4"E11590695
2020-07-28
 09:49:36
VOE1ZM
Volotea
40º43'31.8"N, 14º25'4.7"E242359º461
2020-07-28
 09:30:44
RYR9877
Ryanair
40º48'18.3"N, 14º22'28.8"E11582329º667
2020-07-28
 08:56:26
RYR102A
Ryanair
40º37'31.2"N, 14º25'56.5"E12192321º671
2020-07-28
 08:51:15
GTI4231
Giant
40º40'26.8"N, 14º24'19.2"E9723275º737
2020-07-28
 08:01:23
RYR7HB
Ryanair
40º46'24.6"N, 14º24'59.6"E11887200º738
2020-07-28
 06:55:37
AZA11MR
Alitalia
40º47'42.5"N, 14º16'16.6"E9753307º664

Tuesday, July 28, 2020

Flights report (2020-07-28)

 • statistics spanning 23 hr 55 min, from Mon 27 06:58:50 local time
 • 48 flights spotted (one every 29.9 minutes)
 • speeds ranging from 363 to 867 km/h
 • altitudes ranging from 1722 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-07-28
 06:54:12
AZA11MR
Alitalia
40º42'15.1"N, 14º25'55.4"E9753307º663
2020-07-28
 06:14:07
VOE17DF
Volotea
40º38'10.6"N, 14º23'53.7"E3520140º550
2020-07-27
 21:53:16
T7VAS40º48'25.4"N, 14º24'19.8"E12496272º667
2020-07-27
 20:48:12
EJU782M
Alpine
40º45'47.2"N, 14º21'46.2"E10668142º798
2020-07-27
 20:45:50
VOE16TV
Volotea
40º43'27.8"N, 14º25'16.6"E2994110º479
2020-07-27
 19:55:44
AZA1PM
Alitalia
40º43'5.7"N, 14º25'12.4"E9144330º714
2020-07-27
 19:55:44
AHO667R
Air Hamburg
40º38'25.8"N, 14º22'25.2"E11582279º690
2020-07-27
 19:45:15
RYR1HX
Ryanair
40º47'24.4"N, 14º13'5.3"E11094122º777
2020-07-27
 19:13:39
VOE15KR
Volotea
40º40'14.1"N, 14º25'54.6"E477740º564
2020-07-27
 19:06:49
RYR7N
Ryanair
40º43'27.7"N, 14º23'12.4"E11582323º658
2020-07-27
 18:40:53
CND194
Dutch Corendon
40º37'25.2"N, 14º15'0.9"E11582343º685
2020-07-27
 18:24:30
FBU70240º37'37.9"N, 14º16'16.6"E10668132º867
2020-07-27
 17:52:47
AFR13KU
Airfrans
40º45'33.7"N, 14º15'22.5"E1722218º445
2020-07-27
 17:51:29
VOE1828
Volotea
40º44'48.6"N, 14º26'49.7"E3253107º489
2020-07-27
 17:34:23
GDSMR40º45'50.8"N, 14º13'39.8"E2339245º445
2020-07-27
 17:21:18
VOE17UA
Volotea
40º45'39.4"N, 14º13'37.5"E1844247º439
2020-07-27
 17:19:25
LXG22V
Luxor Golf
40º52'8.5"N, 14º16'16.6"E9997267º531
2020-07-27
 16:38:37
AZA1180
Alitalia
40º44'58.2"N, 14º16'36.9"E10660140º774
2020-07-27
 16:34:44
OOMAP40º36'3.2"N, 14º11'24.8"E13716280º598
2020-07-27
 16:19:17
RYR1335
Ryanair
40º45'7.6"N, 14º16'12.9"E2095163º415
2020-07-27
 16:17:45
JIV940º45'13.1"N, 14º22'42.7"E429030º363
2020-07-27
 16:12:27
VOE1ZM
Volotea
40º42'57.3"N, 14º24'0.5"E264459º410
2020-07-27
 15:39:05
EJU71GN
Alpine
40º37'17.0"N, 14º23'0.3"E3512144º571
2020-07-27
 14:44:52
VOE18ZP
Volotea
40º48'4.0"N, 14º26'5.9"E11582330º656
2020-07-27
 14:36:30
RYR4554
Ryanair
40º40'13.9"N, 14º23'33.9"E336854º532
2020-07-27
 14:34:37
EJU593D
Alpine
40º47'7.1"N, 14º16'22.1"E11277142º775
2020-07-27
 13:53:42
VOE18DR
Volotea
40º42'5.4"N, 14º32'19.6"E250611º424
2020-07-27
 13:47:41
VJT437
Vista Malta
40º37'57.5"N, 14º20'9.3"E13716275º679
2020-07-27
 13:44:37
VOE17DF
Volotea
40º38'40.2"N, 14º24'28.8"E3398129º545
2020-07-27
 12:56:11
TUX1730
Tulpa
40º37'0.2"N, 14º22'22.3"E369539º428
2020-07-27
 12:53:49
VOE15HZ
Volotea
40º36'38.4"N, 14º16'6.3"E11285137º767
2020-07-27
 12:44:02
HBFXG40º43'46.2"N, 14º27'51.6"E5486321º386
2020-07-27
 12:23:45
RYR54TF
Ryanair
40º46'33.3"N, 14º16'5.9"E11277141º777
2020-07-27
 11:56:46
N723GH40º46'17.8"N, 14º21'4.7"E11582273º714
2020-07-27
 11:50:45
AZA1179
Alitalia
40º46'15.7"N, 14º21'57.5"E10668142º790
2020-07-27
 11:34:28
RYR67KP
Ryanair
40º37'29.5"N, 14º25'2.2"E11582347º669
2020-07-27
 11:17:16
IJM612
Jet Management
40º46'24.9"N, 14º25'16.1"E12192274º693
2020-07-27
 11:02:45
EJU19TE
Alpine
40º45'5.0"N, 14º24'16.4"E327694º495
2020-07-27
 10:55:55
NJE286G
Fraction
40º43'41.4"N, 14º35'27.7"E4632321º469
2020-07-27
 10:50:44
RYR9ZM
Ryanair
40º47'21.3"N, 14º26'6.8"E304866º455
2020-07-27
 09:19:15
VOE16ML
Volotea
40º41'40.7"N, 14º20'34.2"E2735144º495
2020-07-27
 09:04:59
RYR2LD
Ryanair
40º45'34.5"N, 14º13'46.3"E2179248º437
2020-07-27
 08:55:47
NJE376Q
Fraction
40º42'12.1"N, 14º23'15.2"E3794148º584
2020-07-27
 08:54:29
RYR102A
Ryanair
40º40'32.4"N, 14º24'43.2"E11582320º658
2020-07-27
 07:32:12
EDW384K
Edelweiss
40º40'34.7"N, 14º33'42.3"E11277148º795
2020-07-27
 07:19:36
EZS21RN
Topswiss
40º38'3.1"N, 14º18'3.9"E11277139º780
2020-07-27
 07:10:10
RYR67RQ
Ryanair
40º48'12.9"N, 14º23'53.7"E11239146º770
2020-07-27
 06:58:50
AZA11MR
Alitalia
40º47'0.2"N, 14º25'20.9"E9753327º671

Monday, July 27, 2020

Flights report (2020-07-27)

 • statistics spanning 23 hr 36 min, from Sun 26 07:17:05 local time
 • 61 flights spotted (one every 23.2 minutes)
 • speeds ranging from 247 to 867 km/h
 • altitudes ranging from 1615 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-07-27
 06:54:00
RYR7791
Ryanair
40º42'15.1"N, 14º13'35.6"E11582671
2020-07-27
 06:10:44
VOE17JT
Volotea
40º37'37.4"N, 14º22'29.5"E379490º547
2020-07-26
 22:56:34
EJU49KY
Alpine
40º36'49.1"N, 14º25'55.1"E11582345º635
2020-07-26
 22:53:30
VOE1834
Volotea
40º43'50.4"N, 14º34'20.9"E2689353º426
2020-07-26
 22:40:04
EJU73AQ
Alpine
40º43'26.8"N, 14º34'1.1"E2407358º368
2020-07-26
 22:15:12
EJU13ZL
Alpine
40º41'30.3"N, 14º29'22.3"E241529º439
2020-07-26
 21:55:45
RYR8SH
Ryanair
40º46'59.0"N, 14º13'51.5"E11277143º786
2020-07-26
 21:24:58
VOE15KR
Volotea
40º38'6.9"N, 14º28'15.5"E270524º449
2020-07-26
 21:19:19
VOE17YW
Volotea
40º48'26.1"N, 14º16'4.1"E11277173º778
2020-07-26
 20:58:05
EJU782M
Alpine
40º44'59.4"N, 14º19'18.1"E10683143º803
2020-07-26
 20:13:53
VLJ890W40º45'27.3"N, 14º14'0.8"E2286262º362
2020-07-26
 20:03:02
EJU4829
Alpine
40º45'33.3"N, 14º14'9.4"E1859228º391
2020-07-26
 20:00:55
RYR7N
Ryanair
40º49'2.1"N, 14º24'59.4"E11041
2020-07-26
 19:00:47
EJU19WH
Alpine
40º43'28.1"N, 14º24'15.9"E266761º465
2020-07-26
 18:16:13
RYR8608
Ryanair
40º47'42.4"N, 14º23'32.4"E10668152º770
2020-07-26
 18:14:06
RYR9UN
Ryanair
40º44'29.2"N, 14º19'36.9"E11277143º799
2020-07-26
 18:13:09
IDPCQ
Independent
40º45'48.3"N, 14º27'42.8"E1615130º247
2020-07-26
 18:09:02
P4AND40º41'15.4"N, 14º27'51.6"E4404333º576
2020-07-26
 17:51:56
EJU4864
Alpine
40º43'19.9"N, 14º33'20.1"E368033º505
2020-07-26
 17:32:36
VLZ95340º43'37.9"N, 14º33'16.4"E268216º420
2020-07-26
 17:23:03
UAE142
Emirates
40º44'31.7"N, 14º15'11.0"E1127790º833
2020-07-26
 16:51:56
QTR31H
Qatari
40º46'28.5"N, 14º12'56.6"E1219291º867
2020-07-26
 16:51:20
EJU64BT
Alpine
40º39'6.7"N, 14º24'37.0"E295639º465
2020-07-26
 16:49:20
DIETB40º43'46.8"N, 14º37'32.4"E610313º423
2020-07-26
 16:43:55
AZA1180
Alitalia
40º47'16.1"N, 14º17'49.0"E11269143º793
2020-07-26
 16:43:47
UAE186
Emirates
40º45'9.5"N, 14º15'52.9"E1097290º848
2020-07-26
 16:29:04
AME4511
Airmil
40º38'48.3"N, 14º18'8.3"E1098091º812
2020-07-26
 16:27:03
9AJIM
Air Pannonia
40º39'42.4"N, 14º23'9.7"E595126º442
2020-07-26
 15:53:13
N209PB40º41'20.5"N, 14º26'34.6"E4709330º247
2020-07-26
 15:44:50
MABGV
Millardair
40º38'34.8"N, 14º25'26.2"E9593143º799
2020-07-26
 15:26:34
VOE18PX
Volotea
40º45'25.4"N, 14º15'3.0"E1935195º391
2020-07-26
 15:26:34
DLH1925
Lufthansa
40º42'25.1"N, 14º24'45.6"E11567677
2020-07-26
 15:09:00
TDR9324
Tradeair
40º45'16.7"N, 14º23'46.9"E10347307º516
2020-07-26
 14:45:32
VOE1ZM
Volotea
40º43'20.5"N, 14º23'42.7"E304862º484
2020-07-26
 14:34:13
EJU593D
Alpine
40º48'53.3"N, 14º24'56.9"E11277144º782
2020-07-26
 13:56:58
NJE325L
Fraction
40º49'36.8"N, 14º15'33.6"E12496120º746
2020-07-26
 13:54:08
NJE4XQ
Fraction
40º47'50.1"N, 14º22'44.7"E12192271º648
2020-07-26
 13:47:03
RYR102A
Ryanair
40º47'12.1"N, 14º24'31.2"E11582327º645
2020-07-26
 13:36:13
EJU93YK
Alpine
40º45'31.2"N, 14º14'57.3"E1691188º455
2020-07-26
 13:30:54
VOE15RJ
Volotea
40º43'10.4"N, 14º34'28.8"E451831º605
2020-07-26
 13:27:50
EJU53QY
Alpine
40º43'34.0"N, 14º35'16.4"E2453344º336
2020-07-26
 13:00:58
AZA2SE
Alitalia
40º38'8.2"N, 14º15'33.3"E9753342º712
2020-07-26
 12:56:57
DLH1924
Lufthansa
40º47'12.2"N, 14º17'33.0"E11894189º732
2020-07-26
 12:47:10
NJE703M
Fraction
40º33'33.2"N, 14º19'30.3"E13106279º580
2020-07-26
 12:32:19
AELIA0740º47'45.9"N, 14º24'59.1"E9448103º514
2020-07-26
 12:32:04
RYR54TF
Ryanair
40º49'11.0"N, 14º16'1.3"E11277142º783
2020-07-26
 12:08:16
EJU67KM
Alpine
40º43'17.9"N, 14º22'44.7"E332990º498
2020-07-26
 11:49:52
AOJ78M
Asterix
40º36'9.1"N, 14º16'49.2"E13716270º669
2020-07-26
 11:47:59
RYR67RQ
Ryanair
40º47'14.2"N, 14º22'56.0"E11254143º767
2020-07-26
 11:36:05
AZA1179
Alitalia
40º39'17.3"N, 14º20'3.4"E11285138º798
2020-07-26
 11:09:40
RYR67KP
Ryanair
40º42'47.9"N, 14º22'59.3"E11582347º667
2020-07-26
 10:45:44
VOE16TV
Volotea
40º40'48.6"N, 14º21'36.4"E3124146º506
2020-07-26
 10:34:11
THY6346
Turkish
40º42'31.0"N, 14º21'58.0"E1128590º819
2020-07-26
 10:16:01
VOE16DD
Volotea
40º52'48.1"N, 14º11'20.4"E11277270º638
2020-07-26
 09:49:09
SLJ401
Silkair
40º37'38.6"N, 14º23'7.5"E365739º603
2020-07-26
 09:43:36
MJF73G40º45'14.1"N, 14º23'45.4"E345928º503
2020-07-26
 09:32:46
WZZ3630
Wizzair
40º44'18.0"N, 14º23'2.5"E346727º492
2020-07-26
 09:22:44
RYR8725
Ryanair
40º41'43.1"N, 14º19'13.7"E998989º748
2020-07-26
 07:39:00
LGL27L
Luxair
40º43'11.2"N, 14º23'0.2"E11887142º796
2020-07-26
 07:17:05
HFY235
Sky Flyer
40º47'31.2"N, 14º25'8.1"E10972274º688

Sunday, July 26, 2020

Flights report (2020-07-26)

 • statistics spanning 21 hr 17 min, from Sat 25 07:00:14 local time
 • 59 flights spotted (one every 21.6 minutes)
 • speeds ranging from 278 to 894 km/h
 • altitudes ranging from 632 to 12504 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-07-26
 04:17:18
MNB547
Black Sea
40º42'39.4"N, 14º14'44.7"E1036391º798
2020-07-26
 03:14:21
THY6215
Turkish
40º48'11.9"N, 14º23'38.0"E10363268º725
2020-07-26
 02:30:36
AME0826
Airmil
40º44'5.2"N, 14º8'55.7"E12192269º698
2020-07-26
 02:22:07
ENT592
Enter
40º52'47.6"N, 14º9'58.0"E1249619º698
2020-07-26
 00:19:05
THY6437
Turkish
40º47'28.1"N, 14º23'18.7"E10363268º741
2020-07-26
 00:15:32
NOS971
Moonflower
40º37'30.8"N, 14º18'10.7"E10972331º637
2020-07-26
 00:13:39
RYR276
Ryanair
40º41'30.8"N, 14º20'15.9"E1097289º674
2020-07-25
 22:59:52
EJU49KY
Alpine
40º42'37.2"N, 14º26'31.0"E10972347º635
2020-07-25
 22:18:29
HFY236P
Sky Flyer
40º45'13.6"N, 14º14'49.6"E1248991º844
2020-07-25
 22:13:46
VOE15KR
Volotea
40º43'4.0"N, 14º33'52.4"E332232º518
2020-07-25
 22:06:34
QTR8276
Qatari
40º46'58.1"N, 14º15'53.1"E1066891º835
2020-07-25
 20:57:51
RYR9VQ
Ryanair
40º46'5.5"N, 14º11'21.1"E1158218º656
2020-07-25
 20:48:04
RYR1FT
Ryanair
40º36'54.2"N, 14º19'26.3"E12192345º655
2020-07-25
 20:46:18
THY6672
Turkish
40º43'39.0"N, 14º31'37.5"E1187990º838
2020-07-25
 19:56:55
AZA1PM
Alitalia
40º36'48.0"N, 14º19'23.6"E10073312º651
2020-07-25
 18:54:34
RYR1WY
Ryanair
40º48'37.9"N, 14º21'37.4"E10972268º661
2020-07-25
 18:51:58
EJU64BT
Alpine
40º42'47.6"N, 14º32'19.7"E244613º363
2020-07-25
 18:46:47
EJU19WH
Alpine
40º44'44.6"N, 14º23'23.8"E249971º481
2020-07-25
 18:32:38
RYR4QP
Ryanair
40º49'35.3"N, 14º24'22.5"E365731º543
2020-07-25
 18:14:00
BLA9FL
All Charter
40º41'47.1"N, 14º26'2.7"E348290º534
2020-07-25
 18:11:11
EWG9817
Eurowings
40º37'53.7"N, 14º23'25.4"E11597336º703
2020-07-25
 17:56:12
NOS636
Moonflower
40º45'17.5"N, 14º18'25.2"E10668142º790
2020-07-25
 17:46:39
AFR13KU
Airfrans
40º45'8.5"N, 14º16'13.3"E1988
2020-07-25
 17:39:14
EJU73AQ
Alpine
40º43'54.6"N, 14º33'35.1"E2461352
2020-07-25
 17:20:30
UAE142
Emirates
40º44'20.8"N, 14º13'59.3"E1127796º849
2020-07-25
 16:57:58
QTR31H
Qatari
40º46'1.2"N, 14º10'54.6"E1250491º888
2020-07-25
 16:33:27
ETD26W
Etihad
40º46'31.2"N, 14º14'1.1"E1249691º891
2020-07-25
 16:16:00
WZZ1972
Wizzair
40º41'15.4"N, 14º24'26.3"E368082º450
2020-07-25
 16:09:10
EJU593D
Alpine
40º47'18.6"N, 14º15'53.9"E11269141º766
2020-07-25
 16:02:48
QTR3FM
Qatari
40º45'31.9"N, 14º18'46.7"E1249693º894
2020-07-25
 15:52:26
SWR62H
Swiss
40º46'16.6"N, 14º12'25.9"E2194296º325
2020-07-25
 14:57:16
WZZ1183
Wizzair
40º46'31.7"N, 14º23'52.8"E329129º447
2020-07-25
 14:43:28
UAE9704
Emirates
40º40'53.2"N, 14º19'3.0"E1158297º870
2020-07-25
 14:28:37
THY2NV
Turkish
40º39'11.8"N, 14º20'21.2"E1127789º823
2020-07-25
 14:13:46
VOE18DR
Volotea
40º43'41.0"N, 14º33'25.8"E2453381
2020-07-25
 14:02:56
EWG23P
Eurowings
40º37'12.0"N, 14º13'47.0"E11574341º696
2020-07-25
 13:53:30
LAV5463
Albastar
40º48'29.0"N, 14º18'42.3"E11277142º801
2020-07-25
 13:36:39
WZZ1309
Wizzair
40º43'56.4"N, 14º35'50.6"E3543137º447
2020-07-25
 13:35:21
RYR1QN
Ryanair
40º46'15.1"N, 14º16'27.2"E11102141º775
2020-07-25
 13:27:06
IDPCQ
Independent
40º41'15.1"N, 14º25'33.3"E632171º278
2020-07-25
 13:03:31
VSR801
Aviostart
40º48'5.1"N, 14º18'45.6"E1005892º667
2020-07-25
 12:34:03
SLJ701
Silkair
40º45'20.3"N, 14º25'31.0"E281185º489
2020-07-25
 11:47:01
QTR8325
Qatari
40º40'3.6"N, 14º20'28.7"E1145289º893
2020-07-25
 11:45:01
BAW2607
Speedbird
40º45'27.6"N, 14º16'12.2"E1905174º395
2020-07-25
 11:30:10
RYR84XH
Ryanair
40º47'14.6"N, 14º15'20.9"E11277141º770
2020-07-25
 11:15:33
RYR5TN
Ryanair
40º36'34.0"N, 14º17'34.4"E11582344º682
2020-07-25
 10:47:59
EJU72ZC
Alpine
40º42'50.0"N, 14º23'55.0"E306390º514
2020-07-25
 10:18:37
OHGTH40º40'54.0"N, 14º21'30.4"E853488º500
2020-07-25
 09:57:53
RYR6865
Ryanair
40º38'13.8"N, 14º23'17.3"E1158225º746
2020-07-25
 09:54:41
VOE16RN
Volotea
40º45'39.9"N, 14º22'44.1"E525793º629
2020-07-25
 09:47:09
AHO872T
Air Hamburg
40º40'37.9"N, 14º24'57.6"E914488º843
2020-07-25
 09:41:58
RYR9877
Ryanair
40º45'9.4"N, 14º25'16.2"E11582329º650
2020-07-25
 09:28:39
EJU4864
Alpine
40º40'16.9"N, 14º28'46.3"E247628º482
2020-07-25
 09:20:37
EWG8TU
Eurowings
40º43'8.8"N, 14º35'9.3"E11285146º798
2020-07-25
 09:16:08
NJE455U
Fraction
40º39'56.8"N, 14º25'21.8"E426745º535
2020-07-25
 08:55:52
EDW384K
Edelweiss
40º46'44.2"N, 14º15'10.5"E10690141º814
2020-07-25
 08:51:30
GTI4231
Giant
40º43'1.9"N, 14º27'35.6"E9144274º714
2020-07-25
 07:20:51
AZA11MR
Alitalia
40º37'5.9"N, 14º20'35.3"E9144311º642
2020-07-25
 07:00:14
EJU868K
Alpine
40º40'22.5"N, 14º24'2.7"E10965142º770

Saturday, July 25, 2020

Flights report (2020-07-25)

 • statistics spanning 23 hr 41 min, from Fri 24 06:56:24 local time
 • 63 flights spotted (one every 22.5 minutes)
 • speeds ranging from 354 to 889 km/h
 • altitudes ranging from 1752 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-07-25
 06:37:43
VOE1ZM
Volotea
40º44'30.9"N, 14º25'3.8"E271266º518
2020-07-25
 06:30:31
VOE17UU
Volotea
40º45'25.6"N, 14º15'29.6"E2004215º354
2020-07-25
 00:58:02
THY6386
Turkish
40º45'21.1"N, 14º15'1.6"E1249691º888
2020-07-24
 22:57:12
VOE1834
Volotea
40º44'6.5"N, 14º34'0.5"E2887357º453
2020-07-24
 22:43:32
EJU49KY
Alpine
40º40'49.6"N, 14º27'30.4"E11574346º714
2020-07-24
 22:37:38
VOE15KR
Volotea
40º39'9.7"N, 14º28'11.2"E295627º529
2020-07-24
 21:46:57
EJU13ZL
Alpine
40º39'42.8"N, 14º28'39.7"E263627º449
2020-07-24
 21:28:05
EZY27PU
Easy
40º45'26.3"N, 14º14'1.5"E2331231º381
2020-07-24
 20:58:02
RYR60VD
Ryanair
40º45'48.3"N, 14º13'56.4"E1836254º399
2020-07-24
 20:22:33
EJU73MD
Alpine
40º46'14.4"N, 14º13'20.4"E2042
2020-07-24
 20:18:54
THY8CV
Turkish
40º45'52.6"N, 14º12'0.9"E1066891º814
2020-07-24
 19:29:59
THY3VH
Turkish
40º42'18.1"N, 14º25'51.2"E1127790º852
2020-07-24
 19:28:27
BARTK51
Bradley
40º38'24.6"N, 14º18'20.1"E10363339º700
2020-07-24
 19:17:57
MYNNS40º36'46.5"N, 14º22'25.3"E12192277º725
2020-07-24
 19:05:42
NJE936R
Fraction
40º46'0.5"N, 14º17'33.0"E1249692º799
2020-07-24
 18:57:33
THY6385
Turkish
40º42'8.2"N, 14º26'29.2"E10972270º669
2020-07-24
 18:18:19
UAE9980
Emirates
40º43'17.2"N, 14º23'4.9"E1066890º877
2020-07-24
 18:16:25
RYR881
Ryanair
40º37'30.4"N, 14º20'26.8"E11582311º637
2020-07-24
 18:03:27
VND317940º39'41.2"N, 14º26'14.6"E10363321º698
2020-07-24
 17:26:26
RYR8725
Ryanair
40º37'45.5"N, 14º16'39.3"E988385º767
2020-07-24
 17:24:05
UAE142
Emirates
40º46'29.0"N, 14º12'4.2"E1097291º885
2020-07-24
 17:20:32
NJE527W
Fraction
40º43'6.2"N, 14º22'24.0"E362710º439
2020-07-24
 17:07:41
DCAWX
Dream Catcher
40º44'49.9"N, 14º24'4.1"E10363274º659
2020-07-24
 16:47:32
VOE1ZM
Volotea
40º45'6.8"N, 14º18'44.7"E544855º642
2020-07-24
 16:42:28
UAE186
Emirates
40º44'41.9"N, 14º16'15.5"E1097290º889
2020-07-24
 16:35:52
EJU593D
Alpine
40º50'59.1"N, 14º23'10.1"E11269144º762
2020-07-24
 16:26:26
RYR54TF
Ryanair
40º47'7.1"N, 14º19'53.9"E11277131º791
2020-07-24
 16:02:45
EJU19TE
Alpine
40º40'11.7"N, 14º27'42.3"E432087º523
2020-07-24
 15:49:47
EZS68KM
Topswiss
40º36'49.3"N, 14º14'53.7"E11582325º661
2020-07-24
 15:38:07
MLM00740º44'33.0"N, 14º24'11.9"E301793º503
2020-07-24
 15:33:45
VOE18ZP
Volotea
40º43'53.2"N, 14º26'24.2"E11582329º663
2020-07-24
 14:52:09
BLA6KE
All Charter
40º38'2.8"N, 14º19'52.4"E11277140º785
2020-07-24
 14:46:29
EJU53QY
Alpine
40º37'25.9"N, 14º21'46.9"E491428º621
2020-07-24
 14:14:47
RYR5UK
Ryanair
40º36'54.8"N, 14º18'6.1"E11582344º701
2020-07-24
 14:03:07
EJU94HE
Alpine
40º40'52.4"N, 14º27'11.0"E11582348º706
2020-07-24
 13:28:13
RYR675E
Ryanair
40º45'18.5"N, 14º15'10.5"E2270215º376
2020-07-24
 13:15:50
VOE1263
Volotea
40º37'48.1"N, 14º19'20.3"E10363349º712
2020-07-24
 13:00:10
TUX1730
Tulpa
40º41'31.9"N, 14º29'11.4"E292631º457
2020-07-24
 12:58:17
DLH1906
Lufthansa
40º46'38.9"N, 14º21'46.0"E11277187º690
2020-07-24
 12:28:13
AZA1179
Alitalia
40º36'43.3"N, 14º16'39.1"E11277141º786
2020-07-24
 12:25:02
EJU58GE
Alpine
40º45'11.9"N, 14º16'9.4"E1752163º445
2020-07-24
 12:22:19
EJU67KM
Alpine
40º42'44.9"N, 14º22'3.6"E308691º505
2020-07-24
 12:04:24
AZA1724
Alitalia
40º43'10.1"N, 14º13'4.2"E9753341º695
2020-07-24
 12:00:52
LXG55CE
Luxor Golf
40º48'51.8"N, 14º23'44.3"E11879147º738
2020-07-24
 11:19:37
VOE17JT
Volotea
40º40'52.5"N, 14º26'18.0"E376499º563
2020-07-24
 11:19:23
RYR67KP
Ryanair
40º36'50.1"N, 14º19'35.3"E11582349º690
2020-07-24
 11:10:04
TRA11B
Transavia
40º37'56.7"N, 14º20'39.6"E12192341º690
2020-07-24
 09:22:06
RYR4YY
Ryanair
40º48'39.0"N, 14º24'2.7"E11582320º666
2020-07-24
 09:16:48
RYR86LH
Ryanair
40º49'14.7"N, 14º25'4.6"E362731º552
2020-07-24
 09:13:08
VOE16TV
Volotea
40º41'8.7"N, 14º23'58.3"E3147112º510
2020-07-24
 09:04:39
RYR102A
Ryanair
40º41'39.0"N, 14º24'5.1"E11582321º666
2020-07-24
 07:38:08
VOE18AG
Volotea
40º48'44.7"N, 14º17'24.3"E10934143º732
2020-07-24
 07:34:57
RYR84XH
Ryanair
40º52'35.2"N, 14º11'28.1"E11887142º791
2020-07-24
 07:12:26
EJU71HV
Alpine
40º45'30.2"N, 14º14'14.2"E2179239º358
2020-07-24
 07:08:40
RYR67RQ
Ryanair
40º51'38.7"N, 14º13'13.9"E11277143º759
2020-07-24
 07:05:29
AZA1722
Alitalia
40º43'37.0"N, 14º12'28.8"E9753343º695
2020-07-24
 06:56:24
AZA11MR
Alitalia
40º38'11.6"N, 14º27'27.2"E10233325º683