Thursday, July 30, 2020

Flights report (2020-07-30)

  • statistics spanning 20 hr 11 min, from Wed 29 07:00:47 local time
  • 54 flights spotted (one every 22.4 minutes)
  • speeds ranging from 315 to 823 km/h
  • altitudes ranging from 1668 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-07-30
 03:11:51
SLJ801
Silkair
40º45'30.5"N, 14º28'42.5"E3147176º494
2020-07-30
 02:06:18
THY6660
Turkish
40º48'55.5"N, 14º11'43.8"E1158291º769
2020-07-29
 22:42:08
VOE12MQ
Volotea
40º38'29.2"N, 14º15'6.5"E10363342º735
2020-07-29
 22:18:05
EJU73AQ
Alpine
40º40'41.6"N, 14º29'28.6"E389326º545
2020-07-29
 22:17:08
VLG27LF
Vueling
40º45'44.2"N, 14º13'29.4"E2186213º403
2020-07-29
 21:44:57
RYR9VQ
Ryanair
40º45'31.7"N, 14º16'4.8"E1158216º719
2020-07-29
 21:15:43
KAY5940º50'33.8"N, 14º14'21.3"E1371692º820
2020-07-29
 21:05:49
EJU782M
Alpine
40º47'58.4"N, 14º12'28.6"E11277140º732
2020-07-29
 21:05:00
RYR7NQ
Ryanair
40º45'47.4"N, 14º13'46.3"E2065243º410
2020-07-29
 20:26:41
EJU73MD
Alpine
40º45'8.1"N, 14º16'3.2"E1706174º400
2020-07-29
 19:55:55
RYR96WT
Ryanair
40º48'8.7"N, 14º18'19.3"E11887198º685
2020-07-29
 19:35:46
THY6409
Turkish
40º48'25.1"N, 14º23'8.8"E9753272º754
2020-07-29
 19:14:40
THY6659
Turkish
40º45'1.2"N, 14º21'24.7"E10363274º716
2020-07-29
 19:07:00
VOE18ZP
Volotea
40º48'34.1"N, 14º25'40.9"E11574328º695
2020-07-29
 18:36:56
VOE16TV
Volotea
40º44'28.0"N, 14º24'16.2"E288793º466
2020-07-29
 18:21:37
VOE17JT
Volotea
40º44'13.1"N, 14º25'42.0"E3230104º486
2020-07-29
 17:53:33
EJU4864
Alpine
40º37'39.6"N, 14º26'54.7"E243028º416
2020-07-29
 17:40:57
NOS560
Moonflower
40º44'11.6"N, 14º16'40.4"E10668141º749
2020-07-29
 17:40:42
PRJ??O1V40º45'39.0"N, 14º15'9.4"E10668141º749
2020-07-29
 16:48:57
AZA1180
Alitalia
40º46'5.0"N, 14º17'54.9"E10675141º732
2020-07-29
 16:44:56
THY6415
Turkish
40º39'2.7"N, 14º22'53.7"E10972270º748
2020-07-29
 16:04:23
ETD35Q
Etihad
40º45'57.6"N, 14º14'32.3"E1187991º823
2020-07-29
 16:02:22
VJT582
Vista Malta
40º48'22.8"N, 14º25'40.7"E441928º535
2020-07-29
 15:20:03
EJU54MC
Alpine
40º45'40.1"N, 14º14'33.6"E1668227º407
2020-07-29
 14:37:29
VOE1968
Volotea
40º39'40.9"N, 14º21'27.1"E3208144º521
2020-07-29
 14:34:18
EJU593D
Alpine
40º48'28.0"N, 14º18'4.3"E10675142º722
2020-07-29
 14:18:09
JSY295D40º42'17.6"N, 14º24'28.4"E1250491º667
2020-07-29
 14:10:36
EZS21RN
Topswiss
40º47'16.4"N, 14º16'0.7"E11269144º714
2020-07-29
 13:48:12
RYR5SF
Ryanair
40º45'32.2"N, 14º21'5.6"E330710º392
2020-07-29
 13:45:15
T7VAS40º46'48.4"N, 14º15'58.2"E1066891º782
2020-07-29
 13:29:48
THY5LX
Turkish
40º43'26.7"N, 14º34'33.7"E1127790º764
2020-07-29
 13:21:26
RYR67KP
Ryanair
40º37'43.4"N, 14º19'20.3"E11582349º725
2020-07-29
 13:20:30
DLH6UP
Lufthansa
40º45'12.6"N, 14º15'44.1"E1874205º326
2020-07-29
 13:06:00
VOE18DR
Volotea
40º39'6.2"N, 14º24'40.9"E390939º477
2020-07-29
 12:43:43
EJU62FM
Alpine
40º45'10.9"N, 14º15'50.5"E1767187º347
2020-07-29
 10:59:30
EJU45PG
Alpine
40º45'19.3"N, 14º15'5.2"E1935214º391
2020-07-29
 10:34:59
EJU72ZC
Alpine
40º43'10.6"N, 14º23'38.7"E307888º477
2020-07-29
 10:03:30
VOE12PQ
Volotea
40º45'54.8"N, 14º26'28.6"E10363346º719
2020-07-29
 09:58:05
RYR5076
Ryanair
40º37'19.5"N, 14º19'10.6"E12192342º711
2020-07-29
 09:45:42
RYR102A
Ryanair
40º47'43.1"N, 14º24'56.2"E11582327º714
2020-07-29
 09:37:06
OHWAU40º42'5.9"N, 14º29'1.5"E4495325º315
2020-07-29
 09:25:11
ECA4C
Eurocypria
40º37'21.6"N, 14º25'9.9"E11582322º564
2020-07-29
 09:25:04
RCH866
Reach
40º41'59.1"N, 14º24'37.0"E1036390º741
2020-07-29
 09:16:13
EJU53QY
Alpine
40º43'47.7"N, 14º39'13.2"E389322º550
2020-07-29
 09:15:24
RYR4YY
Ryanair
40º49'11.7"N, 14º24'46.4"E11582320º706
2020-07-29
 09:11:59
CNV6429
Convoy
40º43'41.9"N, 14º34'23.4"E2415391
2020-07-29
 09:07:02
RYR380R
Ryanair
40º45'31.7"N, 14º14'36.0"E2148232º399
2020-07-29
 08:36:37
THY3TJ
Turkish
40º50'44.0"N, 14º23'11.5"E10965273º692
2020-07-29
 08:23:04
RYR84XH
Ryanair
40º46'11.7"N, 14º14'0.8"E11277142º725
2020-07-29
 07:32:22
EAL7009
Eastern
40º38'49.5"N, 14º18'53.0"E10058118º803
2020-07-29
 07:31:40
THY9JX
Turkish
40º34'38.3"N, 14º24'50.8"E10363268º700
2020-07-29
 07:10:41
RYR67RQ
Ryanair
40º47'23.6"N, 14º22'34.1"E11277143º729
2020-07-29
 07:00:47
AZA11MR
Alitalia
40º37'50.3"N, 14º25'38.4"E9753310º685