Friday, June 26, 2020

Flights report (2020-06-26)

 • statistics spanning 7 hr 47 min, from Thu 25 07:57:25 local time
 • 19 flights spotted (one every 24.5 minutes)
 • speeds ranging from 275 to 783 km/h
 • altitudes ranging from 1950 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-25
 15:44:31
WZZ6NL
Wizzair
40º45'13.6"N, 14º17'6.7"E2095110º400
2020-06-25
 14:45:01
THY6418
Turkish
40º49'20.8"N, 14º25'46.8"E1127792º783
2020-06-25
 14:41:49
EWG23P
Eurowings
40º38'39.9"N, 14º19'13.3"E11582341º716
2020-06-25
 14:19:26
ITOPF
Aero Citro
40º45'36.6"N, 14º14'45.4"E9166339º687
2020-06-25
 14:14:22
BEL12K
Bee-line
40º44'22.8"N, 14º16'37.7"E2712150º381
2020-06-25
 13:43:43
SIO505
Sirio
40º45'17.6"N, 14º17'47.9"E1950106º474
2020-06-25
 13:01:37
KQA2100
Kenya
40º38'40.7"N, 14º17'56.6"E12192337º758
2020-06-25
 12:43:00
THY6645
Turkish
40º41'9.5"N, 14º24'22.7"E10668270º696
2020-06-25
 12:08:42
RYR76
Ryanair
40º35'54.5"N, 14º19'36.2"E11399343º692
2020-06-25
 11:31:21
SPORT
Ejectuiv Pacifico
40º39'36.6"N, 14º25'13.9"E506739º411
2020-06-25
 11:15:19
TRA11B
Transavia
40º35'51.3"N, 14º26'50.4"E12192342º680
2020-06-25
 10:09:33
EJU59BT
Alpine
40º45'34.5"N, 14º15'55.7"E2286233º407
2020-06-25
 09:24:53
N4432K40º37'38.6"N, 14º22'15.7"E518925º312
2020-06-25
 09:14:23
TRA412B
Transavia
40º45'56.4"N, 14º13'54.0"E2308242º386
2020-06-25
 08:38:19
NAVY502
Nav Dispatch
40º45'32.5"N, 14º21'49.7"E278895º275
2020-06-25
 08:34:54
RYR84XH
Ryanair
40º45'33.9"N, 14º14'44.3"E11277143º743
2020-06-25
 08:14:52
THY6417
Turkish
40º48'14.6"N, 14º25'2.9"E10972273º716
2020-06-25
 07:57:25
SOW4
Sowind
40º42'22.6"N, 14º20'14.4"E12496177º627

Thursday, June 25, 2020

Flights report (2020-06-25)

 • statistics spanning 21 hr 29 min, from Wed 24 07:30:48 local time
 • 40 flights spotted (one every 32.2 minutes)
 • speeds ranging from 167 to 827 km/h
 • altitudes ranging from 3116 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-25
 05:00:09
THY6416
Turkish
40º45'45.7"N, 14º17'22.8"E1219291º807
2020-06-25
 01:23:23
THY6660
Turkish
40º47'23.3"N, 14º16'30.6"E1066891º753
2020-06-24
 23:37:55
MAU15
Airmauritius
40º37'41.0"N, 14º22'50.8"E10668133º785
2020-06-24
 23:30:15
BRNCO51
Branson
40º44'25.1"N, 14º17'25.2"E4572168º503
2020-06-24
 22:43:13
THY6415
Turkish
40º39'4.4"N, 14º15'36.4"E10972270º759
2020-06-24
 22:37:48
THY6636
Turkish
40º47'20.8"N, 14º17'18.8"E1036391º758
2020-06-24
 21:15:25
EJU782M
Alpine
40º49'31.1"N, 14º24'9.5"E11277144º741
2020-06-24
 20:24:37
AZA1PM
Alitalia
40º37'26.5"N, 14º22'11.3"E8115311º642
2020-06-24
 19:35:28
UPS76
Ups
40º39'57.3"N, 14º17'6.8"E10668133º827
2020-06-24
 19:15:54
THY4938
Turkish
40º43'56.9"N, 14º23'26.9"E1127790º737
2020-06-24
 17:47:02
THY6635
Turkish
40º50'2.8"N, 14º24'27.7"E10363273º735
2020-06-24
 17:10:44
UAE2516
Emirates
40º47'0.7"N, 14º16'28.3"E1127791º795
2020-06-24
 17:00:15
DCUBA40º44'41.3"N, 14º12'0.4"E3116296º399
2020-06-24
 16:16:59
IAM1434
Italian Airforce
40º44'43.9"N, 14º18'3.4"E10058138º774
2020-06-24
 12:29:51
DETVV
Samal
40º40'59.8"N, 14º29'43.7"E134º172
2020-06-24
 12:24:11
SPORT
Ejectuiv Pacifico
40º47'21.8"N, 14º25'56.7"E3238164º257
2020-06-24
 09:09:14
RYR4YY
Ryanair
40º47'45.8"N, 14º26'13.2"E11582325º703
2020-06-24
 07:30:48
RYR4324
Ryanair
40º45'13.6"N, 14º18'24.5"E10668142º708

Wednesday, June 24, 2020

Flights report (2020-06-24)

 • statistics spanning 13 hr 46 min, from Tue 23 08:57:03 local time
 • 13 flights spotted (one every 63.5 minutes)
 • speeds ranging from 334 to 811 km/h
 • altitudes ranging from 1836 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-23
 22:43:32
REU976
Reunion
40º39'17.4"N, 14º17'11.9"E10812139º809
2020-06-23
 20:52:45
SOO275
Southern Air
40º38'17.6"N, 14º17'37.7"E10668133º796
2020-06-23
 17:37:41
CNV6222
Convoy
40º45'10.8"N, 14º19'47.8"E1836243º334
2020-06-23
 16:43:55
JDI10A
Jedi
40º47'31.8"N, 14º25'11.9"E11887200º811
2020-06-23
 16:17:38
AHO598G
Air Hamburg
40º46'9.1"N, 14º18'21.0"E1188795º733
2020-06-23
 15:24:14
CTM1037
Cotam
40º40'11.4"N, 14º23'27.9"E11582322º729
2020-06-23
 14:23:25
THY4935
Turkish
40º50'16.2"N, 14º22'9.5"E10965273º724
2020-06-23
 14:11:24
RYR102A
Ryanair
40º49'11.0"N, 14º24'52.1"E12192325º693
2020-06-23
 13:48:32
WZZ1309
Wizzair
40º45'50.2"N, 14º27'26.4"E2948248º494
2020-06-23
 13:36:51
WZZ421
Wizzair
40º42'54.8"N, 14º28'17.6"E3436267º558
2020-06-23
 12:20:22
RYR67RQ
Ryanair
40º46'17.8"N, 14º17'35.3"E10668141º701
2020-06-23
 12:17:46
VJT645
Vista Malta
40º47'50.9"N, 14º28'28.3"E10363272º706
2020-06-23
 08:57:03
RYR84XH
Ryanair
40º47'17.8"N, 14º16'52.7"E11887141º740

Tuesday, June 23, 2020

Flights report (2020-06-23)

 • statistics spanning 12 hr 17 min, from Mon 22 07:32:18 local time
 • 13 flights spotted (one every 56.7 minutes)
 • speeds ranging from 333 to 786 km/h
 • altitudes ranging from 2423 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-22
 19:50:07
RYR7N
Ryanair
40º48'51.9"N, 14º25'24.9"E11582323º695
2020-06-22
 19:03:13
JSY226C40º43'3.2"N, 14º27'27.4"E9753328º621
2020-06-22
 17:54:51
RYR9UN
Ryanair
40º48'27.9"N, 14º25'21.8"E10668144º706
2020-06-22
 15:43:47
IAM3186
Italian Airforce
40º41'7.7"N, 14º24'37.1"E731516º626
2020-06-22
 15:42:37
AXY0103
Legend
40º50'26.1"N, 14º19'24.1"E12192273º740
2020-06-22
 15:39:54
RCH467
Reach
40º39'44.8"N, 14º25'2.2"E2941275º477
2020-06-22
 12:25:33
RYR61
Ryanair
40º44'7.7"N, 14º18'46.5"E2423172º439
2020-06-22
 11:59:23
SLJ501
Silkair
40º39'31.6"N, 14º21'19.9"E3048294º479
2020-06-22
 10:55:16
AEE5CO
Aegean
40º48'5.3"N, 14º22'33.5"E11056121º719
2020-06-22
 09:54:19
UAL90
United
40º49'18.8"N, 14º21'13.0"E11887120º786
2020-06-22
 09:02:49
CNV6222
Convoy
40º44'1.5"N, 14º22'41.1"E3649179º333
2020-06-22
 08:21:13
EJU868K
Alpine
40º48'24.1"N, 14º20'33.5"E11277148º737
2020-06-22
 07:32:18
PJS800
Jetaviation
40º39'21.3"N, 14º18'10.3"E11887133º746

Monday, June 22, 2020

Flights report (2020-06-22)

 • statistics spanning 14 hr 42 min, from Sun 21 07:43:18 local time
 • 11 flights spotted (one every 80.2 minutes)
 • speeds ranging from 152 to 867 km/h
 • altitudes ranging from 1181 to 11285 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-21
 22:26:15
UAE9930
Emirates
40º45'27.7"N, 14º15'14.2"E1066890º782
2020-06-21
 21:35:41
VOE12MQ
Volotea
40º38'37.2"N, 14º19'6.5"E10972349º700
2020-06-21
 20:46:53
EJU782M
Alpine
40º48'53.6"N, 14º25'2.0"E11285144º759
2020-06-21
 19:20:50
UAE142
Emirates
40º43'54.1"N, 14º8'3.1"E1127790º807
2020-06-21
 15:19:56
TRA41N
Transavia
40º44'58.2"N, 14º19'22.7"E2446242º379
2020-06-21
 11:56:01
N900FH
North Coast Aviation
40º47'13.4"N, 14º23'19.8"E332996º292
2020-06-21
 11:36:34
ICABE
Icarfly
40º44'24.0"N, 14º23'30.8"E1181159º152
2020-06-21
 10:32:34
THY6346
Turkish
40º45'22.8"N, 14º23'58.7"E1066891º819
2020-06-21
 09:28:48
UAL90
United
40º40'5.2"N, 14º25'11.9"E11269119º867
2020-06-21
 09:00:37
CNV6121
Convoy
40º46'2.8"N, 14º14'34.0"E1729221º289
2020-06-21
 07:43:18
TAR8237
Tunair
40º47'33.3"N, 14º12'18.9"E11277219º706

Sunday, June 21, 2020

Flights report (2020-06-21)

 • statistics spanning 22 hr 1 min, from Sat 20 08:06:27 local time
 • 19 flights spotted (one every 69.5 minutes)
 • speeds ranging from 302 to 910 km/h
 • altitudes ranging from 1859 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-21
 06:08:18
THY6345
Turkish
40º50'22.6"N, 14º25'9.0"E10363273º659
2020-06-21
 03:51:21
MNB547
Black Sea
40º47'53.5"N, 14º21'35.5"E1035591º807
2020-06-21
 02:54:04
THY6215
Turkish
40º49'14.7"N, 14º23'12.4"E10363268º709
2020-06-21
 01:13:53
BAH6
Bahrain
40º47'47.9"N, 14º21'10.4"E13716135º886
2020-06-21
 01:05:31
MAU15
Airmauritius
40º41'3.7"N, 14º21'18.4"E10668134º849
2020-06-20
 20:56:42
VOE1ZM
Volotea
40º42'23.6"N, 14º19'40.9"E249165º519
2020-06-20
 20:04:50
EWG23P
Eurowings
40º39'46.3"N, 14º16'27.8"E11582344º685
2020-06-20
 17:35:37
KRP3082
Carpatair
40º46'38.0"N, 14º12'16.9"E2385305º321
2020-06-20
 16:02:58
SWR62H
Swiss
40º44'2.1"N, 14º12'50.7"E2712261º384
2020-06-20
 15:16:11
WZZ1972
Wizzair
40º46'12.1"N, 14º26'15.3"E310895º498
2020-06-20
 15:07:20
SLJ501
Silkair
40º45'20.7"N, 14º16'48.9"E1859145º453
2020-06-20
 14:58:08
THY6111
Turkish
40º37'39.9"N, 14º19'54.2"E1249688º896
2020-06-20
 14:40:48
DIBET40º45'24.4"N, 14º13'52.7"E2758262º302
2020-06-20
 14:31:44
VOE1KB
Volotea
40º45'55.3"N, 14º15'29.6"E1882223º420
2020-06-20
 13:51:11
VOE12PQ
Volotea
40º41'3.0"N, 14º27'44.1"E10972346º675
2020-06-20
 09:43:19
UAL90
United
40º41'44.1"N, 14º20'9.4"E11879119º910
2020-06-20
 08:57:15
ATILA0740º43'7.3"N, 14º16'0.6"E7315339º370
2020-06-20
 08:11:10
HFY236P
Sky Flyer
40º40'51.5"N, 14º17'26.1"E12496119º841
2020-06-20
 08:06:27
AHO352L
Air Hamburg
40º46'14.6"N, 14º23'0.7"E370334º458

Saturday, June 20, 2020

Flights report (2020-06-20)

 • statistics spanning 20 hr 49 min, from Fri 19 08:05:02 local time
 • 17 flights spotted (one every 73.5 minutes)
 • speeds ranging from 167 to 914 km/h
 • altitudes ranging from 1988 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-20
 04:54:34
ELY106
El Al
40º40'40.6"N, 14º20'46.5"E11269119º914
2020-06-19
 23:51:04
EVE029P
Sunbeam
40º45'3.2"N, 14º23'3.4"E13106269º711
2020-06-19
 22:49:11
VOE15KR
Volotea
40º40'7.7"N, 14º27'26.5"E502137º651
2020-06-19
 21:40:21
VOE12MQ
Volotea
40º46'44.2"N, 14º26'1.4"E10972347º698
2020-06-19
 20:55:27
VOE15JU
Volotea
40º43'57.8"N, 14º16'26.1"E2095178º445
2020-06-19
 20:01:07
T7GCC40º45'18.0"N, 14º15'49.6"E1988187º400
2020-06-19
 19:46:30
VOE1834
Volotea
40º42'52.3"N, 14º33'35.7"E2430331
2020-06-19
 19:19:03
VOE17YW
Volotea
40º44'57.4"N, 14º14'8.1"E11285172º703
2020-06-19
 16:24:30
DETVV
Samal
40º44'57.5"N, 14º29'9.7"E96º167
2020-06-19
 12:33:45
VOE17HE
Volotea
40º45'34.7"N, 14º14'19.7"E2141255º357
2020-06-19
 11:20:48
AEA966
Europa
40º48'13.9"N, 14º22'58.7"E12336268º679
2020-06-19
 10:46:09
THY6086
Turkish
40º45'4.4"N, 14º25'23.6"E1219291º883
2020-06-19
 10:09:30
CNV6218
Convoy
40º43'49.7"N, 14º34'1.7"E2407357º415
2020-06-19
 09:51:49
CNV6618
Convoy
40º40'20.2"N, 14º29'44.1"E248423º481
2020-06-19
 08:13:24
EJU868K
Alpine
40º46'52.6"N, 14º18'1.8"E11285142º815
2020-06-19
 08:05:02
ELY014
El Al
40º45'12.1"N, 14º22'47.0"E11887120º899

Friday, June 19, 2020

Flights report (2020-06-19)

 • statistics spanning 16 hr 0 min, from Thu 18 08:29:18 local time
 • 21 flights spotted (one every 45.7 minutes)
 • speeds ranging from 196 to 936 km/h
 • altitudes ranging from 571 to 12397 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-19
 00:29:25
THY6660
Turkish
40º47'59.8"N, 14º19'56.4"E1036391º893
2020-06-18
 20:54:19
UAE9980
Emirates
40º44'26.8"N, 14º18'53.7"E1036390º920
2020-06-18
 19:41:22
RCH874
Reach
40º43'32.9"N, 14º8'12.4"E1066890º865
2020-06-18
 19:37:28
QTR8013
Qatari
40º43'33.2"N, 14º23'43.3"E1239790º936
2020-06-18
 17:35:21
THY6659
Turkish
40º40'31.1"N, 14º25'0.5"E10972277º598
2020-06-18
 17:05:39
EDW385
Edelweiss
40º47'29.7"N, 14º23'5.8"E11574326º659
2020-06-18
 15:56:35
JET4
Ghibli
40º43'56.8"N, 14º22'26.5"E429031º415
2020-06-18
 15:08:10
THY6418
Turkish
40º48'56.0"N, 14º21'56.2"E1126992º852
2020-06-18
 14:55:47
EDW384K
Edelweiss
40º41'17.1"N, 14º19'39.0"E10675140º835
2020-06-18
 13:59:41
THY6645
Turkish
40º44'59.3"N, 14º21'51.9"E10972274º617
2020-06-18
 13:51:33
POLI112
Rikspolisstyrelsen
40º40'45.9"N, 14º23'26.3"E662342º226
2020-06-18
 13:40:49
THY6074
Turkish
40º46'34.2"N, 14º12'48.1"E1188791º885
2020-06-18
 13:03:48
NAVY531
Nav Dispatch
40º45'21.6"N, 14º16'14.2"E2156163º289
2020-06-18
 12:42:56
IAM1435
Italian Airforce
40º41'38.7"N, 14º19'54.6"E1127798º852
2020-06-18
 11:32:13
LID564
Alida
40º45'28.9"N, 14º28'27.4"E571100º217
2020-06-18
 11:09:28
AEE5CO
Aegean
40º47'10.9"N, 14º20'42.3"E10553103º864
2020-06-18
 10:48:30
EWG3RK
Eurowings
40º45'9.6"N, 14º16'18.0"E2225168º391
2020-06-18
 10:21:37
LID561
Alida
40º47'5.8"N, 14º26'6.8"E586282º196
2020-06-18
 10:17:29
VOE12PQ
Volotea
40º39'30.6"N, 14º18'50.2"E10363348º656
2020-06-18
 09:12:47
THY6417
Turkish
40º38'44.8"N, 14º22'56.8"E10972269º626
2020-06-18
 08:29:18
SLJ501
Silkair
40º46'17.1"N, 14º13'13.9"E1935263º408

Thursday, June 18, 2020

Flights report (2020-06-18)

 • statistics spanning 21 hr 50 min, from Wed 17 08:57:26 local time
 • 13 flights spotted (one every 100.8 minutes)
 • speeds ranging from 308 to 888 km/h
 • altitudes ranging from 1905 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-18
 06:47:56
THY6416
Turkish
40º43'24.5"N, 14º26'12.5"E1158290º888
2020-06-18
 01:38:58
THY6636
Turkish
40º44'25.9"N, 14º17'12.7"E1097291º856
2020-06-18
 00:27:12
REU974
Reunion
40º42'58.2"N, 14º13'11.2"E9448133º867
2020-06-18
 00:08:49
MAU15
Airmauritius
40º39'55.4"N, 14º17'38.6"E10668133º840
2020-06-17
 20:27:36
BBC4122
Bangladesh
40º40'29.1"N, 14º21'26.9"E1127789º859
2020-06-17
 19:24:04
NAVY531
Nav Dispatch
40º43'28.7"N, 14º21'32.1"E2788130º308
2020-06-17
 16:47:54
QTR3FM
Qatari
40º47'59.7"N, 14º19'14.6"E1248991º869
2020-06-17
 15:59:07
EJU34ER
Alpine
40º46'39.8"N, 14º13'19.1"E1905266º357
2020-06-17
 14:28:15
AWC6192
Zap
40º46'40.4"N, 14º14'51.2"E12496134º838
2020-06-17
 14:01:09
SQP700
Skyup
40º44'45.6"N, 14º22'34.4"E329127º471
2020-06-17
 12:38:39
AFR11SE
Airfrans
40º45'45.0"N, 14º13'10.3"E2362269º336
2020-06-17
 09:15:00
NVD9301
Nordvind
40º48'58.0"N, 14º18'1.9"E11902196º714
2020-06-17
 08:57:26
CNV6117
Convoy
40º46'0.3"N, 14º18'58.0"E236992º323

Wednesday, June 17, 2020

Flights report (2020-06-17)

 • statistics spanning 95 hr 21 min, from Sat 13 08:58:40 local time
 • 58 flights spotted (one every 98.6 minutes)
 • speeds ranging from 165 to 901 km/h
 • altitudes ranging from 876 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-17
 08:19:43
EJU868K
Alpine
40º45'35.7"N, 14º16'33.8"E10066141º753
2020-06-17
 00:17:59
THY6412
Turkish
40º43'3.6"N, 14º34'57.2"E1158290º828
2020-06-16
 21:07:45
SVA112
Saudia
40º38'2.3"N, 14º17'9.8"E11887133º840
2020-06-16
 20:39:28
JET2
Ghibli
40º48'55.3"N, 14º23'12.4"E11277137º833
2020-06-16
 17:33:36
EJU34ER
Alpine
40º45'58.8"N, 14º14'19.3"E1836242º362
2020-06-16
 17:20:58
OKILA40º45'22.6"N, 14º17'10.9"E2918111º415
2020-06-16
 15:52:56
WZZ1972
Wizzair
40º43'19.4"N, 14º16'59.5"E2072155º429
2020-06-16
 15:50:27
A6HMS40º41'7.1"N, 14º19'10.6"E11277129º804
2020-06-16
 15:45:51
CTN9203
Croatia
40º46'20.6"N, 14º14'11.9"E762037º540
2020-06-16
 15:05:32
WZZ2274
Wizzair
40º48'24.2"N, 14º22'35.0"E10203131º791
2020-06-16
 14:41:23
ELY842
El Al
40º46'28.2"N, 14º22'45.0"E10668145º849
2020-06-16
 14:09:27
WZZ1183
Wizzair
40º45'34.7"N, 14º16'56.9"E2369101º445
2020-06-16
 14:05:12
SLJ901
Silkair
40º39'55.5"N, 14º29'9.0"E246125º439
2020-06-16
 12:29:44
SLJ801
Silkair
40º43'56.0"N, 14º16'22.3"E2141195º403
2020-06-16
 11:18:46
THY6086
Turkish
40º45'49.6"N, 14º20'47.9"E1249691º830
2020-06-16
 10:24:19
DILCG40º46'56.3"N, 14º25'44.7"E270595º350
2020-06-16
 10:16:47
JFA60B9
Mosquito
40º38'6.7"N, 14º27'23.2"E246118º259
2020-06-16
 08:52:23
TVS3532
Skytravel
40º49'4.7"N, 14º16'21.8"E12496178º767
2020-06-16
 08:46:58
PHCJM
Helicopters
40º46'8.1"N, 14º11'52.3"E2994273º399
2020-06-16
 06:57:06
ELY014
El Al
40º39'34.2"N, 14º21'49.9"E11887119º860
2020-06-15
 20:57:12
SVA112
Saudia
40º39'18.1"N, 14º20'41.0"E11277133º865
2020-06-15
 18:04:04
PHCJM
Helicopters
40º43'7.7"N, 14º31'17.7"E310124º423
2020-06-15
 16:07:58
SWR62H
Swiss
40º43'38.9"N, 14º15'51.0"E2545163º383
2020-06-15
 15:16:07
HBDGE40º44'31.7"N, 14º21'45.3"E876163º199
2020-06-15
 14:23:26
QTR8002
Qatari
40º48'20.9"N, 14º20'40.7"E1249691º830
2020-06-15
 14:12:43
KAF322740º38'3.6"N, 14º17'34.6"E10058133º823
2020-06-15
 12:46:27
AFR11SE
Airfrans
40º46'16.1"N, 14º12'1.4"E2125309º411
2020-06-15
 12:33:07
SLJ101
Silkair
40º45'31.5"N, 14º15'56.0"E1859176º366
2020-06-15
 12:32:04
ISKYT
Intersky
40º44'15.4"N, 14º34'44.5"E2438347º371
2020-06-15
 10:03:05
BREUS27
Aviabreeze
40º40'39.2"N, 14º20'17.5"E822188º854
2020-06-15
 09:53:53
DETVV
Samal
40º44'22.5"N, 14º24'14.4"E325º165
2020-06-15
 09:21:00
MNB303
Black Sea
40º50'8.4"N, 14º22'42.0"E11582273º690
2020-06-15
 08:29:30
EJU868K
Alpine
40º39'25.7"N, 14º27'46.8"E11285142º769
2020-06-15
 07:28:34
SLJ801
Silkair
40º46'14.9"N, 14º14'17.1"E1790257º376
2020-06-15
 00:52:25
BAW109
Speedbird
40º37'27.7"N, 14º18'30.9"E11887133º843
2020-06-14
 20:44:41
AZA1PM
Alitalia
40º39'15.0"N, 14º21'22.5"E10203310º627
2020-06-14
 19:11:13
UAE142
Emirates
40º43'3.7"N, 14º23'10.4"E1127790º901
2020-06-14
 18:50:56
OOACC40º46'31.5"N, 14º9'17.3"E3573247º337
2020-06-14
 18:18:59
ISKYT
Intersky
40º38'18.5"N, 14º23'2.9"E3718140º379
2020-06-14
 13:58:29
SLJ701
Silkair
40º45'51.1"N, 14º15'22.0"E2232197º444
2020-06-14
 11:46:14
GLJ93EN
Global Austria
40º43'53.0"N, 14º23'32.8"E1188790º798
2020-06-14
 11:24:54
NJE845Y
Fraction
40º48'35.2"N, 14º15'45.6"E2514246º249
2020-06-14
 09:29:24
UAL90
United
40º42'36.7"N, 14º22'38.3"E11269120º881
2020-06-14
 08:57:13
CNV6114
Convoy
40º46'5.7"N, 14º13'38.0"E2072276º249
2020-06-14
 00:47:44
EVE060P
Sunbeam
40º38'58.7"N, 14º19'34.4"E13106270º714
2020-06-13
 23:44:54
MAU15
Airmauritius
40º36'44.3"N, 14º17'57.8"E10668133º819
2020-06-13
 14:53:19
TUX1731
Tulpa
40º45'45.7"N, 14º15'59.3"E1584165º317
2020-06-13
 14:40:28
WZZ1972
Wizzair
40º44'29.3"N, 14º16'33.7"E2316144º407
2020-06-13
 13:12:26
TUX1730
Tulpa
40º39'48.8"N, 14º25'27.4"E243840º460
2020-06-13
 12:53:13
THY6351
Turkish
40º51'5.4"N, 14º21'47.8"E12192273º704
2020-06-13
 10:03:58
ATILA0740º44'27.4"N, 14º15'18.0"E8534339º437
2020-06-13
 08:58:40
GTI4231
Giant
40º51'14.0"N, 14º22'20.5"E9753273º688

Thursday, June 11, 2020

Flights report (2020-06-11)

 • statistics spanning 16 hr 50 min, from Wed 10 08:59:20 local time
 • 19 flights spotted (one every 53.2 minutes)
 • speeds ranging from 374 to 880 km/h
 • altitudes ranging from 2804 to 13708 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-11
 01:50:15
UAE2626
Emirates
40º41'15.8"N, 14º19'39.6"E11277119º825
2020-06-11
 01:41:03
THY6636
Turkish
40º47'24.6"N, 14º13'59.1"E1158291º820
2020-06-11
 01:14:25
REU974
Reunion
40º36'38.1"N, 14º17'17.1"E10058133º804
2020-06-10
 23:54:09
THY6660
Turkish
40º49'30.0"N, 14º17'0.8"E1188791º814
2020-06-10
 23:42:22
MAU15
Airmauritius
40º42'42.2"N, 14º25'7.4"E10668134º782
2020-06-10
 23:25:17
THY6416
Turkish
40º37'8.7"N, 14º22'23.8"E1127788º880
2020-06-10
 20:48:23
VJT405
Vista Malta
40º37'36.6"N, 14º18'55.1"E13708320º732
2020-06-10
 20:44:37
THY6635
Turkish
40º44'45.8"N, 14º25'4.7"E10965274º692
2020-06-10
 20:18:41
SOO275
Southern Air
40º47'17.9"N, 14º19'5.6"E10668139º817
2020-06-10
 18:40:44
VND414840º47'19.1"N, 14º18'49.9"E11887142º740
2020-06-10
 18:11:45
OOLMS40º41'46.1"N, 14º17'29.9"E4450163º423
2020-06-10
 17:10:06
THY6659
Turkish
40º48'14.7"N, 14º23'9.1"E10965272º700
2020-06-10
 16:43:07
QTR3FM
Qatari
40º47'12.6"N, 14º14'41.4"E1248991º832
2020-06-10
 16:10:28
SVA942
Saudia
40º39'15.8"N, 14º19'41.6"E10058142º811
2020-06-10
 15:56:47
THY6415
Turkish
40º49'47.3"N, 14º24'37.6"E12192272º727
2020-06-10
 14:16:15
ENF04
** P180
40º42'9.7"N, 14º25'50.1"E8534322º579
2020-06-10
 13:12:01
KAF322740º47'3.8"N, 14º28'32.3"E10972312º682
2020-06-10
 11:41:59
NAVY502
Nav Dispatch
40º43'35.2"N, 14º34'47.4"E2804349º374
2020-06-10
 08:59:20
GTI4231
Giant
40º42'25.8"N, 14º24'27.7"E9753274º674

Wednesday, June 10, 2020

Flights report (2020-06-10)

 • statistics spanning 18 hr 51 min, from Tue 9 07:53:34 local time
 • 13 flights spotted (one every 87.0 minutes)
 • speeds ranging from 315 to 867 km/h
 • altitudes ranging from 2697 to 12489 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-10
 02:45:02
THY6412
Turkish
40º46'40.1"N, 14º17'47.2"E1188791º838
2020-06-10
 02:04:50
OLY707
Olavia
40º44'45.3"N, 14º18'46.1"E1188790º828
2020-06-10
 00:07:42
SVA932
Saudia
40º49'4.6"N, 14º23'19.2"E10058135º798
2020-06-09
 19:17:18
QTR8013
Qatari
40º44'40.9"N, 14º17'4.5"E1229190º867
2020-06-09
 17:46:25
IRVRP
Safat Air
40º36'6.1"N, 14º19'38.2"E8526335º580
2020-06-09
 17:14:50
IRA738
Iranair
40º36'14.1"N, 14º20'21.6"E11711102º811
2020-06-09
 16:26:45
IAM1422
Italian Airforce
40º44'10.5"N, 14º18'31.5"E1066899º799
2020-06-09
 15:02:21
WZZ1972
Wizzair
40º44'21.3"N, 14º20'59.6"E269788º476
2020-06-09
 14:12:16
NAVY502
Nav Dispatch
40º39'0.6"N, 14º23'48.6"E3436146º315
2020-06-09
 12:19:07
KQA2101
Kenya
40º39'45.9"N, 14º18'22.5"E12489133º791
2020-06-09
 11:20:03
AZA8008
Alitalia
40º44'13.4"N, 14º11'20.7"E8618344º754
2020-06-09
 09:49:40
PIA8769
Pakistan
40º48'29.5"N, 14º22'29.1"E10972272º708
2020-06-09
 07:53:34
RCH879
Reach
40º43'24.0"N, 14º25'27.3"E10363269º655

Tuesday, June 9, 2020

Flights report (2020-06-09)

 • statistics spanning 18 hr 43 min, from Mon 8 09:11:21 local time
 • 8 flights spotted (one every 140.3 minutes)
 • speeds ranging from 283 to 851 km/h
 • altitudes ranging from 2110 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-09
 03:54:26
NOS120
Moonflower
40º46'34.9"N, 14º23'44.7"E8427120º851
2020-06-09
 01:07:04
RCH535
Reach
40º41'26.5"N, 14º21'25.6"E1036390º798
2020-06-09
 00:07:40
MWIND
Malawian
40º40'50.6"N, 14º22'55.4"E12496134º838
2020-06-08
 16:05:24
CPI081
Aircai
40º43'39.8"N, 14º12'8.6"E11087328º706
2020-06-08
 13:27:35
SLJ101
Silkair
40º45'26.6"N, 14º24'18.7"E288094º457
2020-06-08
 13:03:18
AFR11SE
Airfrans
40º45'43.9"N, 14º13'49.0"E2110267º387
2020-06-08
 12:11:33
IRVRP
Safat Air
40º47'58.2"N, 14º17'59.9"E11269143º603
2020-06-08
 09:11:21
NAVY502
Nav Dispatch
40º40'23.9"N, 14º17'57.7"E3307163º283

Monday, June 8, 2020

Flights report (2020-06-08)

 • statistics spanning 22 hr 15 min, from Sun 7 08:11:57 local time
 • 14 flights spotted (one every 95.4 minutes)
 • speeds ranging from 360 to 901 km/h
 • altitudes ranging from 2446 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-08
 06:27:45
QTR8002
Qatari
40º50'23.1"N, 14º23'32.6"E10363273º692
2020-06-07
 23:33:45
REU976
Reunion
40º45'40.2"N, 14º13'8.1"E11277133º828
2020-06-07
 23:10:46
PLM356
Pullmantur
40º50'19.3"N, 14º23'25.2"E12192267º675
2020-06-07
 20:21:31
AZA1PM
Alitalia
40º42'56.6"N, 14º27'6.1"E10363322º693
2020-06-07
 17:32:52
MNB304
Black Sea
40º47'46.7"N, 14º20'26.8"E1249691º820
2020-06-07
 15:45:58
THY6215
Turkish
40º42'32.7"N, 14º22'58.2"E1097291º867
2020-06-07
 15:13:11
LWG129140º41'58.0"N, 14º24'9.5"E10058144º595
2020-06-07
 13:56:28
AHO238V
Air Hamburg
40º46'14.4"N, 14º10'47.0"E2987243º360
2020-06-07
 11:52:57
THY6346
Turkish
40º45'22.1"N, 14º20'33.5"E1066891º833
2020-06-07
 11:51:47
RYR606
Ryanair
40º39'52.4"N, 14º25'25.7"E244637º405
2020-06-07
 11:13:14
MNB303
Black Sea
40º50'6.7"N, 14º23'53.9"E11582273º658
2020-06-07
 10:45:03
RYR605
Ryanair
40º39'12.8"N, 14º24'47.7"E244639º391
2020-06-07
 10:04:02
UAL90
United
40º48'38.7"N, 14º13'58.9"E11277120º901
2020-06-07
 08:11:57
VND512040º37'0.2"N, 14º17'2.8"E9692328º550

Sunday, June 7, 2020

Flights report (2020-06-07)

 • statistics spanning 20 hr 17 min, from Sat 6 09:58:12 local time
 • 11 flights spotted (one every 110.7 minutes)
 • speeds ranging from 439 to 889 km/h
 • altitudes ranging from 2453 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-07
 06:16:00
SLJ501
Silkair
40º39'42.3"N, 14º29'31.6"E245322º439
2020-06-07
 06:15:46
THY6345
Turkish
40º51'31.1"N, 14º14'36.9"E10972273º611
2020-06-07
 03:27:28
CFC4195
Canforce
40º37'25.3"N, 14º18'58.2"E10050118º870
2020-06-07
 02:55:11
THY6215
Turkish
40º49'7.2"N, 14º17'59.1"E10972268º645
2020-06-07
 00:15:36
OLY329
Olavia
40º45'16.1"N, 14º18'48.1"E1158291º878
2020-06-06
 23:20:26
MAU15
Airmauritius
40º40'6.4"N, 14º17'33.3"E10668133º889
2020-06-06
 20:33:20
MMZ631
Euroatlantic
40º46'24.4"N, 14º11'14.7"E1219291º825
2020-06-06
 19:44:47
HFM262P
Moonraker
40º50'7.5"N, 14º21'32.4"E11574273º629
2020-06-06
 19:21:05
QTR8013
Qatari
40º46'21.6"N, 14º14'18.0"E1249691º859
2020-06-06
 14:51:05
WZZ1972
Wizzair
40º45'18.8"N, 14º25'27.0"E339095º537
2020-06-06
 09:58:12
UAL90
United
40º40'30.1"N, 14º24'55.8"E11887119º849

Saturday, June 6, 2020

Flights report (2020-06-06)

 • statistics spanning 23 hr 46 min, from Fri 5 07:01:57 local time
 • 15 flights spotted (one every 95.0 minutes)
 • speeds ranging from 374 to 851 km/h
 • altitudes ranging from 3352 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-06
 06:47:58
SVA3092
Saudia
40º39'13.1"N, 14º17'49.9"E10668133º851
2020-06-06
 05:36:33
AEA964
Europa
40º46'31.0"N, 14º21'9.2"E12184268º751
2020-06-06
 03:52:22
QTR7452
Qatari
40º46'39.7"N, 14º15'52.8"E9403120º756
2020-06-06
 01:06:03
QQE700
Qatar Executive
40º43'59.9"N, 14º34'56.4"E1371691º828
2020-06-05
 19:30:24
ITOPF
Aero Citro
40º37'29.0"N, 14º27'35.6"E352834º508
2020-06-05
 18:44:19
DIZST40º47'25.0"N, 14º23'43.8"E11887175º519
2020-06-05
 18:15:05
CNV6404
Convoy
40º40'17.3"N, 14º18'36.0"E7010157º374
2020-06-05
 13:36:48
UAE141
Emirates
40º48'37.0"N, 14º21'57.1"E11582272º703
2020-06-05
 13:29:58
GAF173
German Air Force
40º33'44.1"N, 14º21'57.5"E11269326º675
2020-06-05
 11:35:31
SLJ401
Silkair
40º37'27.4"N, 14º28'16.7"E335233º494
2020-06-05
 11:25:58
NAVY531
Nav Dispatch
40º38'15.6"N, 14º23'44.1"E499139º387
2020-06-05
 11:11:56
IAM3186
Italian Airforce
40º36'5.1"N, 14º21'21.8"E490739º656
2020-06-05
 07:20:06
THY6332
Turkish
40º49'14.7"N, 14º24'46.0"E11582268º650
2020-06-05
 07:02:26
AEA458
Europa
40º44'51.6"N, 14º21'24.3"E12192269º704

Friday, June 5, 2020

Flights report (2020-06-05)

 • statistics spanning 10 hr 1 min, from Thu 4 08:38:18 local time
 • 9 flights spotted (one every 66.8 minutes)
 • speeds ranging from 627 to 819 km/h
 • altitudes ranging from 9753 to 11582 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-04
 18:39:59
KAF321240º42'28.9"N, 14º10'7.1"E10668133º812
2020-06-04
 16:59:26
EDW385
Edelweiss
40º46'47.6"N, 14º23'10.6"E11582325º632
2020-06-04
 16:59:19
NATO07
Mass Air
40º33'58.5"N, 14º15'49.9"E10370347º640
2020-06-04
 15:00:46
EDW384K
Edelweiss
40º43'28.3"N, 14º21'40.2"E11277143º799
2020-06-04
 14:58:38
THY6418
Turkish
40º41'41.6"N, 14º32'50.7"E1126990º819
2020-06-04
 12:49:34
THY6645
Turkish
40º45'4.4"N, 14º21'12.4"E10972274º627
2020-06-04
 10:58:54
PUE62
Puelche
40º46'29.0"N, 14º20'51.1"E11582273º664
2020-06-04
 08:50:54
GTI4231
Giant
40º43'42.6"N, 14º15'5.2"E9753274º714
2020-06-04
 08:38:18
THY6417
Turkish
40º40'30.5"N, 14º25'54.8"E10363269º680

Thursday, June 4, 2020

Flights report (2020-06-04)

 • statistics spanning 17 hr 52 min, from Wed 3 09:15:39 local time
 • 6 flights spotted (one every 178.8 minutes)
 • speeds ranging from 321 to 835 km/h
 • altitudes ranging from 3726 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-04
 03:08:31
AEA457
Europa
40º46'10.3"N, 14º23'51.0"E1158291º835
2020-06-03
 23:29:38
THY6416
Turkish
40º43'47.6"N, 14º23'17.5"E1219290º822
2020-06-03
 20:32:07
AZA1PM
Alitalia
40º46'4.3"N, 14º25'33.0"E7749324º719
2020-06-03
 16:07:23
THY6415
Turkish
40º43'32.1"N, 14º25'0.5"E10782275º727
2020-06-03
 14:54:54
IAM1423
Italian Airforce
40º43'17.2"N, 14º12'36.9"E1127798º774
2020-06-03
 09:15:39
NAVY502
Nav Dispatch
40º38'26.3"N, 14º22'48.1"E3726144º321

Wednesday, June 3, 2020

Flights report (2020-06-03)

 • statistics spanning 19 hr 20 min, from Tue 2 08:10:46 local time
 • 12 flights spotted (one every 96.7 minutes)
 • speeds ranging from 297 to 830 km/h
 • altitudes ranging from 2423 to 12504 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-03
 03:31:44
AEA644
Europa
40º46'59.9"N, 14º24'58.5"E1188791º815
2020-06-03
 00:58:59
THY6412
Turkish
40º47'39.0"N, 14º23'15.5"E1219991º777
2020-06-02
 22:12:55
AZA1PM
Alitalia
40º40'57.5"N, 14º27'54.2"E9144311º683
2020-06-02
 20:26:15
MNB843
Black Sea
40º43'16.4"N, 14º24'22.7"E1249690º806
2020-06-02
 18:41:35
IRA730
Iranair
40º45'13.4"N, 14º45'57.7"E1249691º830
2020-06-02
 18:10:42
THY6411
Turkish
40º42'7.0"N, 14º25'49.0"E11582269º671
2020-06-02
 15:05:11
WZZ1972
Wizzair
40º45'47.2"N, 14º24'26.4"E316294º465
2020-06-02
 13:12:38
SLJ101
Silkair
40º38'53.0"N, 14º27'46.8"E336828º558
2020-06-02
 12:11:27
NAVY502
Nav Dispatch
40º43'25.0"N, 14º34'41.4"E2423350º297
2020-06-02
 10:48:56
THY6086
Turkish
40º43'37.7"N, 14º35'15.7"E1250490º804
2020-06-02
 10:13:35
LZB471
Flying Bulgaria
40º49'13.7"N, 14º22'36.5"E11582268º640
2020-06-02
 08:10:46
TCGHP
Africargo
40º39'2.0"N, 14º24'28.2"E10363270º677