Friday, June 26, 2020

Flights report (2020-06-26)

  • statistics spanning 7 hr 47 min, from Thu 25 07:57:25 local time
  • 19 flights spotted (one every 24.5 minutes)
  • speeds ranging from 275 to 783 km/h
  • altitudes ranging from 1950 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-25
 15:44:31
WZZ6NL
Wizzair
40º45'13.6"N, 14º17'6.7"E2095110º400
2020-06-25
 14:45:01
THY6418
Turkish
40º49'20.8"N, 14º25'46.8"E1127792º783
2020-06-25
 14:41:49
EWG23P
Eurowings
40º38'39.9"N, 14º19'13.3"E11582341º716
2020-06-25
 14:19:26
ITOPF
Aero Citro
40º45'36.6"N, 14º14'45.4"E9166339º687
2020-06-25
 14:14:22
BEL12K
Bee-line
40º44'22.8"N, 14º16'37.7"E2712150º381
2020-06-25
 13:43:43
SIO505
Sirio
40º45'17.6"N, 14º17'47.9"E1950106º474
2020-06-25
 13:01:37
KQA2100
Kenya
40º38'40.7"N, 14º17'56.6"E12192337º758
2020-06-25
 12:43:00
THY6645
Turkish
40º41'9.5"N, 14º24'22.7"E10668270º696
2020-06-25
 12:08:42
RYR76
Ryanair
40º35'54.5"N, 14º19'36.2"E11399343º692
2020-06-25
 11:31:21
SPORT
Ejectuiv Pacifico
40º39'36.6"N, 14º25'13.9"E506739º411
2020-06-25
 11:15:19
TRA11B
Transavia
40º35'51.3"N, 14º26'50.4"E12192342º680
2020-06-25
 10:09:33
EJU59BT
Alpine
40º45'34.5"N, 14º15'55.7"E2286233º407
2020-06-25
 09:24:53
N4432K40º37'38.6"N, 14º22'15.7"E518925º312
2020-06-25
 09:14:23
TRA412B
Transavia
40º45'56.4"N, 14º13'54.0"E2308242º386
2020-06-25
 08:38:19
NAVY502
Nav Dispatch
40º45'32.5"N, 14º21'49.7"E278895º275
2020-06-25
 08:34:54
RYR84XH
Ryanair
40º45'33.9"N, 14º14'44.3"E11277143º743
2020-06-25
 08:14:52
THY6417
Turkish
40º48'14.6"N, 14º25'2.9"E10972273º716
2020-06-25
 07:57:25
SOW4
Sowind
40º42'22.6"N, 14º20'14.4"E12496177º627