Tuesday, June 23, 2020

Flights report (2020-06-23)

  • statistics spanning 12 hr 17 min, from Mon 22 07:32:18 local time
  • 13 flights spotted (one every 56.7 minutes)
  • speeds ranging from 333 to 786 km/h
  • altitudes ranging from 2423 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-22
 19:50:07
RYR7N
Ryanair
40º48'51.9"N, 14º25'24.9"E11582323º695
2020-06-22
 19:03:13
JSY226C40º43'3.2"N, 14º27'27.4"E9753328º621
2020-06-22
 17:54:51
RYR9UN
Ryanair
40º48'27.9"N, 14º25'21.8"E10668144º706
2020-06-22
 15:43:47
IAM3186
Italian Airforce
40º41'7.7"N, 14º24'37.1"E731516º626
2020-06-22
 15:42:37
AXY0103
Legend
40º50'26.1"N, 14º19'24.1"E12192273º740
2020-06-22
 15:39:54
RCH467
Reach
40º39'44.8"N, 14º25'2.2"E2941275º477
2020-06-22
 12:25:33
RYR61
Ryanair
40º44'7.7"N, 14º18'46.5"E2423172º439
2020-06-22
 11:59:23
SLJ501
Silkair
40º39'31.6"N, 14º21'19.9"E3048294º479
2020-06-22
 10:55:16
AEE5CO
Aegean
40º48'5.3"N, 14º22'33.5"E11056121º719
2020-06-22
 09:54:19
UAL90
United
40º49'18.8"N, 14º21'13.0"E11887120º786
2020-06-22
 09:02:49
CNV6222
Convoy
40º44'1.5"N, 14º22'41.1"E3649179º333
2020-06-22
 08:21:13
EJU868K
Alpine
40º48'24.1"N, 14º20'33.5"E11277148º737
2020-06-22
 07:32:18
PJS800
Jetaviation
40º39'21.3"N, 14º18'10.3"E11887133º746