Thursday, May 6, 2021

Flights report (2021-05-06)

 • statistics spanning 23 hr 7 min, from Wed 5 07:15:47 local time
 • 39 flights spotted (one every 35.5 minutes)
 • speeds ranging from 408 to 883 km/h
 • altitudes ranging from 1798 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-05-06
 06:23:09
AZA895
Alitalia
40º49'43.7"N, 14º18'28.9"E11170305º608
2021-05-06
 02:00:01
MSA995
Airmerci
40º42'30.1"N, 14º22'37.9"E10081142º770
2021-05-05
 23:08:57
MSA994
Airmerci
40º42'52.8"N, 14º25'37.5"E10355326º616
2021-05-05
 23:00:28
AZA894
Alitalia
40º43'53.8"N, 14º18'41.1"E9776119º852
2021-05-05
 22:09:54
REU9972
Reunion
40º35'37.2"N, 14º18'58.9"E10668132º872
2021-05-05
 21:38:32
SLJ801
Silkair
40º45'19.6"N, 14º16'58.7"E1798145º445
2021-05-05
 21:36:46
THY6415
Turkish
40º53'25.6"N, 14º19'42.5"E12192267º630
2021-05-05
 21:36:39
THY6386
Turkish
40º42'12.1"N, 14º24'24.1"E1127790º873
2021-05-05
 21:33:56
RYR1YD
Ryanair
40º42'42.5"N, 14º33'48.9"E2606408
2021-05-05
 21:21:05
RYR8KE
Ryanair
40º44'12.1"N, 14º16'23.0"E11887140º766
2021-05-05
 21:09:18
FDX8
Fedex
40º40'32.7"N, 14º25'14.6"E10668119º872
2021-05-05
 20:41:29
EJU627D
Alpine
40º47'40.2"N, 14º23'50.4"E11269146º746
2021-05-05
 20:39:07
MSA993
Airmerci
40º51'2.5"N, 14º19'48.8"E9448143º782
2021-05-05
 20:08:50
RYR47BH
Ryanair
40º37'45.1"N, 14º22'42.3"E11582348º685
2021-05-05
 19:43:36
AZA1PM
Alitalia
40º35'32.7"N, 14º14'37.1"E9768314º595
2021-05-05
 19:21:40
QTR8276
Qatari
40º43'15.4"N, 14º21'9.3"E1097290º880
2021-05-05
 19:21:19
DLH6KV
Lufthansa
40º40'24.3"N, 14º25'51.7"E11574345º680
2021-05-05
 18:42:31
AZA1185
Alitalia
40º50'28.3"N, 14º14'57.8"E11269143º759
2021-05-05
 18:12:42
QTR8BM
Qatari
40º44'39.0"N, 14º23'0.3"E1066890º873
2021-05-05
 17:37:20
QTR231A
Qatari
40º44'59.6"N, 14º23'32.6"E1249691º865
2021-05-05
 17:26:58
MSA9892
Airmerci
40º50'29.2"N, 14º24'8.4"E10363330º648
2021-05-05
 17:09:24
UAE142
Emirates
40º46'41.2"N, 14º21'52.6"E1097291º859
2021-05-05
 16:54:12
UAE186
Emirates
40º47'50.0"N, 14º19'20.3"E1097291º862
2021-05-05
 15:47:07
UAE9969
Emirates
40º47'31.7"N, 14º22'44.7"E1127791º883
2021-05-05
 15:29:11
THY6385
Turkish
40º43'5.7"N, 14º24'23.4"E10363275º622
2021-05-05
 14:58:32
IAM3185
Italian Airforce
40º45'49.3"N, 14º20'57.4"E8534332º716
2021-05-05
 14:13:08
THY8QA
Turkish
40º45'6.5"N, 14º24'53.7"E1188791º844
2021-05-05
 14:00:17
ENF0240º36'15.4"N, 14º20'21.1"E8534339º582
2021-05-05
 13:53:13
WZZ1AD
Wizzair
40º54'13.7"N, 14º17'2.7"E11902159º712
2021-05-05
 13:43:04
AZA1730
Alitalia
40º37'31.4"N, 14º18'48.5"E11582341º688
2021-05-05
 13:19:08
THY6288
Turkish
40º48'36.5"N, 14º23'9.7"E1096592º851
2021-05-05
 12:22:18
IBE33DP
Iberia
40º45'16.9"N, 14º13'1.5"E2377251º418
2021-05-05
 12:22:11
IFC8821
Indian Airforce
40º43'22.8"N, 14º27'52.7"E12199313º643
2021-05-05
 10:52:42
QTR54V
Qatari
40º45'18.9"N, 14º22'33.7"E1219291º865
2021-05-05
 10:00:28
FLC85
Flight Check
40º38'24.3"N, 14º18'21.8"E8229177º724
2021-05-05
 09:57:32
CNV6306
Convoy
40º42'43.9"N, 14º33'1.8"E2758420
2021-05-05
 08:52:20
RYR8WK
Ryanair
40º44'59.8"N, 14º23'44.5"E11582321º597
2021-05-05
 08:09:46
PLM947P
Pullmantur
40º35'16.4"N, 14º22'59.4"E12192276º650
2021-05-05
 07:15:47
RYR2EB
Ryanair
40º43'1.1"N, 14º21'16.3"E11277141º770

Wednesday, May 5, 2021

Flights report (2021-05-05)

 • statistics spanning 21 hr 19 min, from Tue 4 07:06:46 local time
 • 28 flights spotted (one every 45.7 minutes)
 • speeds ranging from 365 to 931 km/h
 • altitudes ranging from 1729 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-05-05
 04:26:31
THY6412
Turkish
40º44'1.4"N, 14º21'4.5"E1188790º841
2021-05-05
 01:56:20
MSA995
Airmerci
40º50'23.9"N, 14º19'13.9"E10058143º759
2021-05-04
 23:07:25
MSA994
Airmerci
40º42'29.2"N, 14º25'51.9"E10363326º609
2021-05-04
 22:03:59
THY6411
Turkish
40º52'38.5"N, 14º20'34.8"E11582267º630
2021-05-04
 20:38:59
MSA993
Airmerci
40º44'25.8"N, 14º22'2.9"E10058144º727
2021-05-04
 20:21:39
RYR47BH
Ryanair
40º38'35.6"N, 14º19'5.2"E11582348º682
2021-05-04
 20:17:18
THY45M
Turkish
40º45'51.1"N, 14º21'36.8"E1066891º870
2021-05-04
 20:14:21
THY9KY
Turkish
40º43'33.2"N, 14º25'7.2"E3162127º514
2021-05-04
 20:03:59
THY6BA
Turkish
40º43'57.3"N, 14º22'53.9"E1188790º849
2021-05-04
 19:56:54
THY8TA
Turkish
40º47'4.3"N, 14º23'7.7"E1066891º904
2021-05-04
 19:55:50
THY2GU
Turkish
40º41'8.2"N, 14º25'7.1"E1127790º860
2021-05-04
 19:30:37
AZA1PM
Alitalia
40º32'0.5"N, 14º13'49.4"E9136316º616
2021-05-04
 18:48:39
AZA1185
Alitalia
40º44'30.4"N, 14º18'36.2"E10058142º791
2021-05-04
 18:20:43
QTR8272
Qatari
40º47'38.0"N, 14º20'48.8"E1066891º928
2021-05-04
 17:59:22
QTR8BM
Qatari
40º47'49.1"N, 14º19'31.3"E1066891º931
2021-05-04
 17:14:41
UAE142
Emirates
40º45'35.7"N, 14º25'50.8"E1127791º922
2021-05-04
 16:34:29
RYR8VK
Ryanair
40º31'4.7"N, 14º11'16.3"E10363333º622
2021-05-04
 16:25:17
CNV4791
Convoy
40º46'52.8"N, 14º25'16.2"E11582312º600
2021-05-04
 16:22:13
BLA4106
All Charter
40º29'56.9"N, 14º9'53.7"E12184316º616
2021-05-04
 13:32:01
AZA1730
Alitalia
40º34'54.6"N, 14º16'27.4"E11582343º664
2021-05-04
 12:05:16
SLJ501
Silkair
40º45'40.1"N, 14º15'7.6"E1729210º365
2021-05-04
 11:52:32
AZA1724
Alitalia
40º34'2.4"N, 14º16'17.8"E10363343º667
2021-05-04
 10:43:48
VCV729
Conviasa
40º45'4.9"N, 14º24'37.5"E1219291º867
2021-05-04
 10:09:02
LAV457
Albastar
40º37'9.1"N, 14º22'31.7"E553240º592
2021-05-04
 08:59:15
RYR6VX
Ryanair
40º48'43.6"N, 14º25'21.6"E10972326º608
2021-05-04
 08:50:45
RYR8WK
Ryanair
40º50'18.6"N, 14º23'52.6"E11582325º614
2021-05-04
 07:09:36
AZA11MR
Alitalia
40º38'28.3"N, 14º19'0.5"E10279311º614
2021-05-04
 07:06:46
RYR2EB
Ryanair
40º43'48.8"N, 14º20'25.6"E11277141º775

Tuesday, May 4, 2021

Flights report (2021-05-04)

 • statistics spanning 18 hr 31 min, from Mon 3 07:15:00 local time
 • 38 flights spotted (one every 29.2 minutes)
 • speeds ranging from 275 to 902 km/h
 • altitudes ranging from 1729 to 11894 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-05-04
 01:46:51
MSA995
Airmerci
40º49'48.2"N, 14º20'31.0"E10081145º727
2021-05-03
 23:11:08
MSA994
Airmerci
40º41'56.0"N, 14º26'54.9"E10355325º638
2021-05-03
 22:48:02
AZA894
Alitalia
40º37'23.0"N, 14º23'49.5"E11490119º782
2021-05-03
 20:59:00
WZZ201
Wizzair
40º46'15.9"N, 14º14'44.4"E2392226º313
2021-05-03
 20:57:14
RYR98TR
Ryanair
40º43'22.8"N, 14º20'27.3"E11887141º732
2021-05-03
 20:35:53
MSA993
Airmerci
40º45'54.3"N, 14º21'34.6"E10050142º733
2021-05-03
 20:24:20
THY8TA
Turkish
40º47'29.2"N, 14º19'21.2"E1067591º835
2021-05-03
 20:05:14
RYR47BH
Ryanair
40º33'54.9"N, 14º13'36.5"E11582342º683
2021-05-03
 18:48:30
AZA1185
Alitalia
40º37'51.0"N, 14º25'53.7"E9456143º772
2021-05-03
 18:13:30
EZS48MZ
Topswiss
40º38'15.0"N, 14º16'36.9"E11879141º688
2021-05-03
 18:07:01
QTR8BM
Qatari
40º47'56.0"N, 14º18'30.1"E1066891º877
2021-05-03
 17:41:12
EJU94DY
Alpine
40º45'23.6"N, 14º10'58.7"E3063287º421
2021-05-03
 17:30:42
QTR58U
Qatari
40º46'27.1"N, 14º21'10.4"E1188791º902
2021-05-03
 17:28:00
NAVY502
Nav Dispatch
40º43'29.4"N, 14º36'5.1"E2362336º376
2021-05-03
 17:25:10
MSA9892
Airmerci
40º44'19.0"N, 14º28'28.5"E10363326º653
2021-05-03
 16:24:14
PVG2020
Privilege
40º45'10.6"N, 14º16'38.4"E1159090º840
2021-05-03
 16:10:05
FRF301
Fairfleet
40º35'35.7"N, 14º26'38.2"E6705262º275
2021-05-03
 15:45:41
DLH2KX
Lufthansa
40º44'30.0"N, 14º17'45.6"E11887189º580
2021-05-03
 15:16:20
THY9TJ
Turkish
40º43'28.6"N, 14º23'50.4"E1005890º822
2021-05-03
 15:14:20
THY8DM
Turkish
40º45'33.2"N, 14º25'51.0"E1066891º856
2021-05-03
 14:21:59
THY5GL
Turkish
40º49'2.6"N, 14º23'30.6"E10347268º580
2021-05-03
 14:18:33
IFC7121
Indian Airforce
40º51'54.9"N, 14º16'50.3"E10668141º700
2021-05-03
 14:11:50
THY8QA
Turkish
40º42'49.5"N, 14º15'28.1"E1127790º851
2021-05-03
 14:03:00
TUX1731
Tulpa
40º45'46.4"N, 14º14'35.8"E1729199º297
2021-05-03
 13:29:38
THY2HL
Turkish
40º43'27.1"N, 14º20'6.9"E1128590º854
2021-05-03
 13:27:02
WZZ154A
Wizzair
40º41'19.8"N, 14º21'26.3"E11894145º725
2021-05-03
 13:16:47
DLH9VV
Lufthansa
40º42'6.0"N, 14º24'3.1"E400044º580
2021-05-03
 12:59:13
TUX1730
Tulpa
40º39'10.0"N, 14º24'45.1"E322340º474
2021-05-03
 11:27:51
RYR18DZ
Ryanair
40º44'7.2"N, 14º23'46.4"E267466º495
2021-05-03
 10:15:14
IAM3185
Italian Airforce
40º36'21.1"N, 14º20'25.9"E7924319º712
2021-05-03
 10:14:32
THY2HB
Turkish
40º45'15.2"N, 14º26'3.6"E322394º529
2021-05-03
 09:41:24
RYR1695
Ryanair
40º43'17.9"N, 14º21'7.3"E11887143º688
2021-05-03
 09:29:30
THY3PC
Turkish
40º38'59.2"N, 14º24'6.4"E11582269º548
2021-05-03
 09:03:19
RYR8WK
Ryanair
40º46'26.1"N, 14º25'2.5"E11582324º619
2021-05-03
 07:51:11
RYR4FW
Ryanair
40º35'24.7"N, 14º14'56.4"E11582324º576
2021-05-03
 07:34:27
RYR8KE
Ryanair
40º43'8.9"N, 14º19'10.6"E11323141º751
2021-05-03
 07:22:53
RYR2EB
Ryanair
40º49'31.3"N, 14º20'57.7"E10668143º692
2021-05-03
 07:15:00
AZA11MR
Alitalia
40º37'55.5"N, 14º20'8.7"E8686318º629

Monday, May 3, 2021

Flights report (2021-05-03)

 • statistics spanning 22 hr 21 min, from Sun 2 07:55:27 local time
 • 33 flights spotted (one every 40.6 minutes)
 • speeds ranging from 386 to 881 km/h
 • altitudes ranging from 2385 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-05-03
 06:17:07
AZA895
Alitalia
40º43'31.9"N, 14º25'14.1"E9761307º663
2021-05-03
 05:16:03
RCH864
Reach
40º44'15.2"N, 14º24'14.5"E944890º817
2021-05-03
 04:14:03
ETH702
Ethiopian
40º41'33.4"N, 14º21'37.7"E10355309º627
2021-05-03
 00:10:31
MAU15
Airmauritius
40º37'34.4"N, 14º16'51.7"E11277133º822
2021-05-02
 22:40:41
AZA894
Alitalia
40º37'58.0"N, 14º16'43.9"E9745118º812
2021-05-02
 22:16:52
EJU59CL
Alpine
40º43'15.3"N, 14º33'34.6"E2385386
2021-05-02
 22:11:34
RYR98TR
Ryanair
40º48'46.7"N, 14º18'4.1"E11887142º724
2021-05-02
 20:58:15
RYR9SQ
Ryanair
40º47'20.1"N, 14º21'31.9"E10668143º687
2021-05-02
 20:34:55
EJU627D
Alpine
40º42'49.0"N, 14º19'26.3"E11285141º692
2021-05-02
 20:12:38
THY6BA
Turkish
40º46'44.2"N, 14º20'49.9"E1129291º823
2021-05-02
 20:04:51
RYR47BH
Ryanair
40º37'22.5"N, 14º19'48.3"E11582341º737
2021-05-02
 19:58:08
THY6216
Turkish
40º44'40.2"N, 14º23'13.3"E1188791º881
2021-05-02
 19:41:45
RYR4XF
Ryanair
40º51'17.6"N, 14º18'2.0"E11887143º675
2021-05-02
 18:58:36
AZA1185
Alitalia
40º38'35.8"N, 14º21'50.0"E11879144º688
2021-05-02
 18:53:17
SPAR96
Sierra Pacific
40º47'35.7"N, 14º25'36.4"E12192346º749
2021-05-02
 17:57:10
QTR231A
Qatari
40º44'1.2"N, 14º22'40.0"E1158290º860
2021-05-02
 16:58:34
PGT1100
Sunturk
40º44'44.7"N, 14º22'35.4"E1158291º804
2021-05-02
 15:48:54
PGT18G
Sunturk
40º43'43.4"N, 14º23'3.8"E1188790º811
2021-05-02
 15:13:04
RYR6248
Ryanair
40º38'55.4"N, 14º27'50.5"E269729º466
2021-05-02
 15:08:21
GBG900140º50'26.7"N, 14º19'4.1"E10972267º637
2021-05-02
 14:29:26
THY5GL
Turkish
40º39'7.1"N, 14º26'41.8"E10896270º606
2021-05-02
 14:06:48
THY8QA
Turkish
40º50'29.0"N, 14º20'26.2"E1219291º833
2021-05-02
 13:54:26
RYR46DP
Ryanair
40º45'5.2"N, 14º22'52.8"E11582324º685
2021-05-02
 13:13:38
EJU95DA
Alpine
40º39'34.3"N, 14º28'27.2"E282727º439
2021-05-02
 12:52:39
THY6215
Turkish
40º38'53.1"N, 14º21'49.5"E11582270º659
2021-05-02
 12:26:36
RYR1YD
Ryanair
40º42'50.6"N, 14º33'46.1"E2651444
2021-05-02
 11:53:56
RYR5JK
Ryanair
40º49'45.4"N, 14º20'16.2"E11277142º688
2021-05-02
 11:53:07
PGT65V
Sunturk
40º50'0.8"N, 14º23'49.9"E11567273º593
2021-05-02
 11:04:18
WZZ1922
Wizzair
40º34'37.5"N, 14º18'35.5"E11582344º719
2021-05-02
 10:15:51
THY6278
Turkish
40º44'55.5"N, 14º17'16.0"E1066090º851
2021-05-02
 08:51:41
THY1LV
Turkish
40º51'20.9"N, 14º22'45.9"E10965273º603
2021-05-02
 08:17:22
THY52T
Turkish
40º39'31.7"N, 14º18'47.2"E11582270º611
2021-05-02
 07:55:27
AZA1179
Alitalia
40º43'50.8"N, 14º22'10.8"E10668144º688

Sunday, May 2, 2021

Flights report (2021-05-02)

 • statistics spanning 22 hr 47 min, from Sat 1 06:59:56 local time
 • 29 flights spotted (one every 47.1 minutes)
 • speeds ranging from 473 to 891 km/h
 • altitudes ranging from 3108 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-05-02
 05:46:57
THY6277
Turkish
40º45'1.5"N, 14º24'7.9"E11590274º603
2021-05-02
 04:39:30
ETH702
Ethiopian
40º47'28.0"N, 14º23'14.8"E11201305º637
2021-05-02
 04:23:28
MNB547
Black Sea
40º43'27.7"N, 14º23'50.1"E975390º828
2021-05-02
 00:17:34
RYR4KJ
Ryanair
40º31'1.9"N, 14º10'25.3"E11887134º714
2021-05-01
 23:12:15
MNB546
Black Sea
40º50'5.9"N, 14º23'41.8"E9745273º629
2021-05-01
 22:07:11
RYR98TR
Ryanair
40º44'18.4"N, 14º20'0.2"E11277144º664
2021-05-01
 22:03:25
AZA9019
Alitalia
40º40'11.2"N, 14º20'16.9"E11582312º666
2021-05-01
 20:31:07
RYR47BH
Ryanair
40º38'34.0"N, 14º19'5.6"E11582349º732
2021-05-01
 19:35:43
AMC7563
Air Malta
40º48'3.2"N, 14º18'53.5"E11902142º711
2021-05-01
 19:04:56
AZA1185
Alitalia
40º42'46.7"N, 14º19'34.8"E10668141º688
2021-05-01
 18:16:15
QTR8276
Qatari
40º44'39.6"N, 14º24'51.7"E1127791º886
2021-05-01
 17:49:08
QTR8171
Qatari
40º49'41.0"N, 14º21'28.4"E10363273º643
2021-05-01
 17:48:47
QTR58U
Qatari
40º46'48.8"N, 14º21'1.8"E1219291º891
2021-05-01
 17:44:54
AFR6742
Airfrans
40º36'4.1"N, 14º25'26.1"E11582320º729
2021-05-01
 17:00:13
WZZ9EV
Wizzair
40º46'44.4"N, 14º23'50.6"E310896º553
2021-05-01
 16:49:08
VLG98AM
Vueling
40º43'19.2"N, 14º21'23.4"E1022691º825
2021-05-01
 16:38:38
RYR1920
Ryanair
40º44'10.6"N, 14º27'41.3"E313955º646
2021-05-01
 15:35:56
MIAMI
Mauria
40º50'34.3"N, 14º19'39.4"E1310692º862
2021-05-01
 15:28:23
MSR792
Egyptair
40º39'15.6"N, 14º27'38.9"E11269109º793
2021-05-01
 11:06:13
AEE5CO
Aegean
40º39'3.2"N, 14º23'19.8"E10515119º772
2021-05-01
 10:44:38
VSR901
Aviostart
40º44'19.5"N, 14º19'50.7"E10363272º473
2021-05-01
 09:03:36
RYR8WK
Ryanair
40º45'35.7"N, 14º23'43.4"E11582324º650
2021-05-01
 08:51:06
THY1LV
Turkish
40º49'39.4"N, 14º25'9.7"E10965274º580
2021-05-01
 08:48:10
THY32Y
Turkish
40º49'51.6"N, 14º20'41.2"E10972273º589
2021-05-01
 08:24:56
THY6LT
Turkish
40º36'44.6"N, 14º25'50.4"E10988271º593
2021-05-01
 08:08:33
AZA1179
Alitalia
40º42'19.1"N, 14º22'35.7"E10058141º724
2021-05-01
 07:17:09
AZA11MR
Alitalia
40º38'51.5"N, 14º18'46.8"E9738311º648
2021-05-01
 07:07:43
RYR6VX
Ryanair
40º40'44.4"N, 14º24'50.8"E10972323º658
2021-05-01
 06:59:56
EJU763L
Alpine
40º50'13.6"N, 14º18'53.7"E11277143º717

Saturday, May 1, 2021

Flights report (2021-05-01)

 • statistics spanning 23 hr 4 min, from Fri 30 07:20:14 local time
 • 38 flights spotted (one every 36.4 minutes)
 • speeds ranging from 413 to 933 km/h
 • altitudes ranging from 2438 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-05-01
 06:24:49
WZZ1FS
Wizzair
40º49'36.6"N, 14º24'9.9"E11277268º580
2021-05-01
 06:23:03
AZA895
Alitalia
40º43'5.5"N, 14º24'55.4"E11894307º629
2021-05-01
 01:19:59
THY6386
Turkish
40º44'40.7"N, 14º21'36.9"E1158290º869
2021-04-30
 22:23:30
REU976
Reunion
40º40'33.8"N, 14º24'58.7"E11277134º854
2021-04-30
 22:23:01
RYR528N
Ryanair
40º31'52.3"N, 14º12'58.9"E11582314º603
2021-04-30
 21:19:43
EJU627D
Alpine
40º43'55.6"N, 14º19'8.1"E11285142º746
2021-04-30
 21:14:53
CMB149
Us Transport Command
40º39'4.4"N, 14º21'8.6"E4099143º600
2021-04-30
 21:03:20
BCS7837
Eurotrans
40º46'32.2"N, 14º22'8.8"E10972296º572
2021-04-30
 20:37:31
RYR98TR
Ryanair
40º40'7.4"N, 14º21'45.4"E11277142º743
2021-04-30
 20:22:11
THY45M
Turkish
40º44'3.0"N, 14º21'52.1"E1065290º852
2021-04-30
 20:15:42
THY6BA
Turkish
40º44'39.6"N, 14º23'4.4"E1066890º841
2021-04-30
 20:13:13
RYR47BH
Ryanair
40º37'59.4"N, 14º19'16.6"E11582349º675
2021-04-30
 20:01:54
IBE3377
Iberia
40º45'52.6"N, 14º14'47.0"E2438252º413
2021-04-30
 19:12:45
AZA1185
Alitalia
40º43'36.0"N, 14º20'35.3"E10675143º766
2021-04-30
 18:58:29
EJU95DA
Alpine
40º39'55.7"N, 14º28'57.3"E246826º502
2021-04-30
 18:54:43
THY6385
Turkish
40º39'3.7"N, 14º21'34.4"E11582270º603
2021-04-30
 17:31:22
QTR58U
Qatari
40º47'59.2"N, 14º19'42.9"E1188791º933
2021-04-30
 15:52:20
THY2JY
Turkish
40º50'10.0"N, 14º23'59.1"E10363273º543
2021-04-30
 15:51:45
PGT18G
Sunturk
40º43'56.3"N, 14º23'54.6"E1127790º862
2021-04-30
 15:19:41
MSR792
Egyptair
40º40'35.1"N, 14º26'21.8"E10538110º878
2021-04-30
 15:07:39
THY7FA
Turkish
40º47'39.5"N, 14º20'17.3"E10363268º558
2021-04-30
 14:17:40
THY8QA
Turkish
40º44'47.4"N, 14º23'51.9"E1066091º881
2021-04-30
 14:07:25
CAI1976
Corendon
40º45'32.2"N, 14º23'14.4"E1249691º804
2021-04-30
 13:40:39
T7SGS40º36'35.1"N, 14º25'33.5"E12192270º650
2021-04-30
 13:08:07
THY2HL
Turkish
40º43'21.2"N, 14º22'51.9"E1249690º836
2021-04-30
 12:03:38
UAE9368
Emirates
40º44'27.7"N, 14º22'18.9"E1066890º888
2021-04-30
 11:59:37
AEE4078
Aegean
40º38'22.0"N, 14º22'36.9"E11285270º576
2021-04-30
 11:52:33
RYR8FF
Ryanair
40º38'50.6"N, 14º24'22.9"E531840º651
2021-04-30
 10:57:02
RYR7ZY
Ryanair
40º38'33.7"N, 14º20'7.2"E1158214º735
2021-04-30
 10:52:40
QTR231A
Qatari
40º47'46.8"N, 14º21'23.6"E1249691º860
2021-04-30
 09:26:15
AZA720
Alitalia
40º38'42.9"N, 14º24'2.7"E11277109º803
2021-04-30
 09:03:02
RYR8WK
Ryanair
40º47'42.7"N, 14º24'37.3"E11582324º630
2021-04-30
 09:00:40
EJU89CB
Alpine
40º44'28.3"N, 14º33'31.3"E2514431
2021-04-30
 08:55:01
RYR8KE
Ryanair
40º37'44.7"N, 14º22'0.1"E11414148º745
2021-04-30
 07:55:50
AZA1179
Alitalia
40º43'1.7"N, 14º20'1.2"E10058141º798
2021-04-30
 07:54:32
EJU763L
Alpine
40º38'44.6"N, 14º21'38.7"E10668140º749
2021-04-30
 07:20:14
RYR2EB
Ryanair
40º48'27.4"N, 14º19'47.1"E11277142º758