Tuesday, May 4, 2021

Flights report (2021-05-04)

  • statistics spanning 18 hr 31 min, from Mon 3 07:15:00 local time
  • 38 flights spotted (one every 29.2 minutes)
  • speeds ranging from 275 to 902 km/h
  • altitudes ranging from 1729 to 11894 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-05-04
 01:46:51
MSA995
Airmerci
40º49'48.2"N, 14º20'31.0"E10081145º727
2021-05-03
 23:11:08
MSA994
Airmerci
40º41'56.0"N, 14º26'54.9"E10355325º638
2021-05-03
 22:48:02
AZA894
Alitalia
40º37'23.0"N, 14º23'49.5"E11490119º782
2021-05-03
 20:59:00
WZZ201
Wizzair
40º46'15.9"N, 14º14'44.4"E2392226º313
2021-05-03
 20:57:14
RYR98TR
Ryanair
40º43'22.8"N, 14º20'27.3"E11887141º732
2021-05-03
 20:35:53
MSA993
Airmerci
40º45'54.3"N, 14º21'34.6"E10050142º733
2021-05-03
 20:24:20
THY8TA
Turkish
40º47'29.2"N, 14º19'21.2"E1067591º835
2021-05-03
 20:05:14
RYR47BH
Ryanair
40º33'54.9"N, 14º13'36.5"E11582342º683
2021-05-03
 18:48:30
AZA1185
Alitalia
40º37'51.0"N, 14º25'53.7"E9456143º772
2021-05-03
 18:13:30
EZS48MZ
Topswiss
40º38'15.0"N, 14º16'36.9"E11879141º688
2021-05-03
 18:07:01
QTR8BM
Qatari
40º47'56.0"N, 14º18'30.1"E1066891º877
2021-05-03
 17:41:12
EJU94DY
Alpine
40º45'23.6"N, 14º10'58.7"E3063287º421
2021-05-03
 17:30:42
QTR58U
Qatari
40º46'27.1"N, 14º21'10.4"E1188791º902
2021-05-03
 17:28:00
NAVY502
Nav Dispatch
40º43'29.4"N, 14º36'5.1"E2362336º376
2021-05-03
 17:25:10
MSA9892
Airmerci
40º44'19.0"N, 14º28'28.5"E10363326º653
2021-05-03
 16:24:14
PVG2020
Privilege
40º45'10.6"N, 14º16'38.4"E1159090º840
2021-05-03
 16:10:05
FRF301
Fairfleet
40º35'35.7"N, 14º26'38.2"E6705262º275
2021-05-03
 15:45:41
DLH2KX
Lufthansa
40º44'30.0"N, 14º17'45.6"E11887189º580
2021-05-03
 15:16:20
THY9TJ
Turkish
40º43'28.6"N, 14º23'50.4"E1005890º822
2021-05-03
 15:14:20
THY8DM
Turkish
40º45'33.2"N, 14º25'51.0"E1066891º856
2021-05-03
 14:21:59
THY5GL
Turkish
40º49'2.6"N, 14º23'30.6"E10347268º580
2021-05-03
 14:18:33
IFC7121
Indian Airforce
40º51'54.9"N, 14º16'50.3"E10668141º700
2021-05-03
 14:11:50
THY8QA
Turkish
40º42'49.5"N, 14º15'28.1"E1127790º851
2021-05-03
 14:03:00
TUX1731
Tulpa
40º45'46.4"N, 14º14'35.8"E1729199º297
2021-05-03
 13:29:38
THY2HL
Turkish
40º43'27.1"N, 14º20'6.9"E1128590º854
2021-05-03
 13:27:02
WZZ154A
Wizzair
40º41'19.8"N, 14º21'26.3"E11894145º725
2021-05-03
 13:16:47
DLH9VV
Lufthansa
40º42'6.0"N, 14º24'3.1"E400044º580
2021-05-03
 12:59:13
TUX1730
Tulpa
40º39'10.0"N, 14º24'45.1"E322340º474
2021-05-03
 11:27:51
RYR18DZ
Ryanair
40º44'7.2"N, 14º23'46.4"E267466º495
2021-05-03
 10:15:14
IAM3185
Italian Airforce
40º36'21.1"N, 14º20'25.9"E7924319º712
2021-05-03
 10:14:32
THY2HB
Turkish
40º45'15.2"N, 14º26'3.6"E322394º529
2021-05-03
 09:41:24
RYR1695
Ryanair
40º43'17.9"N, 14º21'7.3"E11887143º688
2021-05-03
 09:29:30
THY3PC
Turkish
40º38'59.2"N, 14º24'6.4"E11582269º548
2021-05-03
 09:03:19
RYR8WK
Ryanair
40º46'26.1"N, 14º25'2.5"E11582324º619
2021-05-03
 07:51:11
RYR4FW
Ryanair
40º35'24.7"N, 14º14'56.4"E11582324º576
2021-05-03
 07:34:27
RYR8KE
Ryanair
40º43'8.9"N, 14º19'10.6"E11323141º751
2021-05-03
 07:22:53
RYR2EB
Ryanair
40º49'31.3"N, 14º20'57.7"E10668143º692
2021-05-03
 07:15:00
AZA11MR
Alitalia
40º37'55.5"N, 14º20'8.7"E8686318º629