Thursday, June 11, 2020

Flights report (2020-06-11)

  • statistics spanning 16 hr 50 min, from Wed 10 08:59:20 local time
  • 19 flights spotted (one every 53.2 minutes)
  • speeds ranging from 374 to 880 km/h
  • altitudes ranging from 2804 to 13708 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-06-11
 01:50:15
UAE2626
Emirates
40º41'15.8"N, 14º19'39.6"E11277119º825
2020-06-11
 01:41:03
THY6636
Turkish
40º47'24.6"N, 14º13'59.1"E1158291º820
2020-06-11
 01:14:25
REU974
Reunion
40º36'38.1"N, 14º17'17.1"E10058133º804
2020-06-10
 23:54:09
THY6660
Turkish
40º49'30.0"N, 14º17'0.8"E1188791º814
2020-06-10
 23:42:22
MAU15
Airmauritius
40º42'42.2"N, 14º25'7.4"E10668134º782
2020-06-10
 23:25:17
THY6416
Turkish
40º37'8.7"N, 14º22'23.8"E1127788º880
2020-06-10
 20:48:23
VJT405
Vista Malta
40º37'36.6"N, 14º18'55.1"E13708320º732
2020-06-10
 20:44:37
THY6635
Turkish
40º44'45.8"N, 14º25'4.7"E10965274º692
2020-06-10
 20:18:41
SOO275
Southern Air
40º47'17.9"N, 14º19'5.6"E10668139º817
2020-06-10
 18:40:44
VND414840º47'19.1"N, 14º18'49.9"E11887142º740
2020-06-10
 18:11:45
OOLMS40º41'46.1"N, 14º17'29.9"E4450163º423
2020-06-10
 17:10:06
THY6659
Turkish
40º48'14.7"N, 14º23'9.1"E10965272º700
2020-06-10
 16:43:07
QTR3FM
Qatari
40º47'12.6"N, 14º14'41.4"E1248991º832
2020-06-10
 16:10:28
SVA942
Saudia
40º39'15.8"N, 14º19'41.6"E10058142º811
2020-06-10
 15:56:47
THY6415
Turkish
40º49'47.3"N, 14º24'37.6"E12192272º727
2020-06-10
 14:16:15
ENF04
** P180
40º42'9.7"N, 14º25'50.1"E8534322º579
2020-06-10
 13:12:01
KAF322740º47'3.8"N, 14º28'32.3"E10972312º682
2020-06-10
 11:41:59
NAVY502
Nav Dispatch
40º43'35.2"N, 14º34'47.4"E2804349º374
2020-06-10
 08:59:20
GTI4231
Giant
40º42'25.8"N, 14º24'27.7"E9753274º674