Monday, July 27, 2020

Flights report (2020-07-27)

  • statistics spanning 23 hr 36 min, from Sun 26 07:17:05 local time
  • 61 flights spotted (one every 23.2 minutes)
  • speeds ranging from 247 to 867 km/h
  • altitudes ranging from 1615 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-07-27
 06:54:00
RYR7791
Ryanair
40º42'15.1"N, 14º13'35.6"E11582671
2020-07-27
 06:10:44
VOE17JT
Volotea
40º37'37.4"N, 14º22'29.5"E379490º547
2020-07-26
 22:56:34
EJU49KY
Alpine
40º36'49.1"N, 14º25'55.1"E11582345º635
2020-07-26
 22:53:30
VOE1834
Volotea
40º43'50.4"N, 14º34'20.9"E2689353º426
2020-07-26
 22:40:04
EJU73AQ
Alpine
40º43'26.8"N, 14º34'1.1"E2407358º368
2020-07-26
 22:15:12
EJU13ZL
Alpine
40º41'30.3"N, 14º29'22.3"E241529º439
2020-07-26
 21:55:45
RYR8SH
Ryanair
40º46'59.0"N, 14º13'51.5"E11277143º786
2020-07-26
 21:24:58
VOE15KR
Volotea
40º38'6.9"N, 14º28'15.5"E270524º449
2020-07-26
 21:19:19
VOE17YW
Volotea
40º48'26.1"N, 14º16'4.1"E11277173º778
2020-07-26
 20:58:05
EJU782M
Alpine
40º44'59.4"N, 14º19'18.1"E10683143º803
2020-07-26
 20:13:53
VLJ890W40º45'27.3"N, 14º14'0.8"E2286262º362
2020-07-26
 20:03:02
EJU4829
Alpine
40º45'33.3"N, 14º14'9.4"E1859228º391
2020-07-26
 20:00:55
RYR7N
Ryanair
40º49'2.1"N, 14º24'59.4"E11041
2020-07-26
 19:00:47
EJU19WH
Alpine
40º43'28.1"N, 14º24'15.9"E266761º465
2020-07-26
 18:16:13
RYR8608
Ryanair
40º47'42.4"N, 14º23'32.4"E10668152º770
2020-07-26
 18:14:06
RYR9UN
Ryanair
40º44'29.2"N, 14º19'36.9"E11277143º799
2020-07-26
 18:13:09
IDPCQ
Independent
40º45'48.3"N, 14º27'42.8"E1615130º247
2020-07-26
 18:09:02
P4AND40º41'15.4"N, 14º27'51.6"E4404333º576
2020-07-26
 17:51:56
EJU4864
Alpine
40º43'19.9"N, 14º33'20.1"E368033º505
2020-07-26
 17:32:36
VLZ95340º43'37.9"N, 14º33'16.4"E268216º420
2020-07-26
 17:23:03
UAE142
Emirates
40º44'31.7"N, 14º15'11.0"E1127790º833
2020-07-26
 16:51:56
QTR31H
Qatari
40º46'28.5"N, 14º12'56.6"E1219291º867
2020-07-26
 16:51:20
EJU64BT
Alpine
40º39'6.7"N, 14º24'37.0"E295639º465
2020-07-26
 16:49:20
DIETB40º43'46.8"N, 14º37'32.4"E610313º423
2020-07-26
 16:43:55
AZA1180
Alitalia
40º47'16.1"N, 14º17'49.0"E11269143º793
2020-07-26
 16:43:47
UAE186
Emirates
40º45'9.5"N, 14º15'52.9"E1097290º848
2020-07-26
 16:29:04
AME4511
Airmil
40º38'48.3"N, 14º18'8.3"E1098091º812
2020-07-26
 16:27:03
9AJIM
Air Pannonia
40º39'42.4"N, 14º23'9.7"E595126º442
2020-07-26
 15:53:13
N209PB40º41'20.5"N, 14º26'34.6"E4709330º247
2020-07-26
 15:44:50
MABGV
Millardair
40º38'34.8"N, 14º25'26.2"E9593143º799
2020-07-26
 15:26:34
VOE18PX
Volotea
40º45'25.4"N, 14º15'3.0"E1935195º391
2020-07-26
 15:26:34
DLH1925
Lufthansa
40º42'25.1"N, 14º24'45.6"E11567677
2020-07-26
 15:09:00
TDR9324
Tradeair
40º45'16.7"N, 14º23'46.9"E10347307º516
2020-07-26
 14:45:32
VOE1ZM
Volotea
40º43'20.5"N, 14º23'42.7"E304862º484
2020-07-26
 14:34:13
EJU593D
Alpine
40º48'53.3"N, 14º24'56.9"E11277144º782
2020-07-26
 13:56:58
NJE325L
Fraction
40º49'36.8"N, 14º15'33.6"E12496120º746
2020-07-26
 13:54:08
NJE4XQ
Fraction
40º47'50.1"N, 14º22'44.7"E12192271º648
2020-07-26
 13:47:03
RYR102A
Ryanair
40º47'12.1"N, 14º24'31.2"E11582327º645
2020-07-26
 13:36:13
EJU93YK
Alpine
40º45'31.2"N, 14º14'57.3"E1691188º455
2020-07-26
 13:30:54
VOE15RJ
Volotea
40º43'10.4"N, 14º34'28.8"E451831º605
2020-07-26
 13:27:50
EJU53QY
Alpine
40º43'34.0"N, 14º35'16.4"E2453344º336
2020-07-26
 13:00:58
AZA2SE
Alitalia
40º38'8.2"N, 14º15'33.3"E9753342º712
2020-07-26
 12:56:57
DLH1924
Lufthansa
40º47'12.2"N, 14º17'33.0"E11894189º732
2020-07-26
 12:47:10
NJE703M
Fraction
40º33'33.2"N, 14º19'30.3"E13106279º580
2020-07-26
 12:32:19
AELIA0740º47'45.9"N, 14º24'59.1"E9448103º514
2020-07-26
 12:32:04
RYR54TF
Ryanair
40º49'11.0"N, 14º16'1.3"E11277142º783
2020-07-26
 12:08:16
EJU67KM
Alpine
40º43'17.9"N, 14º22'44.7"E332990º498
2020-07-26
 11:49:52
AOJ78M
Asterix
40º36'9.1"N, 14º16'49.2"E13716270º669
2020-07-26
 11:47:59
RYR67RQ
Ryanair
40º47'14.2"N, 14º22'56.0"E11254143º767
2020-07-26
 11:36:05
AZA1179
Alitalia
40º39'17.3"N, 14º20'3.4"E11285138º798
2020-07-26
 11:09:40
RYR67KP
Ryanair
40º42'47.9"N, 14º22'59.3"E11582347º667
2020-07-26
 10:45:44
VOE16TV
Volotea
40º40'48.6"N, 14º21'36.4"E3124146º506
2020-07-26
 10:34:11
THY6346
Turkish
40º42'31.0"N, 14º21'58.0"E1128590º819
2020-07-26
 10:16:01
VOE16DD
Volotea
40º52'48.1"N, 14º11'20.4"E11277270º638
2020-07-26
 09:49:09
SLJ401
Silkair
40º37'38.6"N, 14º23'7.5"E365739º603
2020-07-26
 09:43:36
MJF73G40º45'14.1"N, 14º23'45.4"E345928º503
2020-07-26
 09:32:46
WZZ3630
Wizzair
40º44'18.0"N, 14º23'2.5"E346727º492
2020-07-26
 09:22:44
RYR8725
Ryanair
40º41'43.1"N, 14º19'13.7"E998989º748
2020-07-26
 07:39:00
LGL27L
Luxair
40º43'11.2"N, 14º23'0.2"E11887142º796
2020-07-26
 07:17:05
HFY235
Sky Flyer
40º47'31.2"N, 14º25'8.1"E10972274º688