Friday, April 2, 2021

Flights report (2021-04-02)

  • statistics spanning 23 hr 10 min, from Thu 1 07:02:39 local time
  • 19 flights spotted (one every 73.1 minutes)
  • speeds ranging from 440 to 775 km/h
  • altitudes ranging from 3048 to 14325 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-04-02
 06:12:46
QTR5LT
Qatari
40º50'28.3"N, 14º22'48.3"E12192273º758
2021-04-02
 02:06:48
MSA995
Airmerci
40º46'32.7"N, 14º25'30.1"E10050144º679
2021-04-01
 22:49:37
MSA994
Airmerci
40º46'25.0"N, 14º22'14.8"E10340325º643
2021-04-01
 22:34:10
QQE239
Qatar Executive
40º48'41.5"N, 14º23'14.1"E14325273º775
2021-04-01
 20:19:00
THY6BA
Turkish
40º48'16.8"N, 14º22'25.3"E1158291º756
2021-04-01
 20:08:45
THY1MH
Turkish
40º49'33.3"N, 14º24'0.2"E1066887º754
2021-04-01
 18:43:54
TCGHP
Africargo
40º49'43.2"N, 14º22'53.0"E10972268º650
2021-04-01
 17:43:34
GAC299A
Dream Team
40º41'53.3"N, 14º27'45.6"E304840º440
2021-04-01
 17:19:46
MSA9892
Airmerci
40º44'21.7"N, 14º25'13.0"E10363329º645
2021-04-01
 16:22:08
RYR6CX
Ryanair
40º43'24.3"N, 14º17'46.1"E12192348º687
2021-04-01
 15:29:28
THY2JY
Turkish
40º50'9.2"N, 14º23'4.3"E11277273º679
2021-04-01
 15:16:01
EGW50240º47'42.4"N, 14º22'54.6"E11582327º682
2021-04-01
 14:49:37
THY7FA
Turkish
40º39'10.4"N, 14º21'47.8"E10355270º672
2021-04-01
 11:37:59
WZZ1341
Wizzair
40º38'2.9"N, 14º23'39.8"E11277142º720
2021-04-01
 11:09:13
RYR2GN
Ryanair
40º48'41.0"N, 14º22'37.1"E11277146º703
2021-04-01
 10:44:35
IAM3185
Italian Airforce
40º49'22.4"N, 14º24'52.1"E9753272º679
2021-04-01
 10:07:20
THY6417
Turkish
40º48'10.9"N, 14º25'33.2"E10363273º708
2021-04-01
 08:00:24
AZA1179
Alitalia
40º40'50.1"N, 14º23'25.2"E9448141º766
2021-04-01
 07:02:39
THY6416
Turkish
40º47'33.2"N, 14º23'35.1"E1188791º769