Monday, May 2, 2022

Flights report (2022-05-02)

  • statistics spanning 23 hr 54 min, from Sun 1 06:58:35 local time
  • 55 flights spotted (one every 26.0 minutes)
  • speeds ranging from 231 to 807 km/h
  • altitudes ranging from 228 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-05-02
 06:53:08
RYR54YG
Ryanair
40º43'17.1"N, 14º23'14.8"E10668142º769
2022-05-02
 06:51:08
ITY116240º42'8.7"N, 14º22'36.5"E9364308º598
2022-05-02
 06:22:22
RYR6CR
Ryanair
40º41'28.2"N, 14º23'16.6"E11582324º656
2022-05-02
 04:13:47
PGT652
Sunturk
40º43'16.3"N, 14º24'23.6"E1006690º782
2022-05-02
 03:58:20
VPCGP40º49'14.7"N, 14º23'7.4"E13106273º772
2022-05-02
 02:18:09
MAC438
Arabia Maroc
40º49'0.7"N, 14º19'13.3"E11597268º683
2022-05-01
 23:09:12
WZZ46YP
Wizzair
40º48'27.4"N, 14º25'10.8"E10980347º682
2022-05-01
 23:06:29
ITY118540º42'25.3"N, 14º21'11.5"E10668143º799
2022-05-01
 22:46:34
RYR92HH
Ryanair
40º40'22.1"N, 14º20'27.3"E11277141º751
2022-05-01
 22:30:32
EJU642T
Alpine
40º41'30.1"N, 14º22'49.1"E11285143º756
2022-05-01
 22:05:26
EJU34KU
Alpine
40º44'2.5"N, 14º33'5.6"E2430347
2022-05-01
 21:58:50
EJU16PH
Alpine
40º44'43.1"N, 14º34'39.2"E2430346º357
2022-05-01
 21:27:50
RYR8EU
Ryanair
40º44'23.3"N, 14º22'1.2"E11277269º675
2022-05-01
 20:39:58
THY1TF
Turkish
40º44'1.1"N, 14º23'30.2"E1036390º764
2022-05-01
 20:24:11
YUPCC
Prince Aviation
40º46'3.5"N, 14º26'30.1"E406995º471
2022-05-01
 20:09:05
ISR342
Israir
40º42'30.4"N, 14º20'29.3"E10919110º759
2022-05-01
 19:57:39
THY34BY
Turkish
40º48'7.3"N, 14º21'27.8"E1188791º780
2022-05-01
 19:03:33
WZZ5964
Wizzair
40º42'42.4"N, 14º24'1.6"E342163º543
2022-05-01
 18:59:32
BN1909
Forward Air International
40º42'44.8"N, 14º22'40.7"E7315356º576
2022-05-01
 18:33:29
WZZ1581
Wizzair
40º42'24.0"N, 14º25'28.6"E4297568
2022-05-01
 18:08:51
BLA144
All Charter
40º46'46.3"N, 14º27'20.9"E358962º513
2022-05-01
 17:53:45
NOS7520
Moonflower
40º37'10.3"N, 14º25'33.0"E3886119º486
2022-05-01
 17:48:20
CAN1O
Crest
40º44'3.5"N, 14º28'56.2"E228224º231
2022-05-01
 17:46:55
VLZ683A40º49'59.3"N, 14º21'32.4"E10370268º708
2022-05-01
 17:41:08
RYR549W
Ryanair
40º42'22.0"N, 14º21'53.5"E946490º693
2022-05-01
 17:39:15
RYR6CR
Ryanair
40º48'43.0"N, 14º23'31.9"E11582327º688
2022-05-01
 17:15:55
KRP3501
Carpatair
40º43'56.0"N, 14º30'8.5"E449536º571
2022-05-01
 16:43:51
QTR65B
Qatari
40º48'36.8"N, 14º23'43.1"E10668121º796
2022-05-01
 16:29:14
THY6WT
Turkish
40º42'4.4"N, 14º23'35.3"E1098890º751
2022-05-01
 16:11:40
RYR6UD
Ryanair
40º44'4.2"N, 14º35'35.3"E380230º484
2022-05-01
 15:58:13
RYR7502
Ryanair
40º42'54.1"N, 14º19'5.2"E11277140º722
2022-05-01
 15:57:38
CAN23
Crest
40º43'52.8"N, 14º29'23.3"E388234º241
2022-05-01
 15:50:26
VCV197
Conviasa
40º40'18.9"N, 14º23'32.4"E10972275º727
2022-05-01
 15:43:36
ITY117840º41'40.9"N, 14º20'45.6"E9753309º720
2022-05-01
 15:31:20
EJU36ND
Alpine
40º43'28.8"N, 14º34'20.8"E378732º526
2022-05-01
 15:16:51
WZZ1GK
Wizzair
40º42'44.6"N, 14º19'47.1"E10652142º712
2022-05-01
 15:10:57
THY6DJ
Turkish
40º43'26.7"N, 14º23'27.9"E1066090º743
2022-05-01
 14:28:10
THY52YJ
Turkish
40º43'58.6"N, 14º21'4.3"E1219290º786
2022-05-01
 13:15:47
NJE524N
Fraction
40º43'8.2"N, 14º31'11.8"E265125º461
2022-05-01
 12:55:38
ITY117940º43'20.3"N, 14º19'6.3"E11879142º711
2022-05-01
 12:51:52
DLH4JT
Lufthansa
40º43'52.0"N, 14º20'1.4"E11574748
2022-05-01
 12:41:29
RYR96JK
Ryanair
40º48'1.8"N, 14º24'7.9"E11582327º711
2022-05-01
 12:37:22
EJU49WT
Alpine
40º40'43.8"N, 14º26'24.5"E518139º540
2022-05-01
 12:14:01
QTR22G
Qatari
40º41'6.2"N, 14º20'58.8"E11277119º801
2022-05-01
 12:13:04
THY6327
Turkish
40º49'29.0"N, 14º24'2.9"E10363268º679
2022-05-01
 11:46:12
RYR7FR
Ryanair
40º44'18.0"N, 14º21'58.3"E11277142º711
2022-05-01
 11:39:00
PGT57L
Sunturk
40º48'19.5"N, 14º21'28.2"E10972272º677
2022-05-01
 11:26:59
ITY116840º42'12.5"N, 14º22'50.4"E9753325º651
2022-05-01
 11:04:28
RYR636B
Ryanair
40º44'34.4"N, 14º24'13.9"E11437326º711
2022-05-01
 10:21:27
THY0AG
Turkish
40º45'39.6"N, 14º38'53.3"E476296º563
2022-05-01
 10:18:51
THY6278
Turkish
40º43'38.0"N, 14º20'32.0"E1127790º772
2022-05-01
 09:59:24
GEL80840º43'37.7"N, 14º23'5.0"E1128590º807
2022-05-01
 09:44:33
THY4RH
Turkish
40º44'20.0"N, 14º22'8.9"E1188790º766
2022-05-01
 08:32:39
RYR3BA
Ryanair
40º48'37.9"N, 14º23'14.6"E11582323º695
2022-05-01
 06:58:35
RYR29QQ
Ryanair
40º40'31.5"N, 14º17'16.9"E10363