Friday, May 6, 2022

Flights report (2022-05-06)

  • statistics spanning 23 hr 17 min, from Thu 5 07:16:35 local time
  • 40 flights spotted (one every 34.9 minutes)
  • speeds ranging from 363 to 838 km/h
  • altitudes ranging from 2407 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-05-06
 06:33:35
RYR1KA
Ryanair
40º46'31.2"N, 14º25'42.9"E3901178º463
2022-05-06
 05:42:47
QTR23W
Qatari
40º50'9.2"N, 14º21'46.4"E12184273º727
2022-05-06
 03:30:52
HFM9326
Moonraker
40º43'39.6"N, 14º23'13.3"E1036390º756
2022-05-06
 02:10:29
MSA95S
Airmerci
40º43'29.3"N, 14º21'31.7"E10668143º671
2022-05-06
 00:22:17
RYR48TM
Ryanair
40º43'22.8"N, 14º21'44.1"E11277144º679
2022-05-05
 21:54:43
EJU49WT
Alpine
40º42'39.2"N, 14º31'9.6"E257522º405
2022-05-05
 21:32:19
EJU642T
Alpine
40º48'9.1"N, 14º23'2.7"E8846143º666
2022-05-05
 21:01:12
PGT651
Sunturk
40º46'6.5"N, 14º24'55.2"E9136268º659
2022-05-05
 20:15:22
EJU76EH
Alpine
40º38'37.4"N, 14º28'4.5"E5966189º574
2022-05-05
 20:13:57
THY3UF
Turkish
40º44'26.5"N, 14º22'31.0"E1067590º803
2022-05-05
 20:04:10
MSA93S
Airmerci
40º42'48.6"N, 14º24'1.1"E11277142º690
2022-05-05
 19:25:23
VOE57ML
Volotea
40º39'37.7"N, 14º18'57.7"E11269
2022-05-05
 18:30:06
NATO04
Mass Air
40º44'10.9"N, 14º27'39.3"E8542279º663
2022-05-05
 18:13:36
PGT1100
Sunturk
40º43'25.8"N, 14º24'32.4"E1066890º807
2022-05-05
 17:06:46
VJT617
Vista Malta
40º39'42.2"N, 14º28'11.2"E2423274º363
2022-05-05
 16:54:37
GWR600140º44'6.7"N, 14º23'53.0"E11582274º648
2022-05-05
 16:15:08
RYR54YG
Ryanair
40º42'39.4"N, 14º22'24.1"E11277142º729
2022-05-05
 15:53:06
ITY117840º47'39.0"N, 14º26'17.3"E9151320º634
2022-05-05
 15:48:23
THY4FB
Turkish
40º50'32.3"N, 14º21'26.1"E10363272º640
2022-05-05
 15:38:57
ITY115640º40'31.0"N, 14º18'16.0"E10843338º650
2022-05-05
 15:29:59
RYR9WT
Ryanair
40º41'17.8"N, 14º23'10.8"E11018142º722
2022-05-05
 14:54:52
EJU85NB
Alpine
40º38'8.1"N, 14º26'40.4"E2407286º458
2022-05-05
 14:52:16
THY2QP
Turkish
40º42'52.6"N, 14º20'6.5"E1127790º838
2022-05-05
 14:47:40
THY9JQ
Turkish
40º42'36.7"N, 14º19'2.3"E10980269º614
2022-05-05
 14:35:25
WZZ1654
Wizzair
40º37'44.9"N, 14º25'49.5"E4373237º426
2022-05-05
 13:17:01
WZZ1GK
Wizzair
40º48'21.8"N, 14º23'4.7"E11292143º751
2022-05-05
 13:00:17
GLASS40
Lakes Air
40º47'57.9"N, 14º23'55.0"E8823142º508
2022-05-05
 12:57:41
ITY117940º43'44.3"N, 14º19'36.1"E11887141º741
2022-05-05
 12:28:27
EJU39BF
Alpine
40º36'5.6"N, 14º27'43.8"E387032º614
2022-05-05
 12:13:57
PGT39V
Sunturk
40º50'11.2"N, 14º21'9.9"E10363273º651
2022-05-05
 12:07:14
RYR8553
Ryanair
40º43'6.7"N, 14º23'7.9"E10668144º701
2022-05-05
 11:59:48
QTR21C
Qatari
40º48'22.1"N, 14º20'18.7"E10972272º659
2022-05-05
 11:50:23
ITY116840º50'57.3"N, 14º23'40.5"E10972325º653
2022-05-05
 11:00:10
THY5VD
Turkish
40º52'23.8"N, 14º22'13.5"E10370271º646
2022-05-05
 10:39:25
LBT7667
Nouvelair
40º49'58.0"N, 14º19'55.1"E11887202º663
2022-05-05
 09:40:29
QTR8842
Qatari
40º48'23.4"N, 14º22'37.0"E12192268º663
2022-05-05
 08:40:02
THY29WE
Turkish
40º51'17.6"N, 14º22'14.8"E12192273º680
2022-05-05
 07:38:37
EJU17EK
Alpine
40º42'36.9"N, 14º26'37.8"E4495151º585
2022-05-05
 07:16:35
RYR3SJ
Ryanair
40º42'52.5"N, 14º22'22.0"E11277142º716