Friday, May 13, 2022

Flights report (2022-05-13)

  • statistics spanning 23 hr 26 min, from Thu 12 07:25:59 local time
  • 64 flights spotted (one every 21.9 minutes)
  • speeds ranging from 383 to 820 km/h
  • altitudes ranging from 2720 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2022-05-13
 06:52:07
RYR8553
Ryanair
40º43'52.5"N, 14º23'43.6"E11277142º711
2022-05-13
 06:36:05
RYR636B
Ryanair
40º47'0.3"N, 14º23'21.1"E11582326º675
2022-05-13
 04:53:25
MSA9892
Airmerci
40º44'22.0"N, 14º28'44.1"E7315322º411
2022-05-13
 04:38:55
EMM01440º44'48.1"N, 14º23'0.7"E12184311º724
2022-05-12
 23:56:23
ITY118540º42'23.3"N, 14º21'46.9"E10668141º692
2022-05-12
 22:47:54
RYR3SK
Ryanair
40º42'17.4"N, 14º21'32.8"E11582322º679
2022-05-12
 22:27:38
MSA994
Airmerci
40º41'37.1"N, 14º24'25.6"E6705323º420
2022-05-12
 21:46:01
EJU49WT
Alpine
40º38'1.6"N, 14º27'16.9"E272028º408
2022-05-12
 21:20:12
RYR8EU
Ryanair
40º43'13.4"N, 14º23'10.4"E10972269º733
2022-05-12
 21:14:19
PGT651
Sunturk
40º48'24.8"N, 14º20'47.0"E9753272º758
2022-05-12
 21:12:47
RYR5293
Ryanair
40º48'50.8"N, 14º23'26.1"E11582327º683
2022-05-12
 21:07:21
GWR200140º47'56.8"N, 14º23'39.6"E11582272º782
2022-05-12
 20:57:49
EJU642T
Alpine
40º48'6.9"N, 14º21'56.2"E10668145º708
2022-05-12
 20:33:53
RYR2HL
Ryanair
40º46'41.6"N, 14º22'56.2"E337530º458
2022-05-12
 19:51:20
VOE15AB
Volotea
40º39'50.2"N, 14º28'39.7"E311627º391
2022-05-12
 19:40:15
RYR3XL
Ryanair
40º44'30.7"N, 14º23'38.7"E11277143º700
2022-05-12
 19:33:31
MSA993
Airmerci
40º46'27.0"N, 14º22'47.0"E7010144º416
2022-05-12
 19:30:27
THY3UF
Turkish
40º43'46.2"N, 14º19'9.6"E1067590º687
2022-05-12
 19:29:45
THY3BN
Turkish
40º45'2.7"N, 14º27'5.5"E322394º503
2022-05-12
 19:05:42
IEI280140º43'13.1"N, 14º17'49.6"E3642332º383
2022-05-12
 19:03:21
RYR6CR
Ryanair
40º40'56.0"N, 14º23'40.5"E11582324º690
2022-05-12
 18:40:14
ENT1473
Enter
40º42'25.5"N, 14º26'33.9"E11277199º766
2022-05-12
 17:59:21
RYR96JK
Ryanair
40º48'53.1"N, 14º22'48.6"E11582328º708
2022-05-12
 17:37:11
7TVPS40º45'28.5"N, 14º36'55.1"E349735º465
2022-05-12
 17:31:39
RYR7502
Ryanair
40º49'31.8"N, 14º22'47.0"E11277144º688
2022-05-12
 17:26:49
SVA236
Saudia
40º42'2.9"N, 14º22'4.5"E10668134º714
2022-05-12
 17:06:39
RYR12UQ
Ryanair
40º42'10.3"N, 14º23'11.9"E11582325º696
2022-05-12
 17:01:14
RYR7FR
Ryanair
40º49'37.7"N, 14º20'9.4"E11277142º700
2022-05-12
 16:41:33
KUG00140º49'23.8"N, 14º24'9.9"E10035326º761
2022-05-12
 16:35:39
PGT43R
Sunturk
40º45'9.9"N, 14º32'28.0"E1066891º693
2022-05-12
 15:35:53
WZZ5964
Wizzair
40º41'58.2"N, 14º25'51.3"E472425º556
2022-05-12
 15:32:42
THY6DJ
Turkish
40º48'0.2"N, 14º24'44.1"E1066091º682
2022-05-12
 15:19:16
AUA540E
Austrian
40º43'56.0"N, 14º24'56.9"E343625º568
2022-05-12
 15:15:15
THY4FB
Turkish
40º50'17.6"N, 14º20'6.5"E10363273º738
2022-05-12
 14:30:28
EJU81TZ
Alpine
40º44'42.4"N, 14º24'48.4"E332294º500
2022-05-12
 14:18:19
RYR8SQ
Ryanair
40º45'23.1"N, 14º21'6.8"E456453º477
2022-05-12
 13:51:26
NJE432C
Fraction
40º42'13.1"N, 14º26'31.7"E519624º486
2022-05-12
 13:46:08
RYR79JD
Ryanair
40º48'18.6"N, 14º23'42.0"E11582317º720
2022-05-12
 12:49:26
RYR636B
Ryanair
40º45'31.2"N, 14º23'23.2"E11582326º704
2022-05-12
 12:47:33
EJU39BF
Alpine
40º41'33.1"N, 14º27'23.7"E276640º460
2022-05-12
 12:32:06
QTR78N
Qatari
40º50'11.2"N, 14º22'1.6"E12192273º807
2022-05-12
 12:15:43
WZZ2186
Wizzair
40º44'30.2"N, 14º24'20.2"E11879145º672
2022-05-12
 11:53:12
MAC491G
Arabia Maroc
40º43'33.5"N, 14º22'30.6"E365757º473
2022-05-12
 11:50:37
RYR2RU
Ryanair
40º44'5.8"N, 14º23'52.6"E409957º535
2022-05-12
 11:48:08
RYR6UD
Ryanair
40º44'51.5"N, 14º36'30.6"E441130º434
2022-05-12
 11:46:29
PGT39V
Sunturk
40º50'0.8"N, 14º23'35.1"E10363273º775
2022-05-12
 11:38:21
UAE7AM
Emirates
40º43'7.9"N, 14º20'6.8"E12192269º806
2022-05-12
 10:48:37
UAE3MV
Emirates
40º49'4.5"N, 14º23'5.0"E10972273º820
2022-05-12
 10:30:48
RYR8823
Ryanair
40º44'33.5"N, 14º22'53.9"E1121693º645
2022-05-12
 10:18:33
EJU461H
Alpine
40º43'18.1"N, 14º19'23.6"E11277142º687
2022-05-12
 09:56:30
EZY46VG
Easy
40º46'36.5"N, 14º23'9.2"E335263º476
2022-05-12
 09:31:46
EWG8TU
Eurowings
40º41'47.7"N, 14º23'3.1"E11277143º685
2022-05-12
 09:12:19
RYR9AJ
Ryanair
40º44'55.3"N, 14º24'55.3"E406928º550
2022-05-12
 08:31:17
THY5EP
Turkish
40º40'28.3"N, 14º22'20.5"E11582276º786
2022-05-12
 08:24:34
THY3MS
Turkish
40º50'23.4"N, 14º23'0.7"E10363273º778
2022-05-12
 08:20:48
THY29WE
Turkish
40º50'19.9"N, 14º20'55.2"E11582273º790
2022-05-12
 08:12:40
RYR7154
Ryanair
40º42'44.8"N, 14º23'4.3"E11277200º741
2022-05-12
 08:10:32
RYR1NL
Ryanair
40º43'1.7"N, 14º24'8.8"E11582331º695
2022-05-12
 07:48:44
EJU17EK
Alpine
40º45'19.1"N, 14º23'49.5"E3787150º552
2022-05-12
 07:44:15
WZZ2AK
Wizzair
40º43'34.7"N, 14º23'1.6"E11894142º674
2022-05-12
 07:25:59
RYR146Q
Ryanair
40º44'5.5"N, 14º32'43.8"E315414º415