Sunday, January 3, 2021

Flights report (2021-01-03)

  • statistics spanning 17 hr 18 min, from Sat 2 09:31:43 local time
  • 16 flights spotted (one every 64.8 minutes)
  • speeds ranging from 502 to 848 km/h
  • altitudes ranging from 2842 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-01-03
 02:49:46
MNB547
Black Sea
40º46'8.9"N, 14º22'38.5"E1066891º762
2021-01-02
 21:08:25
PGT651
Sunturk
40º44'9.3"N, 14º20'55.7"E11582269º674
2021-01-02
 20:31:32
RYR7YQ
Ryanair
40º45'36.2"N, 14º24'23.5"E11887200º629
2021-01-02
 19:43:26
RYR5PE
Ryanair
40º44'42.4"N, 14º20'30.6"E12496143º701
2021-01-02
 19:25:24
RYR7LL
Ryanair
40º46'0.5"N, 14º25'52.1"E11582327º719
2021-01-02
 18:11:36
EJU752C
Alpine
40º43'58.7"N, 14º18'49.9"E11277141º645
2021-01-02
 17:50:38
RYR1NQ
Ryanair
40º46'11.1"N, 14º17'21.7"E11887178º669
2021-01-02
 16:57:00
QTR3FM
Qatari
40º45'42.1"N, 14º22'21.8"E1249691º848
2021-01-02
 14:49:56
THY8QA
Turkish
40º47'17.4"N, 14º23'41.4"E1066891º770
2021-01-02
 13:27:33
THY2HL
Turkish
40º46'33.8"N, 14º25'23.1"E1129291º775
2021-01-02
 13:16:28
AZA1174
Alitalia
40º42'54.2"N, 14º8'50.4"E11582319º740
2021-01-02
 11:20:52
VOE1ZM
Volotea
40º42'54.3"N, 14º22'45.3"E284262º502
2021-01-02
 10:23:56
HFM715
Moonraker
40º45'22.8"N, 14º22'42.9"E1189491º817
2021-01-02
 10:04:50
THY1QC
Turkish
40º44'56.6"N, 14º24'51.9"E435895º529
2021-01-02
 09:58:00
RYR7FP
Ryanair
40º42'58.2"N, 14º19'41.8"E12496142º706
2021-01-02
 09:31:43
A7AAH40º39'5.7"N, 14º26'40.7"E10980270º643