Monday, January 4, 2021

Flights report (2021-01-04)

  • statistics spanning 23 hr 38 min, from Sun 3 07:13:27 local time
  • 28 flights spotted (one every 50.6 minutes)
  • speeds ranging from 653 to 846 km/h
  • altitudes ranging from 10256 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-01-04
 06:52:12
RYR1694
Ryanair
40º41'6.7"N, 14º23'59.6"E10972323º661
2021-01-04
 05:08:16
THY6346
Turkish
40º46'0.7"N, 14º38'21.4"E1158291º766
2021-01-04
 03:38:27
PGT65E
Sunturk
40º40'42.6"N, 14º25'10.8"E1219289º778
2021-01-03
 23:53:34
MAC438
Arabia Maroc
40º43'48.5"N, 14º23'7.1"E11582269º685
2021-01-03
 22:34:50
RYR82BK
Ryanair
40º44'56.5"N, 14º25'21.4"E12496160º701
2021-01-03
 21:52:37
SOO275
Southern Air
40º48'7.9"N, 14º23'58.9"E10668102º830
2021-01-03
 21:36:07
EDW382
Edelweiss
40º39'39.2"N, 14º22'36.3"E10972327º746
2021-01-03
 20:44:51
AMC377
Air Malta
40º44'33.2"N, 14º22'44.2"E11902179º690
2021-01-03
 20:14:27
RYR32LA
Ryanair
40º45'52.3"N, 14º24'16.6"E11887143º692
2021-01-03
 19:29:17
AZA1PM
Alitalia
40º43'30.2"N, 14º25'53.9"E10965309º696
2021-01-03
 16:46:32
QTR3FM
Qatari
40º45'55.3"N, 14º18'25.4"E1235291º846
2021-01-03
 15:30:45
VOE12BA
Volotea
40º43'10.8"N, 14º18'47.1"E11879158º656
2021-01-03
 14:36:50
THY8QA
Turkish
40º45'50.3"N, 14º25'58.7"E1098091º775
2021-01-03
 14:24:20
AMC376
Air Malta
40º40'9.2"N, 14º25'47.7"E11582804
2021-01-03
 13:13:23
THY2HL
Turkish
40º45'55.1"N, 14º21'49.3"E1068391º762
2021-01-03
 12:21:39
RYR5192
Ryanair
40º48'44.9"N, 14º23'25.0"E11887144º687
2021-01-03
 12:18:14
WZZ5593
Wizzair
40º43'28.9"N, 14º22'10.6"E11871142º682
2021-01-03
 11:31:33
AZA1179
Alitalia
40º44'15.8"N, 14º19'27.0"E11277141º696
2021-01-03
 10:03:24
RYR2TE
Ryanair
40º48'47.8"N, 14º23'23.8"E12184321º724
2021-01-03
 09:55:58
RYR3ZX
Ryanair
40º45'5.7"N, 14º19'32.0"E11887158º666
2021-01-03
 09:52:33
EJU745F
Alpine
40º43'52.1"N, 14º19'43.4"E10256142º653
2021-01-03
 09:06:28
RYR7FP
Ryanair
40º43'9.2"N, 14º18'57.3"E12496141º688
2021-01-03
 09:05:31
RYR9876
Ryanair
40º47'48.1"N, 14º23'36.5"E11277144º690
2021-01-03
 08:50:19
RYR5093
Ryanair
40º43'19.1"N, 14º19'18.0"E11582326º732
2021-01-03
 08:25:06
RYR2CY
Ryanair
40º49'16.6"N, 14º22'55.3"E12496144º687
2021-01-03
 07:19:56
RYR6ZA
Ryanair
40º42'59.9"N, 14º21'19.4"E11582346º740
2021-01-03
 07:13:27
RYR4SC
Ryanair
40º45'50.3"N, 14º22'36.0"E11887143º683