Saturday, January 9, 2021

Flights report (2021-01-09)

  • statistics spanning 13 hr 48 min, from Fri 8 09:02:37 local time
  • 14 flights spotted (one every 59.1 minutes)
  • speeds ranging from 416 to 862 km/h
  • altitudes ranging from 2476 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-01-08
 22:51:14
RYR82BK
Ryanair
40º48'33.6"N, 14º16'54.4"E11887158º725
2021-01-08
 21:39:56
REU976
Reunion
40º44'22.2"N, 14º22'20.5"E11277134º849
2021-01-08
 21:34:09
FBU700
French Bee
40º43'35.2"N, 14º16'9.0"E11277134º862
2021-01-08
 21:11:10
RYR5PE
Ryanair
40º44'19.3"N, 14º19'51.2"E11887141º774
2021-01-08
 20:25:48
RYR7LL
Ryanair
40º42'46.9"N, 14º23'37.2"E11582322º590
2021-01-08
 18:27:05
QTR8272
Qatari
40º45'8.4"N, 14º19'12.1"E1097291º862
2021-01-08
 17:47:01
RYR87PM
Ryanair
40º41'13.8"N, 14º26'1.6"E247643º416
2021-01-08
 14:20:09
EJU157A
Alpine
40º43'53.3"N, 14º18'17.3"E11879142º777
2021-01-08
 14:09:54
THY2JY
Turkish
40º50'4.8"N, 14º23'24.7"E12192273º616
2021-01-08
 14:00:00
RYR5192
Ryanair
40º46'46.4"N, 14º21'11.2"E10668144º714
2021-01-08
 13:50:55
RYR7U
Ryanair
40º45'49.7"N, 14º17'3.4"E11887136º788
2021-01-08
 13:48:33
RYR74TP
Ryanair
40º43'16.6"N, 14º24'42.7"E11582322º600
2021-01-08
 11:21:14
AZA1179
Alitalia
40º42'50.7"N, 14º20'36.8"E9441142º709
2021-01-08
 09:02:37
SLJ501
Silkair
40º41'34.1"N, 14º30'2.4"E284225º471