Monday, January 11, 2021

Flights report (2021-01-11)

  • statistics spanning 20 hr 47 min, from Sun 10 06:59:59 local time
  • 21 flights spotted (one every 59.4 minutes)
  • speeds ranging from 566 to 865 km/h
  • altitudes ranging from 5394 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-01-11
 03:47:28
PGT65E
Sunturk
40º40'37.4"N, 14º23'28.6"E1188789º815
2021-01-11
 00:50:13
MAC438
Arabia Maroc
40º38'50.8"N, 14º24'15.6"E11574270º627
2021-01-10
 23:04:22
CRL910
Corsair
40º38'17.8"N, 14º23'49.0"E10668134º749
2021-01-10
 21:17:19
REU974
Reunion
40º45'8.2"N, 14º22'43.4"E10058111º828
2021-01-10
 20:49:59
RYR351Q
Ryanair
40º44'35.7"N, 14º14'36.9"E11582349º738
2021-01-10
 20:43:02
RYR2FK
Ryanair
40º48'50.1"N, 14º14'52.6"E1219217º761
2021-01-10
 20:27:28
QTR8276
Qatari
40º46'21.0"N, 14º19'51.5"E1097291º854
2021-01-10
 20:18:23
RYR32LA
Ryanair
40º46'29.7"N, 14º18'31.8"E11277144º708
2021-01-10
 19:56:28
RYR5PE
Ryanair
40º46'53.9"N, 14º17'17.7"E11887141º695
2021-01-10
 19:53:10
AMC377
Air Malta
40º45'6.2"N, 14º16'29.7"E11879178º643
2021-01-10
 19:00:43
RYR2026
Ryanair
40º47'22.1"N, 14º17'32.8"E11887197º587
2021-01-10
 17:02:30
RYR4324
Ryanair
40º48'50.3"N, 14º23'6.4"E11277144º683
2021-01-10
 15:28:27
EJU157A
Alpine
40º43'49.3"N, 14º17'34.2"E11879140º698
2021-01-10
 13:56:46
DLH307
Lufthansa
40º38'27.2"N, 14º22'30.4"E11582337º695
2021-01-10
 13:12:55
THY6215
Turkish
40º46'53.6"N, 14º19'28.5"E1127791º865
2021-01-10
 12:56:53
MMO161140º45'12.6"N, 14º16'53.3"E11894178º637
2021-01-10
 12:28:07
RYR5192
Ryanair
40º47'28.3"N, 14º18'26.8"E11277143º675
2021-01-10
 11:35:05
AZA1179
Alitalia
40º45'34.2"N, 14º18'37.3"E9448141º701
2021-01-10
 11:31:33
SLJ901
Silkair
40º42'39.2"N, 14º23'55.5"E5394120º566
2021-01-10
 09:29:27
RYR9876
Ryanair
40º48'3.0"N, 14º19'24.9"E11277144º708
2021-01-10
 06:59:59
THY6345
Turkish
40º43'54.8"N, 14º26'9.0"E10363274º593