Thursday, January 7, 2021

Flights report (2021-01-07)

  • statistics spanning 21 hr 42 min, from Wed 6 07:03:22 local time
  • 23 flights spotted (one every 56.6 minutes)
  • speeds ranging from 424 to 935 km/h
  • altitudes ranging from 5775 to 12504 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2021-01-07
 04:46:07
PGT652
Sunturk
40º43'57.2"N, 14º20'50.8"E1127790º838
2021-01-07
 03:12:53
MSA955
Airmerci
40º45'26.1"N, 14º25'34.1"E5775143º424
2021-01-06
 23:54:30
MAU15
Airmauritius
40º42'25.2"N, 14º16'2.1"E11887133º873
2021-01-06
 22:52:01
MSA994
Airmerci
40º41'26.5"N, 14º26'45.9"E10965326º571
2021-01-06
 21:15:07
PGT651
Sunturk
40º38'59.2"N, 14º25'9.5"E12199270º552
2021-01-06
 18:24:26
QTR8276
Qatari
40º43'48.9"N, 14º19'32.1"E1066890º935
2021-01-06
 16:43:46
QTR3FM
Qatari
40º44'57.4"N, 14º16'57.7"E1219290º926
2021-01-06
 14:11:29
THY7FA
Turkish
40º48'59.7"N, 14º23'25.5"E10363268º543
2021-01-06
 14:00:16
EJU157A
Alpine
40º43'47.2"N, 14º23'39.8"E9456142º724
2021-01-06
 13:57:06
RYR6937
Ryanair
40º42'52.3"N, 14º15'46.7"E11582324º622
2021-01-06
 13:24:55
THY2HL
Turkish
40º43'27.8"N, 14º25'25.2"E1066890º849
2021-01-06
 12:47:40
THY78C
Turkish
40º43'45.8"N, 14º21'48.8"E1218490º899
2021-01-06
 12:23:44
WZZ5593
Wizzair
40º43'23.3"N, 14º18'26.3"E11696141º737
2021-01-06
 11:41:47
RYR7FP
Ryanair
40º43'11.0"N, 14º17'27.2"E12496140º741
2021-01-06
 11:27:59
GTI562
Giant
40º50'0.5"N, 14º24'30.8"E10363273º635
2021-01-06
 11:25:16
AZA1179
Alitalia
40º45'38.1"N, 14º18'18.8"E11894141º762
2021-01-06
 10:51:20
RYR6ZA
Ryanair
40º44'10.7"N, 14º17'35.1"E11582349º696
2021-01-06
 10:26:35
THY6288
Turkish
40º46'30.2"N, 14º43'9.9"E1005892º859
2021-01-06
 09:19:37
OKHWK40º38'3.5"N, 14º26'5.0"E12504270º580
2021-01-06
 09:02:46
RYR74TP
Ryanair
40º49'58.1"N, 14º24'22.0"E11582319º637
2021-01-06
 08:46:23
EJU745F
Alpine
40º44'7.0"N, 14º17'17.5"E11277142º653
2021-01-06
 07:03:22
RYR4SC
Ryanair
40º45'13.2"N, 14º17'35.3"E12496142º748