Tuesday, September 8, 2020

Flights report (2020-09-08)

  • statistics spanning 19 hr 0 min, from Mon 7 06:56:37 local time
  • 43 flights spotted (one every 26.5 minutes)
  • speeds ranging from 399 to 809 km/h
  • altitudes ranging from 2225 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-08
 01:56:43
THY6346
Turkish
40º46'24.3"N, 14º13'57.3"E1249691º809
2020-09-07
 21:56:03
RYR6WW
Ryanair
40º49'57.0"N, 14º22'58.7"E1188787º759
2020-09-07
 21:33:40
VLG27LF
Vueling
40º46'5.2"N, 14º14'5.0"E2225264º423
2020-09-07
 20:40:37
EJU782M
Alpine
40º43'52.0"N, 14º13'33.6"E11285139º700
2020-09-07
 20:28:29
RYR6LL
Ryanair
40º45'39.4"N, 14º20'49.5"E12192274º653
2020-09-07
 20:13:59
RYR8SH
Ryanair
40º45'45.2"N, 14º16'19.9"E11887143º700
2020-09-07
 20:07:16
RYR1FT
Ryanair
40º39'14.6"N, 14º18'55.5"E11582349º740
2020-09-07
 19:47:13
AZA1PM
Alitalia
40º40'56.5"N, 14º26'39.8"E9753308º722
2020-09-07
 19:03:02
RYR7N
Ryanair
40º42'48.1"N, 14º25'27.9"E11582322º719
2020-09-07
 18:53:01
TJB106F40º42'32.1"N, 14º18'46.0"E11277171º653
2020-09-07
 17:21:19
RYR9UN
Ryanair
40º48'14.7"N, 14º21'42.0"E11277143º690
2020-09-07
 17:11:32
RYR5UK
Ryanair
40º32'6.8"N, 14º13'12.7"E11582341º738
2020-09-07
 16:39:14
MGO107
Mango
40º37'11.4"N, 14º24'14.5"E1310690º775
2020-09-07
 16:37:42
RYR1723
Ryanair
40º39'25.7"N, 14º25'2.4"E298740º476
2020-09-07
 16:02:27
AZA1726
Alitalia
40º33'28.9"N, 14º16'18.0"E9753343º756
2020-09-07
 15:44:32
AZA2AF
Alitalia
40º45'55.1"N, 14º16'58.6"E10363337º761
2020-09-07
 15:37:49
VOE16ZV
Volotea
40º43'14.1"N, 14º22'40.3"E308651º484
2020-09-07
 15:28:16
VOE1ZM
Volotea
40º43'13.6"N, 14º23'8.6"E257562º582
2020-09-07
 15:09:45
THY7MF
Turkish
40º43'40.6"N, 14º7'40.5"E1065290º783
2020-09-07
 15:08:49
VOE1263
Volotea
40º40'53.8"N, 14º18'28.6"E10363348º745
2020-09-07
 14:54:12
MHV20X
Snowcap
40º42'51.3"N, 14º24'9.9"E2842151º429
2020-09-07
 14:28:37
RYR881
Ryanair
40º37'49.8"N, 14º20'59.0"E11582311º698
2020-09-07
 14:18:29
RYR8UU
Ryanair
40º42'41.6"N, 14º8'53.0"E10363313º666
2020-09-07
 14:16:00
THY2LD
Turkish
40º45'9.0"N, 14º16'34.4"E1127790º770
2020-09-07
 13:56:40
VOE18DR
Volotea
40º39'51.1"N, 14º28'26.1"E291828º476
2020-09-07
 13:25:33
THY5LX
Turkish
40º43'14.9"N, 14º7'7.2"E1126290º759
2020-09-07
 13:18:01
EJU53QY
Alpine
40º42'12.6"N, 14º21'27.3"E252960º408
2020-09-07
 13:00:13
AZA2SE
Alitalia
40º46'8.0"N, 14º11'55.4"E9761342º764
2020-09-07
 12:59:23
TUX1730
Tulpa
40º39'20.3"N, 14º28'11.9"E365740º399
2020-09-07
 12:33:34
RYR54TF
Ryanair
40º41'16.8"N, 14º24'34.6"E11887142º701
2020-09-07
 11:30:18
AZA1179
Alitalia
40º45'41.1"N, 14º16'58.0"E11269141º722
2020-09-07
 11:21:34
RYR67KP
Ryanair
40º39'8.1"N, 14º20'30.1"E11582348º743
2020-09-07
 10:56:42
THY5PX
Turkish
40º46'22.3"N, 14º26'31.7"E327695º497
2020-09-07
 09:30:33
OEFLH40º42'57.0"N, 14º21'56.6"E3665191º505
2020-09-07
 09:21:07
EJU4864
Alpine
40º41'33.5"N, 14º29'9.5"E246131º466
2020-09-07
 09:16:10
WZZ6050
Wizzair
40º47'57.1"N, 14º23'23.6"E342928º537
2020-09-07
 09:09:34
EJU94HE
Alpine
40º46'34.9"N, 14º25'59.3"E11582346º735
2020-09-07
 09:02:30
RYR102A
Ryanair
40º47'27.4"N, 14º23'44.7"E11582324º708
2020-09-07
 08:42:21
THY3TJ
Turkish
40º52'22.1"N, 14º18'5.0"E10530273º690
2020-09-07
 08:17:35
RYR84XH
Ryanair
40º46'34.5"N, 14º14'49.2"E11887141º711
2020-09-07
 07:15:43
RYR67RQ
Ryanair
40º45'8.3"N, 14º21'28.2"E10668145º716
2020-09-07
 07:00:45
RYR7791
Ryanair
40º43'3.4"N, 14º4'43.0"E12192714
2020-09-07
 06:56:37
EJU868K
Alpine
40º45'12.7"N, 14º18'23.4"E11277141º725