Tuesday, September 15, 2020

Flights report (2020-09-15)

  • statistics spanning 23 hr 19 min, from Mon 14 07:00:48 local time
  • 46 flights spotted (one every 30.4 minutes)
  • speeds ranging from 230 to 817 km/h
  • altitudes ranging from 144 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-15
 06:20:00
FDX5040
Fedex
40º42'5.5"N, 14º11'29.4"E10058133º817
2020-09-14
 22:57:12
RYR9AH
Ryanair
40º45'6.8"N, 14º19'48.9"E12496159º700
2020-09-14
 20:47:34
EJU782M
Alpine
40º39'50.4"N, 14º18'18.4"E11285140º716
2020-09-14
 20:32:57
VOE15JU
Volotea
40º47'3.5"N, 14º25'6.8"E3543200º556
2020-09-14
 20:28:07
NAVY531
Nav Dispatch
40º40'28.3"N, 14º28'22.5"E2385273º360
2020-09-14
 20:23:17
RYR8SH
Ryanair
40º46'16.9"N, 14º14'39.3"E11887140º706
2020-09-14
 20:22:56
RYR6LL
Ryanair
40º41'8.5"N, 14º24'1.8"E11582269º714
2020-09-14
 20:18:41
RYR1FT
Ryanair
40º36'7.9"N, 14º19'45.6"E11582348º730
2020-09-14
 20:11:23
EJU78AF
Alpine
40º47'22.4"N, 14º25'40.5"E3489200º560
2020-09-14
 19:46:17
AZA1PM
Alitalia
40º43'14.6"N, 14º22'57.0"E10355307º711
2020-09-14
 18:05:43
RYR1722
Ryanair
40º44'56.4"N, 14º26'31.9"E4899201º592
2020-09-14
 17:53:13
RYR1T
Ryanair
40º48'3.8"N, 14º23'42.2"E5692142º577
2020-09-14
 17:37:11
IDPCP
Independent
40º43'5.2"N, 14º28'9.2"E14447º230
2020-09-14
 16:59:35
NJE896Y
Fraction
40º44'16.6"N, 14º21'50.1"E4297149º561
2020-09-14
 16:43:12
VCG1BG40º37'30.9"N, 14º22'37.5"E6233310º468
2020-09-14
 16:16:20
TVF4591
France Soleil
40º40'14.9"N, 14º26'2.0"E12192276º724
2020-09-14
 16:07:22
IAM3186
Italian Airforce
40º42'35.2"N, 14º17'13.3"E8511326º743
2020-09-14
 15:59:36
QTR3FM
Qatari
40º46'4.5"N, 14º24'49.0"E1249691º769
2020-09-14
 15:49:42
AZA2AF
Alitalia
40º42'5.7"N, 14º14'13.9"E9151318º696
2020-09-14
 15:44:24
ETD35Q
Etihad
40º45'13.6"N, 14º20'54.6"E1232191º762
2020-09-14
 15:36:02
CLF838
Clifton
40º42'43.7"N, 14º30'41.1"E4808320º482
2020-09-14
 15:21:04
AEA301
Europa
40º44'30.2"N, 14º16'21.4"E1066890º733
2020-09-14
 14:42:24
EJU593D
Alpine
40º44'18.6"N, 14º17'9.2"E11285144º685
2020-09-14
 14:41:07
THY7MF
Turkish
40º45'28.6"N, 14º15'21.3"E1066891º719
2020-09-14
 14:22:44
RYR8UU
Ryanair
40º42'33.7"N, 14º9'26.1"E10972322º716
2020-09-14
 14:19:25
THY2GM
Turkish
40º43'12.1"N, 14º17'32.9"E1066090º695
2020-09-14
 14:06:06
RYR76
Ryanair
40º36'0.5"N, 14º19'26.3"E10972345º714
2020-09-14
 13:57:44
THY2NV
Turkish
40º45'57.6"N, 14º20'33.1"E1157491º687
2020-09-14
 13:49:58
THY2LD
Turkish
40º40'50.1"N, 14º21'31.9"E1097289º712
2020-09-14
 13:26:52
THY5LX
Turkish
40º44'1.1"N, 14º14'46.8"E1067590º700
2020-09-14
 13:24:58
CNV6614
Convoy
40º41'44.3"N, 14º13'30.3"E9144343º754
2020-09-14
 12:58:06
RYR67KP
Ryanair
40º35'4.6"N, 14º24'17.3"E11582348º722
2020-09-14
 12:41:36
AZA1724
Alitalia
40º34'30.9"N, 14º17'12.4"E10370
2020-09-14
 12:24:30
RYR54TF
Ryanair
40º45'12.7"N, 14º17'38.2"E11277145º672
2020-09-14
 12:10:28
EZY53DB
Easy
40º59'14.9"N, 14º14'28.7"E10972303º727
2020-09-14
 11:41:06
VOE18SX
Volotea
40º44'30.5"N, 14º26'59.1"E3627202º558
2020-09-14
 11:34:58
AZA1179
Alitalia
40º43'27.4"N, 14º17'54.6"E11277144º701
2020-09-14
 10:19:51
CAN07
Crest
40º45'46.6"N, 14º25'31.5"E1973134º318
2020-09-14
 08:53:00
RYR102A
Ryanair
40º39'2.7"N, 14º22'37.3"E11582325º732
2020-09-14
 08:29:05
THY3TJ
Turkish
40º52'12.9"N, 14º17'37.3"E10972274º733
2020-09-14
 08:25:11
RYR84XH
Ryanair
40º40'7.4"N, 14º19'13.9"E12496140º712
2020-09-14
 08:20:42
EJU86LG
Alpine
40º46'17.6"N, 14º25'10.6"E3840200º585
2020-09-14
 07:29:19
EDW384K
Edelweiss
40º47'51.4"N, 14º25'17.4"E11887154º708
2020-09-14
 07:14:49
RYR67RQ
Ryanair
40º45'57.0"N, 14º16'55.5"E11887145º692
2020-09-14
 07:00:48
WZZ6049
Wizzair
40º43'51.5"N, 14º34'41.4"E3474232º506
2020-09-14
 07:00:48
AZA11MR
Alitalia
40º40'15.0"N, 14º27'39.3"E7924330º680