Saturday, September 12, 2020

Flights report (2020-09-12)

  • statistics spanning 21 hr 20 min, from Fri 11 07:03:28 local time
  • 44 flights spotted (one every 29.0 minutes)
  • speeds ranging from 228 to 786 km/h
  • altitudes ranging from 2446 to 12192 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-09-12
 04:23:45
THY6386
Turkish
40º50'51.9"N, 14º20'44.3"E1219292º767
2020-09-11
 22:52:27
RYR66TM
Ryanair
40º46'34.0"N, 14º25'40.2"E11582323º730
2020-09-11
 22:46:47
RYR4DN
Ryanair
40º34'59.4"N, 14º19'58.8"E10668138º659
2020-09-11
 22:41:44
VOE15KR
Volotea
40º41'48.4"N, 14º29'32.7"E264430º423
2020-09-11
 22:25:28
VOE1834
Volotea
40º37'21.8"N, 14º28'17.6"E496033º595
2020-09-11
 21:21:42
THY6385
Turkish
40º46'12.4"N, 14º22'18.1"E11887246º746
2020-09-11
 20:58:50
EJU782M
Alpine
40º49'53.9"N, 14º22'58.3"E11269144º696
2020-09-11
 20:55:53
EJU78AF
Alpine
40º42'26.3"N, 14º19'46.1"E5204177º502
2020-09-11
 18:38:06
THY3ZU
Turkish
40º41'58.9"N, 14º21'13.7"E246833º379
2020-09-11
 18:27:08
AIB102
Airbus Industrie
40º41'39.8"N, 14º21'0.7"E12192275º786
2020-09-11
 17:45:53
EJU13ZL
Alpine
40º40'12.9"N, 14º29'6.1"E246826º444
2020-09-11
 17:15:57
RYR1T
Ryanair
40º38'50.4"N, 14º24'3.1"E4015140º598
2020-09-11
 17:03:20
DLH1906
Lufthansa
40º48'46.6"N, 14º24'57.5"E11277175º682
2020-09-11
 16:32:48
RYR54TF
Ryanair
40º44'23.5"N, 14º16'17.8"E11887144º693
2020-09-11
 16:29:52
VOE17YW
Volotea
40º48'8.7"N, 14º17'1.8"E11887169º682
2020-09-11
 16:21:43
IPDVA40º40'47.8"N, 14º28'49.6"E2461357º228
2020-09-11
 16:03:35
VOE1ZM
Volotea
40º37'40.2"N, 14º23'1.8"E579140º601
2020-09-11
 16:02:17
JFA21J
Mosquito
40º46'37.9"N, 14º26'3.6"E762096º405
2020-09-11
 14:56:09
ECA3C
Eurocypria
40º43'14.9"N, 14º29'27.7"E5242340º511
2020-09-11
 14:28:48
VCG2BG40º42'57.0"N, 14º21'11.7"E4274145º482
2020-09-11
 14:25:44
THY6645
Turkish
40º50'14.6"N, 14º21'19.1"E10965273º741
2020-09-11
 14:13:49
RYR5UK
Ryanair
40º40'39.9"N, 14º27'33.4"E11582339º729
2020-09-11
 14:00:16
THY3KN
Turkish
40º41'28.5"N, 14º25'26.8"E10355269º711
2020-09-11
 13:35:31
VJT582
Vista Malta
40º44'4.5"N, 14º34'0.1"E385533º548
2020-09-11
 13:13:35
TUX1730
Tulpa
40º38'28.7"N, 14º23'59.8"E365739º440
2020-09-11
 13:06:38
MYX558
Tallinn Cat
40º39'13.8"N, 14º22'52.1"E1095726º741
2020-09-11
 13:05:56
HKY75040º35'21.1"N, 14º18'44.3"E8542291º543
2020-09-11
 13:02:02
RYR5393
Ryanair
40º48'15.7"N, 14º22'22.0"E11079324º730
2020-09-11
 12:11:28
RYR1723
Ryanair
40º36'50.8"N, 14º28'46.3"E521232º577
2020-09-11
 11:57:56
AZA1724
Alitalia
40º44'38.2"N, 14º15'13.0"E9745339º720
2020-09-11
 11:37:18
AZA1179
Alitalia
40º47'0.7"N, 14º18'31.5"E10675142º722
2020-09-11
 11:24:20
RYR3NV
Ryanair
40º45'45.4"N, 14º20'27.0"E11277142º700
2020-09-11
 10:21:51
IAM3185
Italian Airforce
40º45'59.3"N, 14º28'35.5"E7924319º690
2020-09-11
 09:31:25
EJU94HE
Alpine
40º47'7.0"N, 14º28'28.6"E11582347º708
2020-09-11
 09:22:20
VOE18DR
Volotea
40º43'33.7"N, 14º33'32.4"E2446395
2020-09-11
 09:14:05
WZZ6050
Wizzair
40º44'16.7"N, 14º25'18.5"E433521º531
2020-09-11
 09:03:28
VOE15HZ
Volotea
40º35'22.8"N, 14º20'37.5"E11277138º706
2020-09-11
 09:02:39
RYR102A
Ryanair
40º47'1.7"N, 14º25'0.0"E11582327º706
2020-09-11
 07:44:09
EJU868K
Alpine
40º51'11.3"N, 14º22'42.0"E11277144º701
2020-09-11
 07:37:18
RYR84XH
Ryanair
40º40'28.0"N, 14º22'28.0"E11887141º704
2020-09-11
 07:11:58
AZA1154
Alitalia
40º36'30.0"N, 14º20'35.3"E10972338º748
2020-09-11
 07:11:43
RYR67RQ
Ryanair
40º46'34.2"N, 14º17'37.5"E11277141º693
2020-09-11
 07:06:32
AZA1722
Alitalia
40º44'34.4"N, 14º15'13.3"E9761339º743
2020-09-11
 07:03:28
AZA11MR
Alitalia
40º45'39.6"N, 14º25'42.3"E9151328º766