Tuesday, November 3, 2020

Flights report (2020-11-03)

  • statistics spanning 21 hr 29 min, from Mon 2 06:57:22 local time
  • 50 flights spotted (one every 25.7 minutes)
  • speeds ranging from 159 to 819 km/h
  • altitudes ranging from 594 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-11-03
 04:27:19
QTR3TF
Qatari
40º50'9.4"N, 14º19'58.0"E13106273º819
2020-11-03
 04:01:51
PGT652
Sunturk
40º42'4.5"N, 14º16'4.7"E1188790º642
2020-11-02
 22:31:31
RYR11RL
Ryanair
40º45'9.9"N, 14º16'25.6"E1958150º420
2020-11-02
 22:25:45
RYR7LL
Ryanair
40º52'40.2"N, 14º21'38.2"E12192325º729
2020-11-02
 20:57:28
EJU81TF
Alpine
40º46'13.6"N, 14º13'35.3"E1760248º402
2020-11-02
 20:47:48
RYR32LA
Ryanair
40º46'32.3"N, 14º21'42.0"E11277142º671
2020-11-02
 20:13:37
RYR90BP
Ryanair
40º41'59.2"N, 14º16'19.6"E11582341º696
2020-11-02
 19:48:45
RYR5PE
Ryanair
40º48'14.6"N, 14º12'2.0"E12496140º692
2020-11-02
 19:12:20
RYR74TP
Ryanair
40º53'37.7"N, 14º20'54.8"E12192325º704
2020-11-02
 18:34:30
EJU752C
Alpine
40º43'0.7"N, 14º16'53.7"E11277140º666
2020-11-02
 17:53:22
CPI021
Aircai
40º41'55.1"N, 14º8'35.3"E10896313º745
2020-11-02
 17:33:41
RYR4324
Ryanair
40º47'29.7"N, 14º21'13.9"E11887142º704
2020-11-02
 17:07:24
QTR3FM
Qatari
40º45'1.2"N, 14º10'14.5"E1249690º733
2020-11-02
 15:52:27
EZS31QE
Topswiss
40º46'55.7"N, 14º12'0.0"E2080310º423
2020-11-02
 15:26:45
THY9TJ
Turkish
40º52'50.1"N, 14º17'42.5"E1005888º659
2020-11-02
 15:26:02
RYR1316
Ryanair
40º46'10.6"N, 14º13'24.5"E1965268º389
2020-11-02
 15:14:58
RYR7U
Ryanair
40º49'51.4"N, 14º13'38.2"E11887141º698
2020-11-02
 15:10:15
AZA1292
Alitalia
40º45'40.7"N, 14º14'41.4"E2133239º389
2020-11-02
 14:51:38
KAF321940º40'47.3"N, 14º11'0.9"E10058133º746
2020-11-02
 14:21:21
RYR5XT
Ryanair
40º44'47.7"N, 14º26'19.6"E11582321º685
2020-11-02
 14:04:44
TUX1731
Tulpa
40º43'46.4"N, 14º14'56.2"E1493196º302
2020-11-02
 14:04:30
VOE18DR
Volotea
40º42'59.1"N, 14º35'7.8"E2346347º289
2020-11-02
 13:37:16
THY8KE
Turkish
40º41'14.5"N, 14º8'3.3"E1127789º671
2020-11-02
 13:34:19
IAM1495
Italian Airforce
40º35'29.0"N, 14º25'23.2"E82º585
2020-11-02
 13:29:36
RYR6471
Ryanair
40º45'57.6"N, 14º14'3.8"E2156251º392
2020-11-02
 13:28:11
THY2HL
Turkish
40º45'18.2"N, 14º15'17.1"E1128591º671
2020-11-02
 12:45:45
MAC492
Arabia Maroc
40º44'40.4"N, 14º12'9.9"E2202280º395
2020-11-02
 12:36:27
RYR5192
Ryanair
40º48'9.7"N, 14º17'18.2"E11277142º720
2020-11-02
 12:23:57
BAW2609
Speedbird
40º44'12.9"N, 14º13'57.3"E2072246º450
2020-11-02
 11:53:26
RYR8CR
Ryanair
40º36'55.9"N, 14º19'33.7"E11582349º666
2020-11-02
 11:48:43
WZZ128
Wizzair
40º45'34.9"N, 14º17'11.7"E11574348º664
2020-11-02
 11:44:28
VOE17XX
Volotea
40º49'2.3"N, 14º14'16.4"E11879175º733
2020-11-02
 11:35:24
AZA1179
Alitalia
40º45'27.7"N, 14º22'6.3"E10668142º725
2020-11-02
 11:14:04
CNV6302
Convoy
40º40'16.4"N, 14º25'59.4"E290340º434
2020-11-02
 10:54:01
RYR4AK
Ryanair
40º45'36.2"N, 14º16'0.4"E2217163º429
2020-11-02
 10:52:08
IGDEL40º40'18.1"N, 14º26'42.6"E236240º205
2020-11-02
 10:48:50
RYR9PC
Ryanair
40º45'36.9"N, 14º14'34.2"E1958233º391
2020-11-02
 10:32:06
THY6612
Turkish
40º46'34.3"N, 14º15'18.4"E1249691º701
2020-11-02
 10:26:05
RYR6937
Ryanair
40º42'13.6"N, 14º19'47.8"E11582323º679
2020-11-02
 10:02:59
ICFAM40º41'28.0"N, 14º25'53.9"E594330º159
2020-11-02
 08:48:09
EJU745F
Alpine
40º51'35.5"N, 14º18'41.1"E11887143º735
2020-11-02
 08:44:44
VOE15WH
Volotea
40º45'41.6"N, 14º15'59.9"E1988175º373
2020-11-02
 08:44:37
RYR5093
Ryanair
40º43'14.1"N, 14º19'37.1"E12192322º679
2020-11-02
 08:33:32
THY1LV
Turkish
40º51'3.4"N, 14º20'40.5"E10965273º730
2020-11-02
 08:28:21
RYR70PN
Ryanair
40º39'17.9"N, 14º28'5.7"E287228º458
2020-11-02
 07:37:05
VOE15RJ
Volotea
40º42'31.4"N, 14º32'12.4"E503634º521
2020-11-02
 07:33:19
VOE1ZM
Volotea
40º40'6.4"N, 14º25'44.2"E598140º571
2020-11-02
 07:25:46
RYR6ZA
Ryanair
40º37'39.4"N, 14º19'21.8"E11582349º655
2020-11-02
 07:13:59
RYR4SC
Ryanair
40º45'33.5"N, 14º17'26.5"E11277142º700
2020-11-02
 06:57:22
AZA11MR
Alitalia
40º40'44.1"N, 14º17'32.6"E9753311º741