Sunday, November 8, 2020

Flights report (2020-11-08)

  • statistics spanning 20 hr 0 min, from Sat 7 06:57:42 local time
  • 20 flights spotted (one every 60.0 minutes)
  • speeds ranging from 387 to 782 km/h
  • altitudes ranging from 9448 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-11-08
 02:58:09
MNB547
Black Sea
40º42'53.0"N, 14º10'54.7"E1006690º743
2020-11-07
 22:38:45
RYR6865
Ryanair
40º41'43.9"N, 14º24'27.7"E1219226º687
2020-11-07
 21:22:01
REU974
Reunion
40º41'20.0"N, 14º12'33.7"E9448133º782
2020-11-07
 19:42:11
RYR5PE
Ryanair
40º43'31.1"N, 14º20'57.0"E12496141º738
2020-11-07
 19:22:15
RYR7LL
Ryanair
40º49'28.3"N, 14º23'26.4"E12192325º666
2020-11-07
 17:39:57
FCA310
Jetset
40º41'20.4"N, 14º23'53.9"E194º392
2020-11-07
 13:34:25
RYR90BP
Ryanair
40º42'0.5"N, 14º24'26.1"E12192347º680
2020-11-07
 13:23:06
THY2HL
Turkish
40º46'41.1"N, 14º23'28.6"E1096591º727
2020-11-07
 08:56:53
RYR74TP
Ryanair
40º50'21.4"N, 14º23'38.2"E12192326º688
2020-11-07
 08:46:52
EJU745F
Alpine
40º39'7.2"N, 14º23'40.5"E11277141º695
2020-11-07
 07:28:43
RYR6ZA
Ryanair
40º46'40.4"N, 14º24'26.6"E11582347º650
2020-11-07
 07:14:27
RYR4SC
Ryanair
40º44'47.9"N, 14º21'9.5"E11277142º679
2020-11-07
 06:57:42
RYR7FP
Ryanair
40º46'9.6"N, 14º20'0.5"E11887142º687