Wednesday, November 4, 2020

Flights report (2020-11-04)

  • statistics spanning 22 hr 43 min, from Tue 3 07:11:09 local time
  • 45 flights spotted (one every 30.2 minutes)
  • speeds ranging from 304 to 836 km/h
  • altitudes ranging from 236 to 12504 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-11-04
 05:54:33
AZA895
Alitalia
40º42'26.8"N, 14º18'23.4"E11887309º785
2020-11-04
 03:00:28
ETH702
Ethiopian
40º37'46.8"N, 14º21'47.4"E11330321º801
2020-11-04
 02:10:02
RCH296
Reach
40º45'47.9"N, 14º17'2.1"E10972268º687
2020-11-04
 02:01:18
THY6412
Turkish
40º41'22.7"N, 14º19'51.3"E1219289º730
2020-11-04
 01:09:20
QTR8856
Qatari
40º50'6.7"N, 14º21'57.3"E10363273º785
2020-11-04
 00:52:50
PLM597P
Pullmantur
40º47'25.3"N, 14º13'44.7"E1250491º698
2020-11-03
 22:41:05
AZA894
Alitalia
40º47'45.7"N, 14º14'57.1"E11750120º651
2020-11-03
 21:22:34
FCA310
Jetset
40º36'23.0"N, 14º27'31.2"E191º386
2020-11-03
 20:47:27
BCS42M
Eurotrans
40º46'15.7"N, 14º13'31.0"E2270257º392
2020-11-03
 20:23:03
RYR32LA
Ryanair
40º46'10.6"N, 14º21'24.5"E10668142º622
2020-11-03
 19:58:25
RYR7YQ
Ryanair
40º45'44.2"N, 14º24'37.8"E11887200º627
2020-11-03
 19:51:28
RYR5PE
Ryanair
40º47'33.6"N, 14º14'42.4"E11277142º619
2020-11-03
 19:35:33
AZA1PM
Alitalia
40º35'20.5"N, 14º23'52.1"E9753311º722
2020-11-03
 17:37:06
QTR8175
Qatari
40º50'8.9"N, 14º19'36.2"E10363273º790
2020-11-03
 17:17:18
VOE12BA
Volotea
40º47'50.8"N, 14º17'15.5"E11887173º632
2020-11-03
 17:01:17
QTR8185
Qatari
40º50'32.9"N, 14º22'20.7"E10363273º791
2020-11-03
 16:38:32
THY6411
Turkish
40º45'58.0"N, 14º23'50.3"E11582269º793
2020-11-03
 15:50:12
THY8EG
Turkish
40º52'4.7"N, 14º22'20.1"E10972275º766
2020-11-03
 14:56:49
THY2JY
Turkish
40º50'44.8"N, 14º22'9.3"E10363273º735
2020-11-03
 14:51:37
DCMET
Dot Com
40º44'50.3"N, 14º28'51.2"E236239º304
2020-11-03
 14:04:29
AAMS0508
Am Corp
40º45'8.5"N, 14º29'13.4"E38º608
2020-11-03
 14:00:14
AMC307
Air Malta
40º44'51.7"N, 14º34'26.9"E11887183º677
2020-11-03
 13:57:53
THY8GL
Turkish
40º35'55.3"N, 14º24'38.4"E10370271º741
2020-11-03
 13:23:00
RYR9VK
Ryanair
40º40'27.0"N, 14º24'38.2"E11582322º753
2020-11-03
 13:13:20
I231540º44'41.9"N, 14º14'25.7"E1684244º346
2020-11-03
 12:51:32
DLH2XV
Lufthansa
40º45'49.2"N, 14º15'26.5"E2385265º386
2020-11-03
 11:56:15
RYR7FP
Ryanair
40º48'16.5"N, 14º17'58.8"E12496142º646
2020-11-03
 11:51:32
SVR3287
Sverdlovsk Air
40º39'0.0"N, 14º22'49.3"E11582270º778
2020-11-03
 11:39:38
RYR7U
Ryanair
40º48'49.1"N, 14º15'40.2"E11277141º622
2020-11-03
 11:34:19
AZA1179
Alitalia
40º47'59.5"N, 14º16'46.1"E11277141º650
2020-11-03
 10:31:51
QTR1VU
Qatari
40º50'9.5"N, 14º23'8.8"E12192273º836
2020-11-03
 09:47:54
ANE2112
Air Nostrum
40º44'22.8"N, 14º11'31.2"E1127790º648
2020-11-03
 08:56:24
EJU745F
Alpine
40º46'14.2"N, 14º15'53.1"E9456142º590
2020-11-03
 08:47:33
RYR74TP
Ryanair
40º40'43.6"N, 14º23'57.1"E11582323º748
2020-11-03
 08:45:33
RYR5093
Ryanair
40º46'51.6"N, 14º20'5.8"E11582325º741
2020-11-03
 07:13:16
RYR4324
Ryanair
40º48'23.1"N, 14º17'1.1"E11277143º626
2020-11-03
 07:11:09
RYR4SC
Ryanair
40º47'48.1"N, 14º13'59.3"E11887143º640