Friday, October 2, 2020

Flights report (2020-10-02)

  • statistics spanning 21 hr 36 min, from Thu 1 07:06:52 local time
  • 30 flights spotted (one every 43.2 minutes)
  • speeds ranging from 320 to 838 km/h
  • altitudes ranging from 2141 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-02
 04:43:01
CMB561
Us Transport Command
40º44'56.8"N, 14º15'3.2"E11277119º762
2020-10-02
 02:39:37
THY6418
Turkish
40º46'39.0"N, 14º22'2.0"E1219291º793
2020-10-01
 21:34:18
LBT7613
Nouvelair
40º46'9.8"N, 14º17'1.7"E11887202º695
2020-10-01
 21:14:58
BLA9FL
All Charter
40º47'50.6"N, 14º24'6.5"E326161º505
2020-10-01
 20:42:48
EJU782M
Alpine
40º44'52.1"N, 14º17'53.3"E10675142º751
2020-10-01
 20:36:11
RYR8SH
Ryanair
40º45'2.0"N, 14º17'16.2"E11277142º706
2020-10-01
 20:25:35
THY3UW
Turkish
40º44'15.3"N, 14º25'2.5"E331493º539
2020-10-01
 20:14:59
THY8ZR
Turkish
40º43'28.3"N, 14º19'10.7"E1066890º748
2020-10-01
 20:08:22
RYR2040
Ryanair
40º43'23.5"N, 14º17'16.9"E11582349º695
2020-10-01
 19:57:25
QTR8013
Qatari
40º43'20.8"N, 14º19'6.1"E1158290º828
2020-10-01
 19:42:48
AZA1PM
Alitalia
40º38'27.0"N, 14º26'34.7"E9753332º656
2020-10-01
 19:15:13
EDW384K
Edelweiss
40º47'23.0"N, 14º26'17.3"E10668147º761
2020-10-01
 18:25:57
VOE15KR
Volotea
40º43'48.8"N, 14º31'26.1"E326127º395
2020-10-01
 18:02:08
NAVY531
Nav Dispatch
40º46'6.1"N, 14º25'29.7"E323096º320
2020-10-01
 17:18:39
QTR31H
Qatari
40º46'50.5"N, 14º24'23.3"E1127791º814
2020-10-01
 16:43:52
RYR3NV
Ryanair
40º46'0.5"N, 14º15'50.0"E11887144º751
2020-10-01
 14:48:57
BLA4305
All Charter
40º31'58.6"N, 14º16'17.5"E11277136º761
2020-10-01
 14:38:35
RYR8727
Ryanair
40º50'29.3"N, 14º23'57.2"E912884º656
2020-10-01
 14:11:29
RYR54TF
Ryanair
40º45'29.1"N, 14º21'57.0"E11277142º737
2020-10-01
 12:10:06
QTR8325
Qatari
40º47'18.3"N, 14º21'59.8"E1188791º838
2020-10-01
 11:52:18
BAW2607
Speedbird
40º45'38.1"N, 14º14'53.1"E2141232º394
2020-10-01
 11:36:23
AZA1179
Alitalia
40º43'49.9"N, 14º20'7.6"E11277141º767
2020-10-01
 10:32:09
RYR4QK
Ryanair
40º47'43.1"N, 14º23'1.1"E323030º479
2020-10-01
 09:32:10
QTR8248
Qatari
40º47'8.2"N, 14º24'9.2"E1249691º798
2020-10-01
 09:02:01
RYR102A
Ryanair
40º48'11.2"N, 14º24'25.6"E11582327º635
2020-10-01
 09:00:43
RYR4554
Ryanair
40º48'50.8"N, 14º22'21.8"E329933º490
2020-10-01
 08:53:38
LBT7448
Nouvelair
40º52'59.5"N, 14º20'22.3"E1097229º703
2020-10-01
 08:20:38
RYR84XH
Ryanair
40º44'0.4"N, 14º17'39.0"E11277140º772
2020-10-01
 07:08:32
AZA1154
Alitalia
40º36'18.6"N, 14º19'23.4"E11582339º642
2020-10-01
 07:06:52
RYR67RQ
Ryanair
40º48'42.7"N, 14º21'48.9"E10668146º749