Wednesday, October 7, 2020

Flights report (2020-10-07)

  • statistics spanning 17 hr 18 min, from Tue 6 07:07:55 local time
  • 31 flights spotted (one every 33.4 minutes)
  • speeds ranging from 457 to 870 km/h
  • altitudes ranging from 3474 to 13716 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-07
 00:26:15
BAW109
Speedbird
40º44'55.4"N, 14º16'18.0"E12496134º844
2020-10-06
 20:52:28
VVV632
Valairjet
40º39'8.1"N, 14º23'46.9"E13716270º513
2020-10-06
 20:47:39
EJU782M
Alpine
40º38'58.0"N, 14º23'48.2"E10683141º777
2020-10-06
 20:32:12
RYR2040
Ryanair
40º38'26.2"N, 14º20'54.8"E11582357º675
2020-10-06
 20:17:49
THY8CV
Turkish
40º42'34.2"N, 14º19'56.8"E1067591º772
2020-10-06
 20:15:13
THY3VH
Turkish
40º42'35.5"N, 14º18'52.4"E1126990º762
2020-10-06
 19:51:17
AZA1PM
Alitalia
40º44'10.6"N, 14º22'34.8"E9753307º622
2020-10-06
 19:12:24
QTR8325
Qatari
40º46'46.4"N, 14º19'16.6"E1188791º843
2020-10-06
 18:37:17
THY6411
Turkish
40º38'17.1"N, 14º20'17.5"E12192270º680
2020-10-06
 18:00:59
EWG7FR
Eurowings
40º48'3.0"N, 14º22'57.5"E11269178º719
2020-10-06
 17:17:50
QTR31H
Qatari
40º44'4.9"N, 14º19'11.9"E1127790º870
2020-10-06
 15:19:02
RYR8UU
Ryanair
40º42'15.9"N, 14º13'56.0"E11582321º635
2020-10-06
 14:59:28
WZZ3796
Wizzair
40º49'52.4"N, 14º24'12.1"E409933º539
2020-10-06
 14:56:03
RYR1MK
Ryanair
40º49'4.8"N, 14º23'23.2"E347424º527
2020-10-06
 14:14:48
RYR8727
Ryanair
40º34'0.2"N, 14º17'26.3"E1067574º766
2020-10-06
 14:06:40
RYR881
Ryanair
40º47'44.0"N, 14º23'34.5"E11582321º637
2020-10-06
 12:18:43
RYR54TF
Ryanair
40º46'26.6"N, 14º22'21.6"E11277131º778
2020-10-06
 12:03:52
TIE717J
Time Air
40º35'33.0"N, 14º20'51.1"E614934º550
2020-10-06
 11:29:56
AZA1179
Alitalia
40º44'22.5"N, 14º16'40.4"E10668144º786
2020-10-06
 11:09:18
QTR3TE
Qatari
40º46'39.2"N, 14º19'56.0"E1219291º841
2020-10-06
 11:02:21
GAF029
German Air Force
40º51'30.3"N, 14º17'58.2"E9448174º709
2020-10-06
 10:57:45
TRA412B
Transavia
40º47'43.4"N, 14º21'44.5"E3787331º457
2020-10-06
 10:20:52
DLH1906
Lufthansa
40º45'29.7"N, 14º21'45.6"E11285187º756
2020-10-06
 10:06:29
RYR4QK
Ryanair
40º49'20.1"N, 14º23'1.6"E348232º571
2020-10-06
 09:30:25
RYR6MH
Ryanair
40º48'2.7"N, 14º17'51.2"E11856143º762
2020-10-06
 09:00:00
RYR380R
Ryanair
40º47'43.4"N, 14º23'35.7"E3764338º569
2020-10-06
 08:56:42
RYR4YY
Ryanair
40º46'25.0"N, 14º25'30.8"E11582327º667
2020-10-06
 08:47:23
RYR84XH
Ryanair
40º45'31.0"N, 14º18'26.9"E11277143º756
2020-10-06
 08:10:30
RYR7HB
Ryanair
40º46'11.9"N, 14º24'33.7"E11887200º722
2020-10-06
 07:07:55
RYR67RQ
Ryanair
40º45'49.8"N, 14º19'7.8"E11277143º740