Thursday, October 8, 2020

Flights report (2020-10-08)

  • statistics spanning 18 hr 0 min, from Wed 7 07:16:29 local time
  • 31 flights spotted (one every 34.8 minutes)
  • speeds ranging from 452 to 925 km/h
  • altitudes ranging from 2446 to 13106 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-08
 01:16:37
THY6416
Turkish
40º43'27.0"N, 14º19'52.4"E1158290º843
2020-10-07
 23:10:38
CRL910
Corsair
40º44'51.3"N, 14º15'49.2"E10668138º925
2020-10-07
 22:37:53
RYR66TM
Ryanair
40º47'10.7"N, 14º24'21.1"E11582328º521
2020-10-07
 21:15:36
EJU782M
Alpine
40º35'4.4"N, 14º16'57.1"E10668147º899
2020-10-07
 20:57:27
PGT651
Sunturk
40º39'26.8"N, 14º24'5.4"E11582270º582
2020-10-07
 20:52:09
SUBTU
Sub Air
40º32'53.7"N, 14º24'5.9"E13106133º856
2020-10-07
 20:39:04
RYR253B
Ryanair
40º46'55.6"N, 14º17'29.0"E11277143º886
2020-10-07
 19:48:31
RYR96WT
Ryanair
40º49'9.7"N, 14º22'58.0"E11887189º786
2020-10-07
 18:05:09
QTR3FM
Qatari
40º46'45.9"N, 14º19'36.4"E1224591º904
2020-10-07
 17:38:39
THY6415
Turkish
40º48'1.2"N, 14º23'56.5"E10972268º651
2020-10-07
 16:48:40
UAE186
Emirates
40º45'48.9"N, 14º19'1.1"E1097291º875
2020-10-07
 16:01:53
WZZ49WW
Wizzair
40º43'24.3"N, 14º24'37.8"E353555º506
2020-10-07
 15:54:55
MNB547
Black Sea
40º45'47.9"N, 14º22'30.6"E1005891º857
2020-10-07
 15:15:26
TRA41N
Transavia
40º46'13.9"N, 14º25'39.6"E244680º452
2020-10-07
 14:16:24
DLH7CJ
Lufthansa
40º47'38.8"N, 14º23'13.7"E316231º490
2020-10-07
 14:08:09
THY2NV
Turkish
40º43'18.9"N, 14º25'59.3"E1096590º844
2020-10-07
 13:22:47
THY5LX
Turkish
40º44'27.2"N, 14º20'39.1"E1097291º852
2020-10-07
 13:06:03
DLH6UP
Lufthansa
40º48'14.8"N, 14º22'32.1"E402325º474
2020-10-07
 13:01:20
UAE2516
Emirates
40º45'19.8"N, 14º21'4.1"E1127791º906
2020-10-07
 12:13:43
PGT65V
Sunturk
40º50'14.6"N, 14º23'5.2"E10972273º590
2020-10-07
 11:54:52
IRA731
Iranair
40º50'14.7"N, 14º22'33.5"E12192273º632
2020-10-07
 11:31:24
IAM3187
Italian Airforce
40º45'26.6"N, 14º24'54.2"E8534329º614
2020-10-07
 11:12:19
AZA1179
Alitalia
40º37'22.8"N, 14º22'55.4"E10584141º836
2020-10-07
 11:11:36
OEGRA40º35'30.9"N, 14º23'40.0"E12496158º717
2020-10-07
 09:07:16
THY3TJ
Turkish
40º40'5.5"N, 14º26'9.2"E9144275º605
2020-10-07
 09:00:05
RYR102A
Ryanair
40º48'55.7"N, 14º23'21.8"E11582327º605
2020-10-07
 08:54:53
RYR4YY
Ryanair
40º42'15.6"N, 14º22'57.6"E11582323º598
2020-10-07
 08:16:14
RYR84XH
Ryanair
40º45'33.5"N, 14º18'36.6"E11277141º815
2020-10-07
 07:16:50
AZA1154
Alitalia
40º43'7.0"N, 14º12'30.1"E9966311º592
2020-10-07
 07:16:29
EDW384K
Edelweiss
40º46'8.9"N, 14º20'8.9"E11277142º846