Friday, October 9, 2020

Flights report (2020-10-09)

  • statistics spanning 14 hr 20 min, from Thu 8 07:01:05 local time
  • 49 flights spotted (one every 17.5 minutes)
  • speeds ranging from 140 to 822 km/h
  • altitudes ranging from 2529 to 12496 m

timeflightpositionaltitude (m)bearingspeed (km/h)
2020-10-08
 21:21:06
VOE15KR
Volotea
40º39'31.0"N, 14º28'43.6"E252926º439
2020-10-08
 21:15:40
LBT7613
Nouvelair
40º39'54.8"N, 14º25'22.0"E11894199º775
2020-10-08
 20:54:41
EJU782M
Alpine
40º45'30.5"N, 14º21'24.7"E10066142º795
2020-10-08
 20:31:15
THY3VH
Turkish
40º46'20.8"N, 14º22'36.0"E1068391º745
2020-10-08
 20:28:39
RYR8SH
Ryanair
40º46'36.7"N, 14º16'7.2"E11277142º764
2020-10-08
 20:26:10
RYR2040
Ryanair
40º37'33.1"N, 14º26'15.2"E11582347º656
2020-10-08
 19:34:33
QTR8017
Qatari
40º45'49.6"N, 14º21'31.7"E1188791º798
2020-10-08
 19:28:39
QTR8013
Qatari
40º45'17.9"N, 14º13'53.9"E1127791º799
2020-10-08
 18:28:11
RYR5393
Ryanair
40º47'34.2"N, 14º24'30.1"E11582327º664
2020-10-08
 17:57:54
QTR3FM
Qatari
40º46'27.1"N, 14º18'43.2"E1198691º817
2020-10-08
 17:16:18
QTR31H
Qatari
40º43'11.5"N, 14º13'39.3"E1249690º822
2020-10-08
 17:14:24
LBT7612
Nouvelair
40º45'47.3"N, 14º17'0.7"E1158216º687
2020-10-08
 16:59:33
IEPAM
Elipiu
40º42'18.4"N, 14º23'28.8"E12192312º653
2020-10-08
 16:49:53
RYR3NV
Ryanair
40º45'8.9"N, 14º18'34.2"E11277142º754
2020-10-08
 16:30:19
ENT7557
Enter
40º37'13.4"N, 14º24'44.3"E11277199º774
2020-10-08
 14:03:35
GBSCS
Global Serve
40º47'9.6"N, 14º27'58.0"E339º152
2020-10-08
 13:54:17
RYR54TF
Ryanair
40º53'12.4"N, 14º16'40.2"E10668132º749
2020-10-08
 13:21:30
SLJ801
Silkair
40º48'5.7"N, 14º26'31.9"E3223221º505
2020-10-08
 11:28:08
AZA1179
Alitalia
40º41'41.5"N, 14º26'10.3"E10660143º807
2020-10-08
 11:08:49
ATILA0740º35'13.9"N, 14º17'19.8"E7924350º397
2020-10-08
 09:42:33
ENT7151
Enter
40º40'13.5"N, 14º24'59.1"E11277199º754
2020-10-08
 09:03:04
RYR4YY
Ryanair
40º47'36.5"N, 14º24'29.9"E11582327º617
2020-10-08
 08:51:24
RYR102A
Ryanair
40º49'6.0"N, 14º23'13.7"E11582327º613
2020-10-08
 08:31:07
THY6417
Turkish
40º44'32.8"N, 14º23'3.6"E10363274º658
2020-10-08
 08:12:23
RYR84XH
Ryanair
40º43'32.6"N, 14º20'22.7"E11277143º791
2020-10-08
 07:54:07
ENT7397
Enter
40º43'0.8"N, 14º26'13.3"E11437199º772
2020-10-08
 07:06:17
RYR67RQ
Ryanair
40º45'41.6"N, 14º17'56.2"E11513146º814
2020-10-08
 07:05:27
AZA11MR
Alitalia
40º41'48.1"N, 14º27'26.5"E10363307º608
2020-10-08
 07:01:05
AZA1154
Alitalia
40º45'22.5"N, 14º15'50.0"E9144334º617